ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conquer

K AA1 NG K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conquer-, *conquer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquer(vt) ชนะ, Syn. defeat, win, overcome
conquer(vi) ชนะ
conquer(vt) ได้มาด้วยการชนะสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome, p
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย
unconquerable(อันคอง'เคอระเบิล) adj. พิชิตไม่ได้,บังคับไว้ไม่ได้,ระงับไว้ไม่อยู่, Syn. invincible

English-Thai: Nontri Dictionary
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conqueror(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquerAbandon a city to a conqueror.
conquerDo you know who conquered Mt. Everest first?
conquerHe conquered Mt. Everest.
conquerLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.
conquerMy wish is to conquer this mountain.
conquerTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
conquerThe city was conquered, and he was driven out.
conquerThe day will soon come when we will conquer space and travel to the moon.
conquerThe Normans conquered England in 1066.
conquerThere's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.
conquerThe soldiers sequestered food from the people they conquered.
conquerThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิชิต(n) conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count Unit: คน
พิชิต(v) conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai Definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ปราบปราม(v) suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai Definition: ทำให้สงบราบคาบ
ชนะสงคราม(v) defeat the war, See also: conquer

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[chana songkhrām] (v, exp) EN: defeat the war ; conquer  FR: gagner la guerre ; vaincre
พิชิต[phichit] (v) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome  FR: vaincre ; surmonter
พิชิตธรรมชาติ[phichit thammachāt] (v, exp) EN: subdue nature ; conquer nature
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบปราม[prāpprām] (v) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish  FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ตีตลาด[tī talāt] (v, exp) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller  FR: conquérir le marché
วิชิต[wichit] (v) EN: conquer ; subdue ; subjugate

CMU English Pronouncing Dictionary
CONQUER K AA1 NG K ER0
CONQUERS K AA1 NG K ER0 Z
CONQUERED K AA1 NG K ER0 D
CONQUEROR K AA1 NG K ER0 ER0
CONQUERING K AA1 NG K ER0 IH0 NG
CONQUERORS K AA1 NG K ER0 ER0 Z
CONQUEROR'S K AA1 NG K ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conquer (v) kˈɒŋkər (k o1 ng k @ r)
conquers (v) kˈɒŋkəz (k o1 ng k @ z)
conquered (v) kˈɒŋkəd (k o1 ng k @ d)
conqueror (n) kˈɒŋkərər (k o1 ng k @ r @ r)
conquering (v) kˈɒŋkərɪŋ (k o1 ng k @ r i ng)
conquerors (n) kˈɒŋkərəz (k o1 ng k @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, ] conquer; subdue; vanquish, #7,569 [Add to Longdo]
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ, ] conqueror, #63,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby [Add to Longdo]
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil [Add to Longdo]
征く[ゆく, yuku] (v5k) to conquer; to subjugate [Add to Longdo]
征韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force [Add to Longdo]
征服者[せいふくしゃ, seifukusha] (n) conqueror [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror [Add to Longdo]
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit [Add to Longdo]
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conquer
   v 1: to put down by force or authority; "suppress a nascent
      uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's
      desires" [syn: {suppress}, {stamp down}, {inhibit},
      {subdue}, {conquer}, {curb}]
   2: take possession of by force, as after an invasion; "the
     invaders seized the land and property of the inhabitants";
     "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
     [syn: {appropriate}, {capture}, {seize}, {conquer}]
   3: overcome by conquest; "conquer your fears"; "conquer a
     country"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top