ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conform to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conform to-, *conform to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conform to(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conform toMan lives in a community, and has to conform to a social pattern.
conform toShe won't conform to the town's social patterns.
conform toSince you're a member of this sports club, you'll have to conform to its rules.
conform toThese measurements conform to the blueprints.
conform toWe have to conform to the rules.
conform toWe must conform to the rules.
conform toWe should conform to the customs of society.
conform toYou must conform to the rules.
conform toYou should conform to the rules.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง(v) conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai Definition: เข้ากันได้
เข้าแบบ(v) conform to specification, See also: conform to the pattern, conform to convention, Syn. เข้าแบบเข้าแผน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคของเราจวนจะเข้าแบบต่างประเทศยิ่งขึ้นเป็นลำดับ, Thai Definition: ถูกต้องตามแบบแผน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ามาตรฐาน[khao māttrathān] (v, exp) EN: appropriate ; conform to the standard
สอดคล้องต้องกัน[søtkhløng tǿngkan] (v, exp) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with

Japanese-English: EDICT Dictionary
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette [Add to Longdo]
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P) [Add to Longdo]
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.) [Add to Longdo]
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on [Add to Longdo]
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P) [Add to Longdo]
法に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conform to
   v 1: satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet
      the requirements for the degree?" [syn: {meet}, {fit},
      {conform to}]
   2: observe; "conform to the rules" [ant: {break}, {go against},
     {violate}]
   3: behave in accordance or in agreement with; "Follow a
     pattern"; "Follow my example" [syn: {follow}, {conform to}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top