ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consonant

K AA1 N S AH0 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consonant-, *consonant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consonant(adj) ที่สอดคล้องกลมกลืน, Syn. in accord, in harmony
consonantal(adj) ที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน,เข้ากันได้,ประสานกัน (เสียง), See also: consonantal adj. -Conf. vowel, Syn. concordant
inconsonant(อินคอน' ซะเนินทฺ) adj. ไม่สอดคล้องกัน,ไม่ประสานกัน, See also: inconso- nance n. inconsonantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
consonant(n) ตัวอักษร,ตัวพยัญชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consonantพยัญชนะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consonantsพยัญชนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consonantI think it might be of use if you could add how to output the diphthongs (with small ya yu yo) and geminate consonants (with small tsu).
consonantIt is likely that these two consonants are in complementary distribution.
consonantIt seems appropriate to apply these rules to the voiceless consonants.
consonantMidori sometimes drops consonants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยัญชนะ(n) consonant, Syn. ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ มนุษย์จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ ได้แก่ A-Z และตัวเลขตั้งแต่ 0-9, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
รูปพยัญชนะ(n) consonant letter, See also: an alphabet which represents a consonant sound, Thai Definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[aksøn sām mū] (n, exp) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
การันต์ (–์)[kāran] (x) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]  FR: [symbole de consonne muette]
ไม้ทัณฑฆาต[māithanthakhāt] (x) EN: [mark indicating a silent final consonant]  FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSONANT K AA1 N S AH0 N AH0 N T
CONSONANTS K AA1 N S AH0 N AH0 N T S
CONSONANTAL K AA2 N S AH0 N AA1 N T AH0 L
CONSONANTAL K AA2 N S AH0 N AA1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consonant (n) kˈɒnsənənt (k o1 n s @ n @ n t)
consonants (n) kˈɒnsənənts (k o1 n s @ n @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
声母[shēng mǔ, ㄕㄥ ㄇㄨˇ, / ] consonant; the initial consonant (of a Chinese syllable), #44,756 [Add to Longdo]
辅音[fǔ yīn, ㄈㄨˇ ㄧㄣ, / ] consonant, #62,205 [Add to Longdo]
子音[zǐ yīn, ㄗˇ ㄧㄣ, ] consonant, #131,939 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsonant {m}; Mitlaut {m} | Konsonanten {pl}; Mitlaute {pl}consonant | consonants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソナント[konsonanto] (n) consonant [Add to Longdo]
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character) [Add to Longdo]
音節主音的子音[おんせつしゅおんてきしいん, onsetsushuontekishiin] (n) syllabic consonant [Add to Longdo]
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
口音[こうおん, kouon] (n) oral consonant [Add to Longdo]
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds [Add to Longdo]
三十六字母[さんじゅうろくじぼ, sanjuurokujibo] (n) 36 Initials (system for transcribing initial consonants of Middle Chinese) [Add to Longdo]
子音[しいん, shiin] (n,adj-no) {ling} consonant [Add to Longdo]
子音群[しいんぐん, shiingun] (n) consonant cluster [Add to Longdo]
子音性[しいんせい, shiinsei] (n) consonantal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consonant
   adj 1: involving or characterized by harmony [syn: {consonant},
       {harmonic}, {harmonical}, {harmonized}, {harmonised}]
   2: in keeping; "salaries agreeable with current trends"; "plans
     conformable with your wishes"; "expressed views concordant
     with his background" [syn: {accordant}, {agreeable},
     {conformable}, {consonant}, {concordant}]
   n 1: a speech sound that is not a vowel [ant: {vowel}, {vowel
      sound}]
   2: a letter of the alphabet standing for a spoken consonant

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top