ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condemn

K AH0 N D EH1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condemn-, *condemn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condemn(vt) ประกาศว่าทำผิด, See also: กล่าวโทษ, Syn. convict
condemn(vt) วิจารณ์อย่างแรง, Syn. criticize
condemn as(phrv) ประณามว่าเป็น, See also: ด่าว่าเป็น
condemn to(phrv) ลงโทษด้วย
condemn to(phrv) ทำให้ตกอยู่ในสภาพ
condemn for(phrv) ประณามในเรื่อง, See also: ตำหนิในเรื่อง
condemnation(n) การวิจารณ์อย่างแรง, Syn. censure, denunciation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame, censure, Ant. praise, approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment, censure, blame

English-Thai: Nontri Dictionary
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษา (ให้ลงโทษหรือให้ริบทรัพย์สิน)๒. การสั่งห้ามใช้ (อาคารหรือยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย)๓. การประณาม (ในทางการระหว่างประเทศ)๔. การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย๕. การเวนคืนทรัพย์ [ดู expropriation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condemnation, excessการเวนคืนทรัพย์เกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condemnation, excessการเรียกเกณฑ์ทรัพย์เกินจำเป็น, การเวนคืนทรัพย์เกินจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
condemnAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
condemnBut whoever does not believes stands condemned already because he has not believed in.
condemnHe condemned racial discrimination as evil.
condemnHe must be condemned for breaking his promise.
condemnHe was condemned to death.
condemnHis remarks added up to a condemnation of my plan.
condemnI was condemned for my disobedience.
condemnShe was condemned to lead a miserable life.
condemnThe accused was condemned to ten years in prison.
condemnThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
condemnThe doctors were wrong to condemn the couple.
condemnThe government's actions were condemned worldwide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพนทะนา(v) defame, See also: condemn publicly, publicize, propagate, Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง, Example: เขาถูกรัฐบาลโพนทะนาว่าเป็นศัตรูของชาติ, Thai Definition: พูดกล่าวโทษหรือติเตียนท่านต่อหน้าผู้อื่น
ติฉินนินทา(v) blame, See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of, Syn. นินทา, Example: ชาวบ้านพากันติฉินนินทาหล่อน ที่ชอบคบหากับผู้ชายหลายคน, Thai Definition: ว่ากล่าวผู้อื่นลับหลัง
ติ(v) condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai Definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ประณาม(v) condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai Definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
การติ(n) condemnation, See also: censure, reproach, comment, review, Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์, Example: การติเพื่อก่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ด่าทอ(v) revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ครหา[kharahā] (n) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation  FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ครหา[kharahā] (v) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove  FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กล่าวหา[klāohā] (v) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn  FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวหา[klāohā] (v) EN: allege ; charge ; blame ; condemn ; accuse
โพนทะนา[phōnthanā] (v) EN: condemn publicly  FR: condamner publiquement
ปรักปรำ[prakpram] (v) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against  FR: condamner ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDEMN K AH0 N D EH1 M
CONDEMNS K AH0 N D EH1 M Z
CONDEMNED K AH0 N D EH1 M D
CONDEMNING K AH0 N D EH1 M IH0 NG
CONDEMNATION K AA2 N D AH0 M N EY1 SH AH0 N
CONDEMNATIONS K AA2 N D AH0 M N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condemn (v) kˈəndˈɛm (k @1 n d e1 m)
condemns (v) kˈəndˈɛmz (k @1 n d e1 m z)
condemned (v) kˈəndˈɛmd (k @1 n d e1 m d)
condemning (v) kˈəndˈɛmɪŋ (k @1 n d e1 m i ng)
condemnation (n) kˌɒndɛmnˈɛɪʃən (k o2 n d e m n ei1 sh @ n)
condemnations (n) kˌɒndɛmnˈɛɪʃənz (k o2 n d e m n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑徒[けいと, keito] (n) condemned person; prisoner [Add to Longdo]
死刑囚[しけいしゅう, shikeishuu] (n) criminals condemned to death; (P) [Add to Longdo]
自責[じせき, jiseki] (n,vs) self-condemnation; self-reproach; (P) [Add to Longdo]
処す[しょす, shosu] (v5s) (1) (See 処する) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish [Add to Longdo]
処する[しょする, shosuru] (vs-s) (1) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading [Add to Longdo]
非と[ひと, hito] (n,vs) condemning; denouncing [Add to Longdo]
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condemn
   v 1: express strong disapproval of; "We condemn the racism in
      South Africa"; "These ideas were reprobated" [syn:
      {condemn}, {reprobate}, {decry}, {objurgate}, {excoriate}]
   2: declare or judge unfit for use or habitation; "The building
     was condemned by the inspector"
   3: compel or force into a particular state or activity; "His
     devotion to his sick wife condemned him to a lonely
     existence"
   4: demonstrate the guilt of (someone); "Her strange behavior
     condemned her"
   5: pronounce a sentence on (somebody) in a court of law; "He was
     condemned to ten years in prison" [syn: {sentence},
     {condemn}, {doom}]
   6: appropriate (property) for public use; "the county condemned
     the land to build a highway"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top