ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

configuration

K AH0 N F IH2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -configuration-, *configuration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
configuration(n) โครงร่างภายนอก, Syn. form, shape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement, set

English-Thai: Nontri Dictionary
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
configurationโครงแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
configurationโครงแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์]
Configurationโครงแบบ,รูปร่าง,คอนฟิกเกอเรชั่น,การจัดประสบการณ์,การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ,การจัดเรียงหมู่,สัณฐาน [การแพทย์]
Configuration, Absoluteรูปร่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Configuration, Wedgeรูปร่างแบบลิ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
configurationIt is necessary to look more carefully into the demographic configuration of this region.
configurationIt should be noted that Dole did not intend to change the configuration of the communication protocol.
configurationThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.
configurationWe encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัด[kān jat] (n) EN: arrangement ; configuration ; adjustment  FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดอิเล็กตรอน[kān jat ilektrøn] (n, exp) EN: electron configuration
การจัดที่นั่ง[kān jat thīnang] (n, exp) EN: seat configuration  FR: disposition des sièges [f] ; configuration des sièges [f]
รูปทรง[rūpsong] (n) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form  FR: forme [f] ; contour [m]
สัณฐาน[santhān] (n) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature  FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIGURATION K AH0 N F IH2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N
CONFIGURATIONS K AH0 N F IH2 G Y ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
configuration (n) kˈənfˌɪgərˈɛɪʃən (k @1 n f i2 g @ r ei1 sh @ n)
configurations (n) kˈənfˌɪgərˈɛɪʃənz (k @1 n f i2 g @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzungsbeispiel {n}configuration example [Add to Longdo]
Besetzungsplan {m}configuration diagram [Add to Longdo]
Konfiguration {f} | Konfigurationen {pl}configuration | configurations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフィギュレーション(P);コンフィグレーション;コンフィギュレション[konfigyure-shon (P); konfigure-shon ; konfigyureshon] (n) {comp} configuration; (P) [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[konfigyure-shonkomando] (n) {comp} configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[konfigyure-shonmemori] (n) {comp} configuration memory [Add to Longdo]
コンフィグ[konfigu] (n) (1) (abbr) (See コンフィギュレーション) config.; configuration; (vs) (2) to configure [Add to Longdo]
システムコンフィギュレーション[shisutemukonfigyure-shon] (n) {comp} system configuration [Add to Longdo]
スター型;スター形[スターがた, suta-gata] (n) {comp} star configuration [Add to Longdo]
スター状[スターじょう, suta-jou] (n) {comp} star configuration [Add to Longdo]
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] (n) {comp} software configuration [Add to Longdo]
タワー型[タワーがた, tawa-gata] (n) {comp} tower configuration [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] (n) {comp} network configuration; network layout [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory [Add to Longdo]
システムコンフィギュレーション[しすてむこんふぃぎゅれーしょん, shisutemukonfigyure-shon] system configuration [Add to Longdo]
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration [Add to Longdo]
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout [Add to Longdo]
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 configuration
   n 1: an arrangement of parts or elements; "the outcome depends
      on the configuration of influences at the time" [syn:
      {configuration}, {constellation}]
   2: any spatial attributes (especially as defined by outline);
     "he could barely make out their shapes" [syn: {shape},
     {form}, {configuration}, {contour}, {conformation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top