ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condone

K AH0 N D OW1 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condone-, *condone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condone[VT] ให้อภัย, Syn. forgive, pardon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condone(คันโดน') {condoned,condoning,condones} vt. อภัย,ไม่เอาโทษ,ไม่เอาผิด adj., See also: condoner n. ดูcondone, Syn. forgive,excuse

English-Thai: Nontri Dictionary
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't condone it much myself, but it is a short haul.รับประกันไม่ได้ แต่ก็ประมาณนั้น The Thing (1982)
So you condone that stuff.เธอชอบเลยล่ะสิ Goodfellas (1990)
That could be understood, if not condoned.ที่อาจจะเข้าใจหากไม่ให้อภัย The Shawshank Redemption (1994)
We don't condone what Beagle's done, or the horrible way in which he botched it.เราไม่เห็นพ้องกับสิ่งที่บีเกิลทำ หรือวิธีการปล้นเฟอะฟะ Flyboys (2006)
I don't condone murder, and I... despise murderers.ผมไม่เคยฆ่าใคร และผมเกลียดฆาตกร Saw III (2006)
And I condone neither.และฉันไม่เอาเรื่อง Orientación (2007)
And by no means does the church condone any kind of frivolous claims of this nature, but...และศาสนาจะไม่สนับสนุนการกล่าวอ้าง โดยไร้หลักฐานแต่... Henry Poole Is Here (2008)
Officially, the church can't condone what you did.นี่ เอ่อ... . โดยทางการแล้ว You'll Be the Death of Me (2008)
I don't want people thinking i condone this face.ฉันไม่อยากให้คนคิดว่าฉันยอมรับกับหน้าแบบนี้ได้ Bargaining (2009)
As your lawyer, I can't condone that.ในฐานะทนายของคุณ ผมไม่สามารถให้อภัยที่จะ Marry Me a Little (2009)
"Your refusal to condone animal slaughterYour refusal to condone animal slaughter Did You Hear About the Morgans? (2009)
I do not condone your presence here.ข้าไม่ให้อภัยกับการปรากฏตัวของเจ้าแน่ Defenders of Peace (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDONE    K AH0 N D OW1 N
CONDONED    K AH0 N D OW1 N D
CONDONES    K AH0 N D OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condone    (v) kˈəndˈoun (k @1 n d ou1 n)
condoned    (v) kˈəndˈound (k @1 n d ou1 n d)
condones    (v) kˈəndˈounz (k @1 n d ou1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大目に見る[おおめにみる, oomenimiru] (exp,v1) to tolerate; to condone; to overlook; to let pass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condone
   v 1: excuse, overlook, or make allowances for; be lenient with;
      "excuse someone's behavior"; "She condoned her husband's
      occasional infidelities" [syn: {excuse}, {condone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top