ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condenses

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condenses-, *condenses*, condense
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condenses (v) kˈəndˈɛnsɪz (k @1 n d e1 n s i z)
condense (v) kˈəndˈɛns (k @1 n d e1 n s)
condensed (v) kˈəndˈɛnst (k @1 n d e1 n s t)
condenser (n) kˈəndˈɛnsər (k @1 n d e1 n s @ r)
condensers (n) kˈəndˈɛnsəz (k @1 n d e1 n s @ z)
condensing (v) kˈəndˈɛnsɪŋ (k @1 n d e1 n s i ng)
condensation (n) kˌɒndɛnsˈɛɪʃən (k o2 n d e n s ei1 sh @ n)
condensations (n) kˌɒndɛnsˈɛɪʃənz (k o2 n d e n s ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condense(vt) ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. contract, compress
condense(vt) ย่อ, Syn. abridge, abbreviate
condenser(n) เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
condensation(n) การทำให้ลดลง, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. compression, reduction
condensed milk(n) นมข้นหวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shell-and-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
open-shell-and-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condensing unitชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot welding machine; condenser-discharge spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
condense spikeช่อเชิงลดแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser water; cooling waterน้ำหล่อเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condenser-discharge spot welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
condenser-discharge spot-welding machine; capacitor spot-welding machine; condenser-discharge spot welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเก็บประจุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
condensing pressureความดันเครื่องควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing temperatureอุณหภูมิควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing unitชุดควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing unit refrigerating effectผลทำความเย็นของชุดควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensate; distillate; natural gasolineแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
condensate pan; drain panถาดรับน้ำทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensationการควบแน่น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condensationการควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensation pointจุดเกาะกลุ่มแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
condensation polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling water; condenser waterน้ำหล่อเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
distillate; condensate; natural gasolineแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drain pan; condensate panถาดรับน้ำทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
foul gas; noncondensable gasแก๊สไม่ควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaporative condenserเครื่องควบแน่นแบบระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tube-in-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบท่อสวมซ้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
noncondensable gas; foul gasแก๊สไม่ควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural gasoline; condensate; distillateแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
water-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condensing unitชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว, Example: เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Condensationการควบแน่น [TU Subject Heading]
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
Condensateแก๊สธรรมชาติเหลว, Example: เป็นแก๊สธรรมชาติที่มีสูตรโครงสร้างของโมเลกุล ประกอบด้วย คาร์บอน 5 ตัว (เพนเทน) หรือ 6 ตัว (เฮกเซน) มีสถานะเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิและความดันของบรรยากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Condensed financial statementงบการเงินอย่างย่อ [การบัญชี]
Aldol Condensationแอนดอลคอนเดนเซชัน, ปฏิกิริยาแอลดอลคอนเดนเซชั่น [การแพทย์]
Condensationการควบแน่น,ควบแน่น,วิธีการควบแน่น,คอนเดนเซชัน,การสังเคราะห์โดยดึงน้ำออก [การแพทย์]
Condensation Methodวิธีการกลั่นตัว [การแพทย์]
Condenseการควบแน่น [การแพทย์]
Condenser Padsคาปาซิเตอร์ทำเป็นแผ่น [การแพทย์]
Condensersเครื่องควบแน่น,ที่รวมแสง,คอนเดนเซอร์,คอนเดนเซอร์ [การแพทย์]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]
Condensors, Refluxเครื่องควบแน่น [การแพทย์]
Crossed Aldol Condensationsปฏิกิริยาครอสแอลดอลคอนเดนเซชั่น [การแพทย์]
Fatty Acid Condensatesกรดไขมันคอนเดนซ์ [การแพทย์]
Filled Milk, Unsweetened Condensedนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Condensation trail (contrail)คอนเดนเซชั่นเทรล หรือคอนเทรล หรือพวยการกลั่นตัว [อุตุนิยมวิทยา]
condensationการควบแน่น, การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condensation reactionปฏิกิริยาการควบแน่น, ปฏิกิริยารวมตัวของโมเลกุลต่างชนิดกัน 2 โมเลกุล ได้เป็นสารใหม่พร้อมกับสารโมเลกุลเล็ก ๆ  เช่น น้ำ แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of condensationความร้อนแฝงของการกลั่นตัว, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
condenser lensเลนส์ช่วยรวมแสง, ชุดของเลนส์ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงให้ลำแสงลู่เข้าหากัน เช่น ชุดของเลนส์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์  หรือในกล้องฉายภาพ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงจากหลอดฉายหรือตัวสะท้อนแสง เพื่อให้ลำแสงขนานผ่านไปตกบนแผ่นโปร่งใส มีความเข้มมาก และช่วยทำให้ภาพบนฉากสว่างชัดเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lenses, Condenserเล็นส์รวมแสงอิเล็กตรอน, เลนส์รวมแสง [การแพทย์]
Lenses, Condensingเลนส์รวมแสง [การแพทย์]
Milk with Non-Milk Fat, Sweetened Condensed Skiนมข้นหวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Milk, Fullcream Sweetened Condensedนมข้นหวานมันเนยครบถ้วน [การแพทย์]
Milk, Recombined Condensedนมข้นคืนรูป [การแพทย์]
Milk, Sweetened Condensedนมข้นหวาน, นมข้นหวานขาดมันเนย, น้ำนมข้นหวาน [การแพทย์]
Milk, Unsweetened Condensed Filledนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Milk, Unsweetened Condensed Skimmedนมข้นไม่หวานขาดมันเนย [การแพทย์]
Milk, Unsweetened Fullcream Condensedนมข้นไม่หวานมันเนยครบถ้วน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
condenBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมข้นหวาน(n) sweetened condensed milk, Syn. นมข้น, Thai Definition: นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล
เครื่องทำความเย็น(n) freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
ย่อ(v) shorten, See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize, Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ, Example: นักเรียนย่อมาพอให้เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็พอแล้ว, Thai Definition: ลดให้สั้นหรือเล็กลง
กิ่ว(adj) compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai Definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอนเดนเซอร์(n) condenser, Example: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที, Thai Definition: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, Notes: ภาษาอังกฤษ
เครื่องควบแน่น(n) condenser, Example: การทดลองเขาใช้เครื่องควบแน่น, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง
สรุป(v) sum up, See also: summarize, abridge, abstract, condense, conclude, make a summary, Example: นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด, Thai Definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
ย่อความ(v) summarize, See also: condense, abbreviate, be brief, Syn. สรุปความ, ย่อเรื่อง, Example: ครูสั่งให้นักเรียนย่อความบทที่ 1 มาส่งเป็นการบ้าน, Thai Definition: ตัดเนื้อความให้เหลือแต่ใจความ, ย่นเนื้อความให้น้อยลง
ย่อย่น(v) shorten, See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease, Syn. ย่นย่อ, Thai Definition: ทำให้สั้น
ย่อส่วน(v) condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
กลั่นตัว(v) condense, Example: ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเมื่ออากาศเย็นจะกลั่นตัวมาเป็นหยดน้ำที่เกาะติดอยู่ในถ้วยแก้ว
การควบแน่น(v) condensation, Example: การควบแน่นทางความร้อนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในลักษณะซึ่งโมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ข้น(v) thicken, See also: become concentrated, condense, Example: ซุปนี้ข้นเกินไป
ควบแน่น(v) condense, See also: compress, Example: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว, Thai Definition: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
นพนิต(n) condensed cheese, See also: clarified butter, Syn. เนยข้น, Thai Definition: เนยข้นชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี)
นมข้น(n) condensed milk, Example: แพทย์ห้ามใช้นมข้นเลี้ยงทารก, Thai Definition: นมที่มีลักษณะข้นและมีรสหวานจัด ได้จากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วเติมน้ำตาล
เครื่องระบายความร้อน(n) heat extractor, See also: condensing unit, Example: ในบริเวณโดยรอบเครื่องระบายความร้อนประมาณ 1 ฟุต และเหนือเครื่องประมาณ 4 ฟุต ไม่ควรจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากีดขวางทางลมเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องระบายความร้อน(n) heat extractor, See also: condensing unit, Example: ในบริเวณโดยรอบเครื่องระบายความร้อนประมาณ 1 ฟุต และเหนือเครื่องประมาณ 4 ฟุต ไม่ควรจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากีดขวางทางลมเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้น(adj) thick, See also: dense, concentrated, condensed, vicious, Syn. เข้มข้น, Ant. จาง, ใส, Example: การหลนหมายถึงการทำอาหารให้สุกด้วยการใช้กะทิข้นๆ, Thai Definition: ลักษณะของเหลวที่มีการรวมตัวกันแน่นเข้า, ไม่ใส
เครื่องระบายความร้อน(n) heat extractor, See also: condensing unit, Example: ในบริเวณโดยรอบเครื่องระบายความร้อนประมาณ 1 ฟุต และเหนือเครื่องประมาณ 4 ฟุต ไม่ควรจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากีดขวางทางลมเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบแน่น[kān khūapnaen] (n) EN: condensation  FR: condensation [f]
ข้น[khon] (v) EN: thicken ; condense  FR: épaissir
ข้น[khon] (adj) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky  FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คอนเดนเซอร์[khøndēnsoē] (n) EN: condenser
ควบแน่น[khūapnaen] (v) EN: condense ; compress  FR: condenser
กลั่นตัว[klantūa] (v) EN: condense  FR: se condenser
นมข้น[nom khon] (n) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk  FR: lait concentré [m]
สังเขป[sangkhēp] (v) EN: summarize ; condense  FR: synthétiser
ย่อ[yø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down  FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[yø] (adj) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed  FR: bref
ย่อความ[yøkhwām] (n) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement  FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)
ย่อความ[yøkhwām] (v) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief
ย่นย่อ[yonyø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; cut down ; shrink back  FR: abréger ; condenser
ย่อย่น[yøyon] (v) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease  FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSE K AH0 N D EH1 N S
CONDENSED K AH0 N D EH1 N S T
CONDENSER K AH0 N D EH1 N S ER0
CONDENSATE K AA1 N D AH0 N S EY2 T
CONDENSING K AH0 N D EH1 N S IH0 NG
CONDENSATES K AA1 N D AH0 N S EY2 T S
CONDENSATION K AA2 N D AH0 N S EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] condense; aggregation; coagulate; coacervation, #8,701 [Add to Longdo]
凝结[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood), #18,258 [Add to Longdo]
凝练[níng liàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] concise; compact; condensed, #51,546 [Add to Longdo]
炼乳[liàn rǔ, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄨˇ, / ] to condense milk (by evaporation); condensed milk, #59,330 [Add to Longdo]
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, / ] condensed matter (phys.) [Add to Longdo]
删简压缩[shān jiǎn yā suō, ㄕㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] to simplify and condense (a text); abridged [Add to Longdo]
固体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] solid state hot condensed laser (SSHCL) [Add to Longdo]
浓缩机[nóng suō jī, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄐㄧ, / ] a device for concentrating (a liquid); a condenser [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flucht {f}abscondence [Add to Longdo]
Kondensat {n}condensate; condensation [Add to Longdo]
Kondensatablauf {m}; Kondensatableiter {m}condensation drain; steam trap [Add to Longdo]
Kondensatentsorgung {f}condensation disposal [Add to Longdo]
Kondensation {f}condensation [Add to Longdo]
Kondensationsturbine {f} [techn.]condensing turbine [Add to Longdo]
Kondensator {m} | Kondensatoren {pl}condenser | condensers [Add to Longdo]
Kondensatordruck {m}condenser pressure [Add to Longdo]
Kondensatorgefäß {n}condenser vessel [Add to Longdo]
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve [Add to Longdo]
Kondensatorschlauch {m} [techn.]condenser pipe [Add to Longdo]
Kondensmilch {f}evaporated milk; condensated milk [Add to Longdo]
Kondensstreifen {m}vapour trail [Br.]; vapor trail [Am.]; contrail; condensation trail [Add to Longdo]
Kondenswasser {n}condensation (water) [Add to Longdo]
Schwitzwasser {n}condensation water [Add to Longdo]
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention [Add to Longdo]
Verdichtung {f} | Verdichtungen {pl}condensation | condensations [Add to Longdo]
Verkürzung {f}; Kurzfassung {f}condensation [Add to Longdo]
kondensierbarcondensable [Add to Longdo]
kondensieren; niederschlagento condense [Add to Longdo]
kondensierend; verdichtendcondensing [Add to Longdo]
kondensiert; verdichtetcondenses [Add to Longdo]
kondensierte; verdichtetecondensed [Add to Longdo]
verdichten; komprimieren | verdichtet | verdichtetto condense | condensed | condenses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
コンデンス[kondensu] (n,vs) condense [Add to Longdo]
コンデンスミルク[kondensumiruku] (n) condensed milk [Add to Longdo]
スチコン[suchikon] (n) Styrol condensor [Add to Longdo]
バリコン[barikon] (n) (abbr) variable condensor [Add to Longdo]
ボースアインシュタイン凝縮[ボースアインシュタインぎょうしゅく, bo-suainshutain gyoushuku] (n) Bose-Einstein condensate [Add to Longdo]
マイカコンデンサー[maikakondensa-] (n) mica condenser [Add to Longdo]
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser [Add to Longdo]
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n,vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P) [Add to Longdo]
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk [Add to Longdo]
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) sweat; perspiration; (2) moisture; condensation; (P) [Add to Longdo]
還水[かんすい, kansui] (n,n-pref) (See 還水槽) condensate return [Add to Longdo]
還水槽[かんすいそう, kansuisou] (n) (See 還水) condensate receiver tank [Add to Longdo]
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser [Add to Longdo]
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P) [Add to Longdo]
結露[けつろ, ketsuro] (n,vs) dew; condensation [Add to Longdo]
樹雨[きさめ, kisame] (n) precipitation resulting from thick fog condensing on leaves in a forest [Add to Longdo]
集光[しゅうこう, shuukou] (n,vs) condense [Add to Longdo]
集光器[しゅうこうき, shuukouki] (n) condenser [Add to Longdo]
煎じ詰める[せんじつめる, senjitsumeru] (v1,vt) to boil down; to condense [Add to Longdo]
蓄電器[ちくでんき, chikudenki] (n) (electric) condensor [Add to Longdo]
復水器[ふくすいき, fukusuiki] (n) condenser [Add to Longdo]
物性物理学[ぶっせいぶつりがく, busseibutsurigaku] (n) condensed matter physics [Add to Longdo]
練乳;煉乳;れん乳[れんにゅう, rennyuu] (n) condensed milk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top