ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confusion

K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confusion-, *confusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confusion(n) ความสับสน, Syn. obscuring, blurring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement, disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Confusion State, Acuteโรควิกลจริตจิตสับสนเฉียบพลัน [การแพทย์]
Confusion, Mentalอาการทางจิต [การแพทย์]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง,ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confusionA power failure contributed to the confusion in the hall.
confusionBecause of the street fighting, the city is in utter confusion.
confusionConfusion arose from the accident.
confusionDuring Obon there is much confusion at train stations.
confusionHe dashed out in confusion.
confusionHe depicted the confusion following the earthquake.
confusionHe disappeared, taking advantage of the confusion.
confusionHe is cool amid confusion.
confusionHis confusion betrayed his lie.
confusionI am wholly responsible for the confusion.
confusionIn a sense, I can understand his confusion.
confusionI think each of us played a part in inviting today's confusion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไขว้เขว(n) misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว
ความปั่นป่วน(n) confusion, See also: disorder, turbulence, commotion, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ, Example: ความปั่นป่วนของสถานการณ์ทำให้ประชาชนสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความวุ่นวาย(n) disorder, See also: confusion, jumble, Syn. ความอลหม่าน, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ความโกลาหล(n) confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู
ความไม่มีระเบียบ(n) disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
เกะกะ[keka] (adv) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way  FR: en désordre
ความโกลาหล[khwām kōlahon] (n) EN: confusion ; chaos ; anarchy  FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความวุ่นวาย[khwām wunwāi] (n) EN: disorder ; confusion ; jumble  FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
โกลาหล[kōlāhon] (n) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar  FR: tumulte [m] ; confusion [f]
เลอะ[loe] (adv) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion  FR: en désordre
โมหันธ์[mōhan] (n) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression
พล่าน[phlān] (v) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly  FR: être obsédé ; être monomaniaque
ยุ่ง[yung] (v) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion
ยุ่ง[yung] (x) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj  FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFUSION K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N
CONFUSIONS K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusion (n) kˈənfjˈuːʒn (k @1 n f y uu1 zh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos, #4,103 [Add to Longdo]
迷乱[mí luàn, ㄇㄧˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion, #51,268 [Add to Longdo]
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, ] confusion; unable to escape from infatuation or addiction, #161,918 [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] confusion; sheep crowding, #196,772 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriffsverwirrung {f}confusion of idea [Add to Longdo]
Verwechslung {f}; Verwechselung {f} | um Verwechslungen vorzubeugenconfusion | to avoid any possibility of confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたごた[gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ごった[gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
とぎまぎ[togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
どさくさ[dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
コンフュージョン[konfuyu-jon] (n) confusion [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confusion
   n 1: disorder resulting from a failure to behave predictably;
      "the army retreated in confusion"
   2: a mental state characterized by a lack of clear and orderly
     thought and behavior; "a confusion of impressions" [syn:
     {confusion}, {mental confusion}, {confusedness}, {muddiness},
     {disarray}]
   3: a feeling of embarrassment that leaves you confused [syn:
     {confusion}, {discombobulation}]
   4: an act causing a disorderly combination of elements with
     identities lost and distinctions blended; "the confusion of
     tongues at the Tower of Babel"
   5: a mistake that results from taking one thing to be another;
     "he changed his name in order to avoid confusion with the
     notorious outlaw" [syn: {confusion}, {mix-up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top