ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connect

K AH0 N EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connect-, *connect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connect(vt) เชื่อมต่อ, Syn. join, unite, combine, attach
connect(vi) เชื่อมต่อ
connect(vt) ติดต่อทางโทรศัพท์
connect(vi) บรรลุเป้าหมาย
connected(adj) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน
connect to(phrv) เชื่อมต่อกับ, See also: ต่อเข้ากับ
connect to(phrv) โทรศัพท์หา
connect up(phrv) เชื่อมต่อกับ, See also: ต่อเข้ากับ
connecting(adj) ที่เชื่อมต่อกัน
connection(vi) การเชื่อมกัน, Syn. attachment, joint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connect(คะเนคทฺ') {connected,connecting,connects} vt.,vi.เชื่อมกับ,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์กับ, See also: connectedness n. ดูconnect connecter n. ดูconnect connector ดูconnect, Syn. link
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture, union, associate
connective(คะเนค'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งเกี่ยวข้อง. n. สิ่งเชื่อมต่อ, See also: connectivity n., Syn. binding, joining, unitive
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
disconnectvt. ตัด,แยก., See also: disconnecter n . disconnective adj.
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้

English-Thai: Nontri Dictionary
connect(vi, vt) ติดต่อกัน,เกี่ยวข้อง,เกี่ยวดอง,ต่อเนื่อง,สัมพันธ์
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ซึ่งเกี่ยวดองกัน,ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
connective(n) ตัวเชื่อม,คำเชื่อม
connector(n) ตัวเชื่อม
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected offenceความผิดที่เกี่ยวพันกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting rodก้านสูบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting rod; con-rodก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting-rod bearing; rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting-rod journal; crankpinสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connectต่อเนื่อง [การแพทย์]
Connect, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Connecting Peptideเปปไทด์เกาะเกี่ยว [การแพทย์]
Connectionการติดต่อ [การแพทย์]
Connection Factorsค่าสำหรับแก้ไข [การแพทย์]
Connection, Ground-Glassรอยต่อที่เป็นแก้วหยาบ [การแพทย์]
Connection, Reciprocalการติดต่อแบบ2ทาง [การแพทย์]
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Connective tissueเนื้อเยื่อประสาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
connect
Connecting Rod(n) ก้านสูบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
connectAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
connectCan I get a connecting flight to Atlanta?
connectCan I get a connecting flight to Osaka?
connectDo any of you have anything to say in connection with this?
connectDo you have anything to say in connection with this?
connectHe connected the cord to the machine.
connectHe connected the radio to the mains.
connectHe connects himself with the law firm.
connectHe got the job by virtue of his father's connections.
connectHe has no connection with this affair.
connectHe has powerful connections in the publishing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์(n) relatedness, See also: connection
สนธิ(n) connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แล่น(v) connect, See also: join, Example: เรือนไทยหลังนี้มีนอกชานแล่นถึงกัน, Thai Definition: เชื่อมถึงกัน
สะพาน(n) bridge, See also: connection, Syn. ตะพาน, Example: กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน, Thai Definition: สื่อเชื่อมโยง
สัมพันธ์(n) relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โยงใย(v) connect, See also: link, unite, Example: ขบวนการดังกล่าวนี้มีสายสัมพันธ์โยงใยอยู่ในกองทัพบางส่วน
เกี่ยวโยง(v) affect, See also: connect, involve, link, relate to, Syn. เกี่ยว, เชื่อม, เชื่อมโยง, Example: การปฏิบัติงานใหญ่ๆ ระดับชาตินั้นไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใดย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกัน, Thai Definition: ต่อเนื่องไปถึง
เกี่ยว(v) connect, See also: relate, involve, link, deal with, Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว, เนื่อง, Example: วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้ก็คือแลกเปลี่ยนไอเดียข่าวสารความเห็นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, Thai Definition: เนื่องกัน
เกี่ยวเนื่อง(v) connect, See also: relate, link, involve, Syn. สัมพันธ์, เกี่ยวข้อง, เนื่อง, Example: สิ่งที่จะทำให้ข้อมูลปรากฎอยู่ที่กระดาษได้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับสิ่งหนึ่งคือเครื่องพิมพ์
เข้าปากไม้(v) splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai Definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมต่อ[cheūamtø] (v) EN: join ; connect
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [m]
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
การเชื่อมต่อเครือข่าย[kān cheūamtø khreūakhāi] (n, exp) EN: network connection
การติดต่อ[kān tittø] (n) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection  FR: connexion [f] ; contact [m]
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
คอนเน็คชั่น[khønnekchan] (n) EN: connection  FR: connexion [f]
เครื่องขัดขวาง[khreūang khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; resistance ; disconnector
ขั้ว[khūa = khua] (n) EN: joint ; connecting point

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNECT K AH0 N EH1 K T
CONNECTS K AH0 N EH1 K T S
CONNECTOR K AH0 N EH1 K T ER0
CONNECTER K AH0 N EH1 K T ER0
CONNECTED K AH0 N EH1 K T IH0 D
CONNECTORS K AH0 N EH1 K T ER0 Z
CONNECTION K AH0 N EH1 K SH AH0 N
CONNECTIVE K AH0 N EH1 K T IH0 V
CONNECTING K AH0 N EH1 K T IH0 NG
CONNECTICUT K AH0 N EH1 T AH0 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connect (v) kˈənˈɛkt (k @1 n e1 k t)
connects (v) kˈənˈɛkts (k @1 n e1 k t s)
connected (v) kˈənˈɛktɪd (k @1 n e1 k t i d)
connecting (v) kˈənˈɛktɪŋ (k @1 n e1 k t i ng)
connection (n) kˈənˈɛkʃən (k @1 n e1 k sh @ n)
connective (n) kˈənˈɛktɪv (k @1 n e1 k t i v)
Connecticut (n) kˈənˈɛtɪkət (k @1 n e1 t i k @ t)
connections (n) kˈənˈɛkʃənz (k @1 n e1 k sh @ n z)
connectives (n) kˈənˈɛktɪvz (k @1 n e1 k t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, / ] connect; to tie, #431 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] connection; link; to link together, #3,855 [Add to Longdo]
连线[lián xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] connecting line; slur indicating legato (in music); liaison (in phonetics); ligature (in typesetting), #13,602 [Add to Longdo]
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, ] connected by air, sea traffic or service, #19,091 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, / ] connect; to introduce, #21,244 [Add to Longdo]
连结[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] connect; join; link, #26,926 [Add to Longdo]
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] connective tissue, #30,187 [Add to Longdo]
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] connected; related; linked; linkage; correlation, #54,531 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaltkosten {pl} je Stundeconnect hour charges [Add to Longdo]
Verbindungsdauer {f}connect time [Add to Longdo]
Connecticut (US-Bundesstaat)Connecticut (CT) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
んと欲す[んとほっす, ntohossu] (conj) (arch) (See しようとする) to endeavor to (connects to -nai stem) [Add to Longdo]
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] (n) {comp} Internet connection [Add to Longdo]
インターネット接続共有[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) {comp} Internet Connection Sharing; ICS [Add to Longdo]
オスコネクタ[osukonekuta] (n) {comp} male connector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connect
   v 1: connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can
      you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes
      together"; "Link arms" [syn: {connect}, {link}, {tie},
      {link up}] [ant: {disconnect}]
   2: make a logical or causal connection; "I cannot connect these
     two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts";
     "I cannot relate these events at all" [syn: {associate}, {tie
     in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link up}, {connect}]
     [ant: {decouple}, {dissociate}]
   3: be or become joined or united or linked; "The two streets
     connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The
     travelers linked up again at the airport" [syn: {connect},
     {link}, {link up}, {join}, {unite}]
   4: join by means of communication equipment; "The telephone
     company finally put in lines to connect the towns in this
     area"
   5: land on or hit solidly; "The brick connected on her head,
     knocking her out"
   6: join for the purpose of communication; "Operator, could you
     connect me to the Raffles in Singapore?"
   7: be scheduled so as to provide continuing service, as in
     transportation; "The local train does not connect with the
     Amtrak train"; "The planes don't connect and you will have to
     wait for four hours"
   8: establish a rapport or relationship; "The President of this
     university really connects with the faculty"
   9: establish communication with someone; "did you finally
     connect with your long-lost cousin?" [syn: {get in touch},
     {touch base}, {connect}]
   10: plug into an outlet; "Please plug in the toaster!"; "Connect
     the TV so we can watch the football game tonight" [syn:
     {plug in}, {plug into}, {connect}] [ant: {disconnect},
     {unplug}]
   11: hit or play a ball successfully; "The batter connected for a
     home run"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top