ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conformity

K AH0 N F AO1 R M AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conformity-, *conformity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conformity(n) การสอดคล้องกัน, Syn. conformance, agreement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน, Syn. agreement, compliance
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน,ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
unconformity(อันคันฟอร์ม'มิที) n. ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่ประสานกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conformityการทำตาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conformityConformity is an essential element of our homogeneous community.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมานฉันท์(n) agreement, See also: conformity, Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง, Example: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ, Thai Definition: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [m] ; attestation [f]
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFORMITY K AH0 N F AO1 R M AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conformity (n) kˈənfˈɔːmɪtiː (k @1 n f oo1 m i t ii)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] TH: การสอดคล้องต้องกัน  EN: conformity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung {f} (an)conformity (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n,vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P) [Add to Longdo]
整合[せいごう, seigou] (n,vs,adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P) [Add to Longdo]
整合性[せいごうせい, seigousei] (n) integrity; consistency; conformity [Add to Longdo]
適応[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P) [Add to Longdo]
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards [Add to Longdo]
同調[どうちょう, douchou] (n,vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conformity
   n 1: correspondence in form or appearance [syn: {conformity},
      {conformance}]
   2: acting according to certain accepted standards; "their
     financial statements are in conformity with generally
     accepted accounting practices" [syn: {conformity},
     {conformation}, {compliance}, {abidance}] [ant:
     {disobedience}, {noncompliance}, {nonconformance},
     {nonconformity}]
   3: orthodoxy in thoughts and belief [syn: {conformity},
     {conformism}] [ant: {nonconformance}, {nonconformism},
     {nonconformity}]
   4: concurrence of opinion; "we are in accord with your proposal"
     [syn: {accord}, {conformity}, {accordance}]
   5: hardened conventionality [syn: {ossification}, {conformity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top