ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conquest

K AA1 NG K W EH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conquest-, *conquest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquest(n) ชัยชนะ, Syn. victory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph, victory

English-Thai: Nontri Dictionary
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conquestการพิชิตดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conquestการพิชิตดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquestThe Normans' conquest of England had a great effect on the English language.
conquestThey extended their territory by conquest.
conquestThis is what is called the Norman Conquest.
conquestWe should try make the conquest of peace.
conquestWe should try to make the conquest of peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชัย(n) victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
อัปราชัย(n) victory, See also: conquest, triumph, win, Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เดโชชัย(n) conquest or victory by might and power, Syn. ความชนะด้วยอำนาจ, Thai Definition: ความชนะด้วยอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปราชัย = อัปราชัย[aparāchai] (n) EN: victory ; triumph ; conquest ; win  FR: victoire [f] ; triomphe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONQUEST K AA1 NG K W EH0 S T
CONQUESTS K AA1 N K W EH2 S T S
CONQUEST'S K AA1 NG K W EH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conquest (n) kˈɒŋkwɛst (k o1 ng k w e s t)
conquests (n) kˈɒŋkwɛsts (k o1 ng k w e s t s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม  EN: conquest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eroberung {f} | Eroberungen {pl}conquest | conquests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルマン征服[ノルマンせいふく, noruman seifuku] (n) Norman Conquest [Add to Longdo]
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P) [Add to Longdo]
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n,vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P) [Add to Longdo]
世界征服[せかいせいふく, sekaiseifuku] (n,vs) world conquest; world domination; taking over the world [Add to Longdo]
制覇[せいは, seiha] (n,vs) conquest; domination; mastery; (P) [Add to Longdo]
征討[せいとう, seitou] (n,vs) subjugation; conquest [Add to Longdo]
征伐[せいばつ, seibatsu] (n,vs) conquest; subjugation; overcoming [Add to Longdo]
征服[せいふく, seifuku] (n,vs) conquest; subjugation; overcoming; (P) [Add to Longdo]
征服欲[せいふくよく, seifukuyoku] (n) the lust for conquest [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conquest
   n 1: the act of conquering [syn: {conquest}, {conquering},
      {subjection}, {subjugation}]
   2: success in mastering something difficult; "the conquest of
     space"
   3: an act of winning the love or sexual favor of someone [syn:
     {seduction}, {conquest}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top