ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constant

K AA1 N S T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constant-, *constant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constant(adj) ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, See also: ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, Syn. continual, persistant
constant(adj) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, unchanging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
numerical constantค่าคงที่ตัวเลขหมายถึง ตัวเลขที่ประกอบด้วยเลข 0 - 9 โดยปกติเราแบ่งค่าตัวเลขเป็นค่าคงที่จำนวนเต็ม และค่าคงที่ทศนิยม
unconstant(อันคอน'สเทินทฺ) adj. ไม่มั่นคง.

English-Thai: Nontri Dictionary
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
inconstant(adj) ไม่แน่นอน,ไม่คงที่,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constant๑. คงตัว๒. ค่าคงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constant air volume system; CAV systemระบบลมจ่ายคงที่, ระบบซีเอวี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant angular velocity (CAV)ความเร็วเชิงมุมคงตัว (ซีเอวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant current controlตัวคุมกระแสคงตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
constant functionฟังก์ชันคงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constant linear velocity (CLV)ความเร็วเชิงเส้นคงตัว (ซีแอลวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant mesh transmissionการส่งกำลังแบบเฟืองขบคงตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant premiumเบี้ยประกันภัยคงที่ มีความหมายเหมือนกับ fixed premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant slopeลาดเขาคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
constant strabismusตาเหล่ตลอด [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, absolute] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constantอย่างติดต่อกันไป,มีมาตลอด,คงที่,ค่าคงที่ [การแพทย์]
constant functionฟังก์ชันคงตัว, ฟังก์ชันที่เขียนได้ในรูป f(x) = c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
constant head orifice turnoutconstant head orifice turnout, อาคารจ่ายน้ำแบบความต่างระดับน้ำคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Constant Portionส่วนคงที่ [การแพทย์]
Constant Proportionสัดส่วนคงที่ [การแพทย์]
Constant Regionส่วนที่คงที่ [การแพทย์]
Constant viscosity rubberยางธรรมชาติที่มีการเติมสารเคมี เช่น hydroxylamine ลงไปในน้ำยางก่อนที่จะเติมกรดเพื่อทำให้ยางจับตัว สารดังกล่าวจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับหมู่อัลดีไฮด์ ป้องกันไม่ให้เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของยางดิบที่เก็บไว้ก่อนนำมา ใช้แปรรูป ทำให้ค่าความหนืดคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา [เทคโนโลยียาง]
Constant, Planck'sค่าคงที่ของพลังค์ [การแพทย์]
Constant, Relativelyคงที่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constant(adj) มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. constantly
Constant occupation prevents temptation.(phrase) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constantAnd people were constantly coming to be baptized.
constantA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
constantBig successes result from constant effort.
constantComputers are constantly being improved.
constantConstant dripping wears away a stone.
constantEveryone in the city appears to be constantly on the go.
constantEvery time I drop in to visit, they constantly get in my hair.
constantFever and constant coughing weakened the old lady.
constantGulf nations are constantly menaced by war.
constantHe has succeeded by virtue of his constant efforts rather than his talent.
constantHe is a constant subject of scandal.
constantHe is a constant torment to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงถาวร(adv) permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai Definition: อย่างอยู่ได้นาน
นิจศีล(adv) regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์(adv) constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คงเส้นคงวา(adv) constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai Definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าคงตัว(n) constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงที่, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน, Thai Definition: มูลค่าที่คงที่
ค่าคงที่(n) constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงตัว, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงค่าคงที่ของผลผลิตรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
เสมอ(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิตย์(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
ตะบม(adv) constantly, See also: always, persistently, perpetually, incessantly, Syn. ร่ำไป, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน
เถียร(adj) strong, See also: constant, stable, Syn. มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง, ถิร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[baēk nā] (v, exp) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame
ฟังก์ชันคงตัว[fangchan khongtūa] EN: constant function  FR: fonction constante [f]
ใจเดียว[jaidīo] (v) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded  FR: être fidèle en amour
ค่าคง[khākhong] (n) EN: constant  FR: constante [f]
ค่าคงที่[khākhongthī] (n) EN: constant  FR: constante [f]
ค่าคงที่ฮับเบิล[khākhong thī Habboēl] (n, exp) EN: Hubble constant  FR: constante de Hubble [f]
คง[khong] (adj) EN: stable ; steady ; firm  FR: constant ; stable
คงที่[khongthī] (v) EN: be stable ; be unchanged ; be constant  FR: être stable ; être constant
คงตัว[khongtūa] (v) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged  FR: être stable ; être constant
ความแข็งขัน[khwām khaengkhan] (n) EN: diligence ; constant ; perseverance

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTANT K AA1 N S T AH0 N T
CONSTANTS K AA1 N S T AH0 N T S
CONSTANTA K AA0 N S T AA1 N T AH0
CONSTANTIN K AH0 N S T AE1 N T IH0 N
CONSTANT'S K AA1 N S T AH0 N T S
CONSTANTLY K AA1 N S T AH0 N T L IY0
CONSTANTINA K AA0 N S T AA0 N T IY1 N AH0
CONSTANTINE K AA1 N S T AH0 N T AY2 N
CONSTANTINO K AA2 N S T AH0 N T IY1 N OW0
CONSTANTINE K AA1 N S T AH0 N T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constant (n) kˈɒnstənt (k o1 n s t @ n t)
constants (n) kˈɒnstənts (k o1 n s t @ n t s)
constantly (a) kˈɒnstəntliː (k o1 n s t @ n t l ii)
Constantine (n) kˈɒnstəntiːn (k o1 n s t @ n t ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] constant; unvarying; (math.) invariant, #4,183 [Add to Longdo]
恒温[héng wēn, ㄏㄥˊ ㄨㄣ, / ] constant temperature, #22,484 [Add to Longdo]
恒定[héng dìng, ㄏㄥˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] constant, #27,700 [Add to Longdo]
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny, #47,826 [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful, #60,924 [Add to Longdo]
等温[děng wēn, ㄉㄥˇ ㄨㄣ, / ] constant temperature; equal temperature, #62,273 [Add to Longdo]
君士坦丁堡[Jūn shì tǎn dīng bǎo, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄊㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, ] Constantinople (capital of Byzantium), #94,986 [Add to Longdo]
康斯坦察[Kāng sī tǎn chá, ㄎㄤ ㄙ ㄊㄢˇ ㄔㄚˊ, ] Constanta (city in Romania), #193,119 [Add to Longdo]
不变资本[bù biàn zī běn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄗ ㄅㄣˇ, / ] constant capital [Add to Longdo]
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] constantly changing, ever-varying (成语 saw) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichlaufgelenkwelle {f} [techn.]constant velocity drive shaft [Add to Longdo]
Integrationskonstante {f}constant of integration [Add to Longdo]
Konstante {f} | Konstanten {pl}constant | constants [Add to Longdo]
andauernd; stetig; konstant; beständig {adj} | beständiger | am beständigstenconstant | more constant | most constant; constantest [Add to Longdo]
Konstante außerhalb des zulässigen Bereichs [comp.]constant out of range [Add to Longdo]
Konstante erwartet [comp.]constant expected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
しょっちゅう[shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
どしどし[doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] (n) {comp} address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal [Add to Longdo]
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant [Add to Longdo]
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number [Add to Longdo]
コンスタンタン[konsutantan] (n) constantan [Add to Longdo]
コンスタント[konsutanto] (adj-na,n) constant; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
一定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
固定ビットレート[こていビットレート, kotei bittore-to] constant bit rate (CBR) [Add to Longdo]
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing [Add to Longdo]
自動定数機能[じどうていすうきのう, jidouteisuukinou] automatic constant function [Add to Longdo]
定数[ていすう, teisuu] constant, literal [Add to Longdo]
定数機能[ていすうきのう, teisuukinou] constant function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constant
   adj 1: unvarying in nature; "maintained a constant temperature";
       "principles of unvarying validity" [syn: {changeless},
       {constant}, {invariant}, {unvarying}]
   2: steadfast in purpose or devotion or affection; "a man
     constant in adherence to his ideals"; "a constant lover";
     "constant as the northern star" [ant: {inconstant}]
   3: uninterrupted in time and indefinitely long continuing; "the
     ceaseless thunder of surf"; "in constant pain"; "night and
     day we live with the incessant noise of the city"; "the
     never-ending search for happiness"; "the perpetual struggle
     to maintain standards in a democracy"; "man's unceasing
     warfare with drought and isolation"; "unremitting demands of
     hunger" [syn: {ceaseless}, {constant}, {incessant}, {never-
     ending}, {perpetual}, {unceasing}, {unremitting}]
   n 1: a quantity that does not vary [syn: {constant}, {constant
      quantity}, {invariable}]
   2: a number representing a quantity assumed to have a fixed
     value in a specified mathematical context; "the velocity of
     light is a constant"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top