ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjugal

K AA1 N JH AH0 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjugal-, *conjugal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjugal(adj) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา, Syn. connubial, matrimonial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjugal(คอน'จะเกิล) adj. เกี่ยวกับการสมรส, See also: conjugality n. ดูconjugal, Syn. nuptial, matrimonial, Ant. celibate

English-Thai: Nontri Dictionary
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjugal-สมรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjugal family unitหน่วยครอบครัวจากการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal lifeชีวิตสมรส [ดู married life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal rightsสิทธิที่คู่สมรสมีต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjugal statusสถานภาพสมรส [ดู marital status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal unionการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa] (n, exp) EN: domestic abuse  FR: violences conjugales [fpl]
มีชู้[mī chū] (v) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband  FR: avoir une liaison extraconjugale
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว(กับ)[mī khwām samphan chan sūsāo (kap)] (xp) EN: have an affair (with)  FR: avoir une aventure extraconjugale (avec)
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa] (n, exp) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJUGAL K AA1 N JH AH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjugal (j) kˈɒnʤugəl (k o1 n jh u g @ l)
conjugally (a) kˈɒnʤugəliː (k o1 n jh u g @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩爱[ēn ài, ㄣ ㄞˋ, / ] conjugal love, #18,216 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
夫婦間[ふうふかん, fuufukan] (n,adj-no) within a marriage; between husband and wife; conjugal [Add to Longdo]
夫婦仲[ふうふなか, fuufunaka] (n) conjugal relations; conjugal affection [Add to Longdo]
閨門[けいもん, keimon] (n) (1) bedroom entrance; bedroom; (2) (See 家庭) home; family life; household; conjugal relationship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjugal
   adj 1: of or relating to marriage or to the relationship between
       a wife and husband; "connubial bliss"; "conjugal visits"
       [syn: {conjugal}, {connubial}]

Are you satisfied with the result?Discussions