ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conscript

K AA1 N S K R IH2 P T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscript-, *conscript*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscript(n) ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร, Syn. draftee, inductee
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร, Syn. draft, muster
conscript into(phrv) เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์ให้เข้าร่วมกองทัพ, บังคับด้วยกฎหมายให้เข้าร่วมกองทัพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscript(คอน'สคริพทฺ) n. ทหารเกณฑ์,คนที่ถูกเกณฑ์. adj. ซึ่งถูกเกณฑ์. vt. (คันสริพทฺ')
conscription(คันสริพทฺ'เชิน) n. การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์, See also: conscriptionist n. ดูconscription, Syn. draft

English-Thai: Nontri Dictionary
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscript(n) ทหารเกณฑ์
conscript(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscript laborแรงงานเกณฑ์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกณฑ์ทหาร(v) conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai Definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
ไพร่สม(n) fresh recruits for the crown, See also: conscript soldiers, Example: สมัยก่อนชายไทยเมื่ออายุ 18 ปี ก็จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพร่สม, Thai Definition: ชายฉกรรจ์อายุครบ 18 ปี เข้ารับราชการทหาร ฝึกหัดอยู่ 2 ปี แล้วย้ายมาเป็นไพร่หลวง, Notes: (โบราณ)
สารบาญชี(n) conscription, Thai Definition: การจัดวิธีเกณฑ์คนเข้ารับราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในสมัยโบราณตั้งเป็นกรม เรียกว่า กรมพระสุรัสวดี คือ สัสดี ปัจจุบันนี้
หมายเกณฑ์(n) conscription notice, Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, หมาย, หมายเรียกตัว, Example: เมื่ออายุ 18 ปีเด็กชายไทยต้องไปรับหมายเกณฑ์และเมื่ออายุ 21 ปีก็ต้องเกณฑ์ทหาร, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสั่งเกณฑ์ ซึ่งเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ออกไปถึงผู้ถูกเกณฑ์แรงงาน หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
ตะพุ่น(n) conscript whose duty is to cut grass for the king's elephants, See also: a class of government conscripts whose duty is to cut grass for the royal stables, Thai Definition: พวกคนหลวงที่ถูกเกณฑ์ให้ปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง
ทหารเกณฑ์(n) conscript, Example: ทหารเกณฑ์เหล่านี้จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน, Count Unit: นาย, คน, Thai Definition: ทหารที่ถูกเกณฑ์ให้เข้ารับราชการทหาร
การเกณฑ์ทหาร(n) conscription for army service, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[ānābøriwēn] (n) EN: territory ; area ; region  FR: circonscription [f] ; territoire [m]
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (n) EN: conscription ; draft (Am.)  FR: conscription [f]
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporer
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[khēt] (n) EN: constituency ; district (Am.) ; ward  FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[khēt leūaktang] (n, exp) EN: constituency  FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
แขวง[khwaēng] (n) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict  FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
หมายเกณฑ์[māikēn] (n, exp) EN: conscription notice ; call-up order ; draft order
หมายเรียกตัว[māirīek tūa] (n, exp) EN: conscription notice

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCRIPT K AA1 N S K R IH2 P T
CONSCRIPT K AH0 N S K R IH1 P T
CONSCRIPTS K AA1 N S K R IH0 P T S
CONSCRIPTED K AH0 N S K R IH1 P T IH0 D
CONSCRIPTION K AH0 N S K R IH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscript (n) kˈɒnskrɪpt (k o1 n s k r i p t)
conscript (v) kˈənskrˈɪpt (k @1 n s k r i1 p t)
conscripts (n) kˈɒnskrɪpts (k o1 n s k r i p t s)
conscripts (v) kˈənskrˈɪpts (k @1 n s k r i1 p t s)
conscripted (v) kˈənskrˈɪptɪd (k @1 n s k r i1 p t i d)
conscripting (v) kˈənskrˈɪptɪŋ (k @1 n s k r i1 p t i ng)
conscription (n) kˈənskrˈɪpʃən (k @1 n s k r i1 p sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee [Add to Longdo]
皆兵[かいへい, kaihei] (n) universal conscription [Add to Longdo]
皆兵制度[かいへいせいど, kaiheiseido] (n) system of universal conscription [Add to Longdo]
血税[けつぜい, ketsuzei] (n) heavy taxation; conscription [Add to Longdo]
国民皆兵[こくみんかいへい, kokuminkaihei] (n) universal conscription [Add to Longdo]
新兵[しんぺい, shinpei] (n) new recruit; conscript [Add to Longdo]
壮丁[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age) [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴兵検査[ちょうへいけんさ, chouheikensa] (n) physical examination (given at conscription) [Add to Longdo]
徴兵制[ちょうへいせい, chouheisei] (n) conscription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscript
   n 1: someone who is drafted into military service [syn:
      {draftee}, {conscript}, {inductee}] [ant: {military
      volunteer}, {voluntary}, {volunteer}]
   v 1: enroll into service compulsorily; "The men were
      conscripted"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top