ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

considered

K AH0 N S IH1 D ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considered-, *considered*, consider, considere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
considered(adj) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน, Syn. determined, carefully, thought about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consideredAbility is the only factor considered in promoting employees.
consideredAll of his later paintings were considered masterpiece.
consideredAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
consideredAll things considered, he is a good teacher.
consideredAll things considered, he led a happy life.
consideredAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
consideredAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
consideredAll things considered, she is a fairly good wife.
consideredAll things considered, we cannot say that he is wrong.
consideredAll things considered, we cannot say that it is wrong.
consideredAll things considered, we can not say that it is wrong.
consideredAll things considered, we'll adopt his project.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิจารณาเห็น ว่า...[phijāranā hen wā …] (v, exp) EN: it's considered that ...  FR: on considère que ...
ถูกจัดเป็น[thūk jat pen] (v, exp) EN: be considered  FR: être considéré comme

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERED K AH0 N S IH1 D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considered (v) kˈənsˈɪdəd (k @1 n s i1 d @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算是[suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ, ] considered to be; at last, #3,001 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とされる[tosareru] (exp) ... is considered to ... [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
クオリア[kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture) [Add to Longdo]
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered [Add to Longdo]
語群[ごぐん, gogun] (n) (1) group of languages (i.e. the Romance languages, considered as a subset of the Italic languages); (2) group of words [Add to Longdo]
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
送り足[おくりあし, okuriashi] (n) step out of the ring while carrying the opponent over the edge, not considered as loss (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  considered
      adj 1: carefully weighed; "a considered opinion"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top