ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condensation

K AA2 N D AH0 N S EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condensation-, *condensation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condensation(n) การทำให้ลดลง, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. compression, reduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation

English-Thai: Nontri Dictionary
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condensationการควบแน่น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condensationการควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensation pointจุดเกาะกลุ่มแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
condensation polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensationการควบแน่น [TU Subject Heading]
Condensationการควบแน่น,ควบแน่น,วิธีการควบแน่น,คอนเดนเซชัน,การสังเคราะห์โดยดึงน้ำออก [การแพทย์]
condensationการควบแน่น, การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensation Methodวิธีการกลั่นตัว [การแพทย์]
condensation reactionปฏิกิริยาการควบแน่น, ปฏิกิริยารวมตัวของโมเลกุลต่างชนิดกัน 2 โมเลกุล ได้เป็นสารใหม่พร้อมกับสารโมเลกุลเล็ก ๆ  เช่น น้ำ แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensation trail (contrail)คอนเดนเซชั่นเทรล หรือคอนเทรล หรือพวยการกลั่นตัว [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To let the condensation out.ที่จะปล่อยให้ไอน้ำออกมา Rush (2013)
You see, condensation starts after three hours.คุณคงรู้ว่า ความชื้นจะเริ่มเกิด เมื่อเวลาผ่านไป3ชม. The Fact in the Fiction (2013)
A dewdrop is the momentary triumph of condensation over evaporation.ของการรวมตัวกว่าการระเหย และในขณะที่มันกินเวลา, Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
condensationBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบแน่น(v) condensation, Example: การควบแน่นทางความร้อนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในลักษณะซึ่งโมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบแน่น[kān khūapnaen] (n) EN: condensation  FR: condensation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSATION K AA2 N D AH0 N S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condensation (n) kˌɒndɛnsˈɛɪʃən (k o2 n d e n s ei1 sh @ n)
condensations (n) kˌɒndɛnsˈɛɪʃənz (k o2 n d e n s ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensatablauf {m}; Kondensatableiter {m}condensation drain; steam trap [Add to Longdo]
Kondensatentsorgung {f}condensation disposal [Add to Longdo]
Kondenswasser {n}condensation (water) [Add to Longdo]
Schwitzwasser {n}condensation water [Add to Longdo]
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention [Add to Longdo]
Verdichtung {f} | Verdichtungen {pl}condensation | condensations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n,vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) sweat; perspiration; (2) moisture; condensation; (P) [Add to Longdo]
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P) [Add to Longdo]
結露[けつろ, ketsuro] (n,vs) dew; condensation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condensation
   n 1: (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas
      or images combine into a single symbol; especially in
      dreams
   2: the process of changing from a gaseous to a liquid or solid
     state
   3: atmospheric moisture that has condensed because of cold [syn:
     {condensation}, {condensate}]
   4: the process or result of becoming smaller or pressed
     together; "the contraction of a gas on cooling" [syn:
     {compression}, {condensation}, {contraction}]
   5: a shortened version of a written work [syn: {condensation},
     {abridgement}, {abridgment}, {capsule}]
   6: the act of increasing the density of something [syn:
     {condensing}, {condensation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top