ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confine

K AH0 N F AY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confine-, *confine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confine(n) ขอบเขต, Syn. border, limit
confine(vt) จำกัด
confine to(phrv) จำกัด, See also: ควบคุม
confinement(n) การจำกัด, Syn. restriction, limitation
confine within(phrv) จำกัดให้อยู่ภายใน, See also: คุมให้อยู่ใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern, imprision
confined(คันไฟนดฺ') adj. จำกัด,ซึ่งถูกเก็บอยู่ใน,กำลังคลอด, See also: confinedness n. ดูconfined
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration

English-Thai: Nontri Dictionary
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
confine(vt) กักขัง,จำกัดที่,ตีวง
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confined aquifer; artesian aquiferชั้นน้ำมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confined compressive strengthกำลังอัดภายใต้แรงดันปิดล้อม, กำลังอัดในความดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confined ground water; artesian waterน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confinementช่วงการคลอดบุตร, การเก็บตัว (เพราะป่วยหรือคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confinementการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement in lienการกักขังแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement orderอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
confined aquiferconfined aquifer, ชั้นน้ำมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Confined, Moreจำกัดขอบเขตดีกว่า [การแพทย์]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู containment ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Confinementกำหนดคลอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
confined to(phrase) ถูกบังคับให้..., ถูกจำกัดให้...

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confineA bad cold confined her to her bed.
confineA cold confined him to his house.
confineA storm confined them to the house.
confineA wife's activities are confined to domestic matter.
confineConfine your remarks to the matter we are discussing.
confineHe confined himself to his room.
confineHe has been confined to his bed with illness.
confineHe is confined to bed now.
confineHe is confined to his house by illness.
confineHere, I'll confine this discussion to why many foreigners enjoy sumo.
confinePlease confine yourself to a short comment.
confineShe confined herself to her study and wept to her heart's content.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บตัว(v) introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
ขัง(v) imprison, See also: confine, shut in, Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว, Thai Definition: กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล
พันธนาการ(v) confine, See also: imprison, Syn. ผูก, ผูกมัด, จองจำ, ขัง, Example: เขารู้สึกตัวขึ้นมาในสภาพที่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือ, Thai Definition: กักขังหรือจองจำไว้ให้หมดอิสรภาพ
พันธนาการ(n) bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
กักกัน(v) detain, See also: confine, Example: แม่กักกันลูกไม่ให้หนีออกไปทำความผิดนอกบ้านอีก
ขอบเขต(n) limit, See also: confine, scope, margin, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, เงื่อนไข, Example: การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
กัก(v) confine, See also: restrict, restrain, Syn. กักกัน, Ant. ปล่อย, Example: ครูกักนักเรียนที่ทำผิดระเบียบให้อยู่ต่อหลังเลิกเรียน, Thai Definition: ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้
กักบริเวณ(v) confine within an area, See also: imprison, Ant. ปล่อย, Example: ฉันถูกแม่กักบริเวณเพราะหนีเที่ยวกลางคืน, Thai Definition: บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain
จำกัด[jamkat] (v) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain  FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัด[jamkat] (adj) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd  FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
กัก[kak] (v) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain  FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักด่วน[kak dūan] (v) EN: quarantine ; confine for inspection  FR: mettre en quarantaine
กักกัน[kakkan] (v) EN: confine ; restrict ; detain  FR: interner ; détenir
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การกัก[kān kak] (n) EN: confinement
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขัง[khang] (v) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up  FR: enfermer ; incarcérer ; confiner

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFINE K AH0 N F AY1 N
CONFINED K AH0 N F AY1 N D
CONFINES K AA1 N F AY2 N Z
CONFINES K AH0 N F AY1 N Z
CONFINEMENT K AH0 N F AY1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confine (v) kˈənfˈaɪn (k @1 n f ai1 n)
confined (v) kˈənfˈaɪnd (k @1 n f ai1 n d)
confines (n) kˈɒnfaɪnz (k o1 n f ai n z)
confines (v) kˈənfˈaɪnz (k @1 n f ai1 n z)
confinement (n) kˈənfˈaɪnmənt (k @1 n f ai1 n m @ n t)
confinements (n) kˈənfˈaɪnmənts (k @1 n f ai1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
一軸圧縮強さ[いちじくあっしゅくつよさ, ichijikuasshukutsuyosa] (n) unconfined compression strength [Add to Longdo]
一軸圧縮試験[いちじくあっしゅくしけん, ichijikuasshukushiken] (n) unconfined compression test [Add to Longdo]
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r,vi) to stay indoors; to be confined indoors [Add to Longdo]
臥床[がしょう, gashou] (n,vs) confined to bed [Add to Longdo]
監禁[かんきん, kankin] (n,vs,adj-no) confinement; (P) [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign [Add to Longdo]
宮刑[きゅうけい, kyuukei] (n) (arch) (See 五刑) ancient Chinese punishment (castration for men, confinement for women) [Add to Longdo]
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force [Add to Longdo]
狭い[せまい, semai] (adj-i) narrow; confined; small; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confine
   v 1: place limits on (extent or access); "restrict the use of
      this parking lot"; "limit the time you can spend with your
      friends" [syn: {restrict}, {restrain}, {trammel}, {limit},
      {bound}, {confine}, {throttle}]
   2: restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a
     day" [syn: {limit}, {circumscribe}, {confine}]
   3: prevent from leaving or from being removed
   4: close in; darkness enclosed him" [syn: {enclose}, {hold in},
     {confine}]
   5: deprive of freedom; take into confinement [syn: {confine},
     {detain}] [ant: {free}, {liberate}, {loose}, {release},
     {unloose}, {unloosen}]
   6: to close within bounds, limit or hold back from movement;
     "This holds the local until the express passengers change
     trains"; "About a dozen animals were held inside the
     stockade"; "The illegal immigrants were held at a detention
     center"; "The terrorists held the journalists for ransom"
     [syn: {restrain}, {confine}, {hold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top