ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

considerably

K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considerably-, *considerably*, considerab
English-Thai: Nontri Dictionary
considerably(adv) อย่างมาก,อย่างสำคัญ,อย่างใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerablyBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
considerablyComputers have changed the industrial picture considerably.
considerablyHer health seems to have improved considerably of late.
considerablyIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
considerablyJapan's import of manufactured goods has increased considerably.
considerablyManufactured imports into Japan have increased considerably.
considerablyOur price is considerably higher than the current market price.
considerablyThe number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.
considerablyThe situation has improved considerably compared with what it was.
considerablyThe spread of television has considerably deprived us of our time for reading.
considerablyThis area has been considerably built up of late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอการ(adv) much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอตัว(adv) considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
เป็นอันมาก(adv) greatly, See also: considerably, enormously, hugely, vastly, tremendously, Syn. เป็นอย่างมาก, มากมาย, Example: ขั้นตอนการลบโปรแกรมแบบเก่าทำให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอันมาก น่าจะคิดหาวิธีใหม่ได้แล้ว, Thai Definition: อย่างมากมาย
จ้าน(adv) intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นชิ้นเป็นอัน[pen chin pen an] (adv) EN: substantially ; tangibly ; considerably
เป็นกำลัง[pen kamlang] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly
เป็นการใหญ่[pen kān yai] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: en grand ; à grande échelle
อย่างมาก[yāng māk] (adv) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[yāngying] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly  FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERABLY K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considerably (a) kˈənsˈɪdərəbliː (k @1 n s i1 d @ r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P) [Add to Longdo]
少なからず(P);尠からず[すくなからず, sukunakarazu] (adv) considerably; not a little; in no small numbers; (P) [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]
善き程[よきほど, yokihodo] (n,adv) (arch) greatly; considerably [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]
多分に[たぶんに, tabunni] (adv) in great amount; considerably; substantially; quite [Add to Longdo]
大分[だいぶ(P);だいぶん(P), daibu (P); daibun (P)] (adv) considerably; greatly; a lot; (P) [Add to Longdo]
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 considerably
   adv 1: to a great extent or degree; "I'm afraid the film was
       well over budget"; "painting the room white made it seem
       considerably (or substantially) larger"; "the house has
       fallen considerably in value"; "the price went up
       substantially" [syn: {well}, {considerably},
       {substantially}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top