ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consort

K AH0 N S AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consort-, *consort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consort(n) คู่ครอง, See also: คู่สมรส, Syn. spouse, mate
consort(vt) ทำให้สัมพันธ์กัน, See also: ทำให้ร่วมกัน, ทำให้เกี่ยวพันกัน
consort(vi) สัมพันธ์กัน, See also: ร่วมกัน, เกี่ยวพันกัน
consortium(n) ความเป็นหุ้นส่วนกัน, Syn. partnership
consort with(phrv) เป็นเพื่อนกับ, See also: คบค้ากับ, คบกับ
consort with(phrv) เหมือนกับ, See also: เข้ากันกับ, สอดคล้องกับ, เหมาะสมกับ, Syn. consist with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consort; conjointsคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consortium๑. สิทธิของคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. สหพันธ์ธุรกิจการเงิน (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consortiumกลุ่มบริษัท [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consortHe does not look willing to come to the consort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหิษี(n) queen, See also: consort, king's wife, Syn. ราชินี, พระราชินี, มเหสี, Thai Definition: ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
มเหสี(n) queen, See also: consort, king's wife, Syn. ราชินี, มหิษี, Count Unit: องค์, พระองค์, Thai Definition: ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชายา(n) wife, See also: consort, Syn. มเหสี, เจ้าจอม, มาดาม, ภริยา, เมีย, ภรรยา, Ant. สวามี, Example: พระอภัยมณีได้นางเงือกเป็นชายา, Count Unit: พระองค์,องค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า[klum børisat kitjakān ruam khā] (n, exp) EN: joint venture ; consortium
มเหสี[mahēsī] (n) EN: queen ; consort ; king's wife  FR: reine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSORT K AH0 N S AO1 R T
CONSORTIA K AH0 N S AO1 R SH AH0
CONSORTING K AH0 N S AO1 R T IH0 NG
CONSORTIUM K AH0 N S AO1 R SH IY0 AH0 M
CONSORTIUM K AH0 N S AO1 R SH Y AH0 M
CONSORTIUMS K AH0 N S AO1 R SH AH0 M Z
CONSORTIUMS K AH0 N S AO1 R SH Y AH0 M Z
CONSORTIUM'S K AH0 N S AO1 R SH IY0 AH0 M Z
CONSORTIUM'S K AH0 N S AO1 R SH Y AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consort (n) kˈɒnsɔːt (k o1 n s oo t)
consort (v) kˈənsˈɔːt (k @1 n s oo1 t)
consorts (n) kˈɒnsɔːts (k o1 n s oo t s)
consorts (v) kˈənsˈɔːts (k @1 n s oo1 t s)
consorted (v) kˈənsˈɔːtɪd (k @1 n s oo1 t i d)
consortia (n) kˈənsˈɔːtɪəʳ (k @1 n s oo1 t i@)
consorting (v) kˈənsˈɔːtɪŋ (k @1 n s oo1 t i ng)
consortium (n) kˈənsˈɔːtɪəʳm (k @1 n s oo1 t i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配偶[pèi ǒu, ㄆㄟˋ ㄡˇ, ] consort; mate; spouse, #13,966 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソーシアム(P);コンソーティアム[konso-shiamu (P); konso-teiamu] (n) consortium; (P) [Add to Longdo]
コンソート[konso-to] (n) consort [Add to Longdo]
パンパンガール[panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
ユニコードコンソーシアム[yuniko-dokonso-shiamu] (n) {comp} Unicode Consortium [Add to Longdo]
ラクシュミ[rakushumi] (n) (See 吉祥天) Lakshmi (consort of Vishnu in Hinduism) [Add to Longdo]
一夜妻[いちやづま;ひとよづま, ichiyaduma ; hitoyoduma] (n) temporary consort; prostitute [Add to Longdo]
王配[おうはい, ouhai] (n) prince consort [Add to Longdo]
王婿[おうせい, ousei] (n) (See 王配・おうはい) prince consort [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P) [Add to Longdo]
共同企業体[きょうどうきぎょうたい, kyoudoukigyoutai] (n) joint venture; consortium; JV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンソーシアム[こんそーしあむ, konso-shiamu] consortium [Add to Longdo]
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium [Add to Longdo]
ユニコードコンソーシアム[ゆにこーどこんそーしあむ, yuniko-dokonso-shiamu] Unicode Consortium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consort
   n 1: the husband or wife of a reigning monarch
   2: a family of similar musical instrument playing together [syn:
     {choir}, {consort}]
   v 1: keep company with; hang out with; "He associates with
      strange people"; "She affiliates with her colleagues" [syn:
      {consort}, {associate}, {affiliate}, {assort}]
   2: go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas
     concorded" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {consort},
     {accord}, {concord}, {fit in}, {agree}]
   3: keep company; "the heifers run with the bulls to produce
     offspring" [syn: {run}, {consort}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top