ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connection

K AH0 N EH1 K SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connection-, *connection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connection(vi) การเชื่อมกัน, Syn. attachment, joint
connection(n) ความสัมพันธ์, Syn. association, relationship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture, union, associate
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion

English-Thai: Nontri Dictionary
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionlessไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connectionless networkเครือข่ายไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connectionการติดต่อ [การแพทย์]
Connection Factorsค่าสำหรับแก้ไข [การแพทย์]
Connection, Ground-Glassรอยต่อที่เป็นแก้วหยาบ [การแพทย์]
Connection, Reciprocalการติดต่อแบบ2ทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectionAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
connectionDo any of you have anything to say in connection with this?
connectionDo you have anything to say in connection with this?
connectionHe got the job by virtue of his father's connections.
connectionHe has no connection with this affair.
connectionHe has powerful connections in the publishing.
connectionHe made a speech in connection with world peace.
connectionHe professes that he had no connection with that affair.
connectionIf this train is delayed, we shall miss our connection at Kobe.
connectionI have no connection the matter.
connectionIn connection with this I can only reply, "it is just as you say."
connectionIn getting her present job, she made capital of her father's connections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์(n) relatedness, See also: connection
สนธิ(n) connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สะพาน(n) bridge, See also: connection, Syn. ตะพาน, Example: กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน, Thai Definition: สื่อเชื่อมโยง
สัมพันธ์(n) relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปพันธ์(n) connection, See also: joining, Syn. การติดต่อ, การร่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันธาน(n) connection, See also: involvement, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องพัวพันกัน
ความเกี่ยวข้องกัน(n) association, See also: connection, relation, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ
ความเกี่ยวเนื่อง(n) connection, See also: relation, Syn. ความเกี่ยวพัน, ความเชื่อมโยง, ความเกี่ยวข้อง, Example: งานหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน
ความผูกพัน(n) relationship, See also: connection, Syn. ความสัมพันธ์, Example: เพื่อนสองคนนี้มีความผูกพันกันมานาน
จุดต่อ(n) joint, See also: connection, juncture, junction, knot, link, Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม, Example: จุดต่อของท่อน้ำอยู่ใต้ดิน, Count Unit: จุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [m]
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
การเชื่อมต่อเครือข่าย[kān cheūamtø khreūakhāi] (n, exp) EN: network connection
การติดต่อ[kān tittø] (n) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection  FR: connexion [f] ; contact [m]
คอนเน็คชั่น[khønnekchan] (n) EN: connection  FR: connexion [f]
ความเชื่อมโยง[khwām cheūamyōng] (n) EN: connection ; correlation
ความเกี่ยวเนื่อง[khwām kīoneūang] (n) EN: connection ; relation
ความผูกพัน[khwām phūkphan] (n) EN: relationship ; connection ; ties
ความสัมพันธ์[khwām samphan] (n) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship  FR: relation [f] ; association [f]
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ[khwām samphan thāng thurakit] (n, exp) EN: business connection

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNECTION K AH0 N EH1 K SH AH0 N
CONNECTIONS K AH0 N EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connection (n) kˈənˈɛkʃən (k @1 n e1 k sh @ n)
connections (n) kˈənˈɛkʃənz (k @1 n e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] connection; link; to link together, #3,855 [Add to Longdo]
接通费[jiē tōng fèi, ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄥ ㄈㄟˋ, / ] connection charge [Add to Longdo]
无连接[wú lián jiē, ㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] connectionless [Add to Longdo]
联结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] connectionism [Add to Longdo]
连结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] connectionism [Add to Longdo]
面向连接[miàn xiàng lián jiē, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] connection-oriented [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] TH: การติดต่อ  EN: connection
関係[かんけい, kankei] TH: ความเกี่ยวเนื่อง  EN: connection

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallzeit {f}connection timeout [Add to Longdo]
Ankopplung {f} (an)connection (to); linking up (to; with) [Add to Longdo]
Anschaltzeit {f}connection time [Add to Longdo]
Anschluss {m}; Verbindung {f} | Anschlüsse {pl}; Verbindungen {pl} | elektrische Anschlüsse {pl}connection | connections | electrical connections [Add to Longdo]
Anschlusskabel {n}connection cable [Add to Longdo]
Anschlussmöglichkeit {f}connection available [Add to Longdo]
Anschlussrohr {n}connection pipe [Add to Longdo]
Anschlussschraube {f} [techn.]connection bolt [Add to Longdo]
Anschlussteile {pl}connection parts [Add to Longdo]
Befestigungsplatte {f}connection plate [Add to Longdo]
Informationsverbindung {f}connection of information [Add to Longdo]
Öse {f} für Handschlaufenconnection for hand strap [Add to Longdo]
Verbindungsabbau {m}connection clearing [Add to Longdo]
Verbindungsaufbau {m}connection establishment [Add to Longdo]
Verbindungsentgelt {n}connection fee; connection charges; communication charges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] (n) {comp} Internet connection [Add to Longdo]
インターネット接続共有[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) {comp} Internet Connection Sharing; ICS [Add to Longdo]
コネ[kone] (n) (abbr) connection; pull; (P) [Add to Longdo]
コネクショニスト[konekushonisuto] (n) connectionist [Add to Longdo]
コネクショニストモデル[konekushonisutomoderu] (n) connectionist-model [Add to Longdo]
コネクショニズム[konekushonizumu] (n) connectionism [Add to Longdo]
コネクション[konekushon] (n) connection; (P) [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[konekushon'orienteddo] (n) {comp} connection oriented [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connection
   n 1: a relation between things or events (as in the case of one
      causing the other or sharing features with it); "there was
      a connection between eating that pickle and having that
      nightmare" [syn: {connection}, {connexion},
      {connectedness}] [ant: {unconnectedness}]
   2: the state of being connected; "the connection between church
     and state is inescapable" [syn: {connection}, {link},
     {connectedness}] [ant: {disconnectedness}, {disconnection},
     {disjunction}, {disjuncture}]
   3: an instrumentality that connects; "he soldered the
     connection"; "he didn't have the right connector between the
     amplifier and the speakers" [syn: {connection}, {connexion},
     {connector}, {connecter}, {connective}]
   4: (usually plural) a person who is influential and to whom you
     are connected in some way (as by family or friendship); "he
     has powerful connections"
   5: the process of bringing ideas or events together in memory or
     imagination; "conditioning is a form of learning by
     association" [syn: {association}, {connection}, {connexion}]
   6: a connecting shape [syn: {connection}, {connexion}, {link}]
   7: a supplier (especially of narcotics)
   8: shifting from one form of transportation to another; "the
     plane was late and he missed his connection in Atlanta" [syn:
     {connection}, {connexion}]
   9: the act of bringing two things into contact (especially for
     communication); "the joining of hands around the table";
     "there was a connection via the internet" [syn: {joining},
     {connection}, {connexion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top