ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conductor

K AH0 N D AH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conductor-, *conductor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conductor(n) ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
conductor(n) ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. orchestra leader, director

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)

English-Thai: Nontri Dictionary
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conductorตัวนำ, สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conductorsตัวนำ [การแพทย์]
Conductors (Music)วาทยากร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Conductor Rail System(jargon) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conductorA conductor directs an orchestra.
conductorGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
conductorHe has good credentials as a conductor.
conductorHe stands alone as a conductor of ballet music.
conductorJudging from his appearance, he must be the conductor.
conductor"Orange Cards" are available from the conductor.
conductorSay, Conductor!
conductorThe band played marvellously under the baton of a new conductor.
conductorThe bus conductor told her to get off because she could not pay the fare.
conductorThe conductor appeared on the stage.
conductorThe conductor of this orchestra is a fine musician.
conductorThe famous conductor lives in New York.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อำนวยเพลง(n) conductor, Syn. ผู้ควบคุมเพลง, วาทยกร
สื่อความร้อน(n) conductor of heat, Example: โลหะเป็นสื่อความร้อนชนิดหนึ่ง
สื่อไฟฟ้า(n) conductor of electricity, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยสิ่งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น เชือก
วาทยกร(n) conductor, Example: ลีลาการควบคุมเพลงของวาทยกรท่านนี้ถูกใจผมมาก, Thai Definition: ผู้อำนวยการให้จังหวะการบรรเลงเพลง
ตัวสื่อ(n) conductor, Syn. ตัวนำ, Example: ทองแดงเป็นตัวสื่อไฟฟ้า, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สารที่กระแสความร้อน ไฟฟ้า หรือเสียง สามารถผ่านได้โดยง่าย
ตัวนำ(n) conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย, Notes: ฟิสิกส์
ตัวสื่อ(n) conductor, Syn. ตัวนำ, สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวสื่อของไฟฟ้า, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สารที่กระแสความร้อน ไฟฟ้า หรือเสียง สามารถผ่านได้โดยง่าย
ตัวนำ(n) conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai Definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
ตัวนำ(n) conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai Definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
กระเป๋ารถ(n) conductor, See also: fare collector, ticket boy, ticket girl, ticket taker, conductress, Syn. กระเป๋า, กระเป๋ารถเมล์, Example: กระเป๋ารถบางคนมีกิริยาก้าวร้าวและหยาบคาย, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานประจำรถโดยสารประจำทาง มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋ารถ[krapao rot] (n, exp) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress  FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[krapao rotmē] (n, exp) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress  FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
พนักงานตรวจตั๋ว[phanakngān trūat tūa] (n) EN: conductor  FR: contröleur [m] ; chef de train ; receveur [m]
ผู้อำนวยเพลง[phū-amnūayphlēng] (n) EN: conductor
ผู้ควบคุมเพลง[phū khūapkhum phlēng] (n, exp) EN: conductor
สายล่อฟ้า[sāiløfā] (n) EN: lightning rod ; lightning conductor  FR: paratonnerre [m]
สารกึ่งตัวนำ[sān keung tūanam] (n) EN: semiconductor  FR: semi-conducteur [m]
สารตัวนำยิ่งยวด[sān tūanam ying-yūat] (n, exp) EN: superconductor  FR: supraconducteur [m]
สื่อไฟฟ้า[seū faifā] (n, exp) EN: conductor of electricity  FR: conducteur électrique [m]
สื่อความร้อน[seū khwām røn] (n, exp) EN: conductor of heat  FR: conducteur de chaleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDUCTOR K AH0 N D AH1 K T ER0
CONDUCTORS K AH0 N D AH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conductor (n) kˈəndˈʌktər (k @1 n d uh1 k t @ r)
conductors (n) kˈəndˈʌktəz (k @1 n d uh1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指挥者[zhǐ huī zhě, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄜˇ, / ] conductor; director, #59,728 [Add to Longdo]
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, / ] conductor of electricity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusshülse {f}conductor barrel [Add to Longdo]
Fahrleitung {f}; Fahrleitungsscheine {f}conductor rail [Add to Longdo]
Leiter {m}; Stromleiter {m} [electr.] | mehrdrahtiger Leiterconductor | stranded conductor [Add to Longdo]
Leiterbahn {f} [electr.] | Leiterbahnen {pl}conductor path; conducting path | conducting paths [Add to Longdo]
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors [Add to Longdo]
Leiterwiderstand {m} [electr.]conductor resistance [Add to Longdo]
Schaffner {m} (Bus; Zug); Zugbegleiter {m}conductor [Am.]; inspector [Add to Longdo]
Schleifleitung {f}conductor line; bus bar [Add to Longdo]
Stromband {n}conductor line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
オリフラ[orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
クリーンルーム[kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom [Add to Longdo]
コンダクター[kondakuta-] (n) conductor; (P) [Add to Longdo]
シーモス[shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS [Add to Longdo]
スパッタリング[supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conductor
   n 1: the person who leads a musical group [syn: {conductor},
      {music director}, {director}]
   2: a substance that readily conducts e.g. electricity and heat
     [ant: {dielectric}, {insulator}, {nonconductor}]
   3: the person who collects fares on a public conveyance
   4: a device designed to transmit electricity, heat, etc.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top