ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concur

K AH0 N K ER1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concur-, *concur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concur(vi) กระทำร่วมกัน, Syn. act together
concur(vi) เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, Syn. coincide, happen together
concur(vi) เห็นด้วย, Syn. accord, be in harmony
concur in(phrv) เห็นด้วยกับ, Syn. concur with
concurrent(adj) ที่กระทำร่วมกัน, Syn. cooperating, mutual
concurrent(adj) ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneous, coexisting
concurrent(adj) ที่ไปยังจุดเดียวกัน
concurrent(adj) ที่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreeing, harmonious
concurrence(n) การเกิดในเวลาเดียวกัน, Syn. coincidence, coexistence, concurrency
concurrence(n) การเห็นพ้องด้วย, Syn. agreement, concurrency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent, Ant. contend, deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent, compatible
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concurrence of offencesการกระทำความผิดหลายบท, การกระทำความผิดหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrencyภาวะพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concurrentจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent causeเหตุพ้องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent insuranceการประกันภัยพ้อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent interestsผลประโยชน์ตรงกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจซ้ำกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent leaseสัญญาเช่าใหม่ (ต่อเนื่องสัญญาเช่าเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent linesเส้นจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concurrentพร้อมๆกัน [การแพทย์]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมร่วมขนาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As his doctor, I concur with your views.ในฐานะหมอของเขา ผมเห็นด้วยกับความคิดของท่าน Don Juan DeMarco (1994)
After careful review of evidence retrieved at the scene, we have concluded this was a deliberate act of terrorism, and the President concurs with our assessment.-ยังดี,รถของเขายังอยู่นี่. -เขาใช้รถรางไฟฟ้า. -อะไรน่ะ? Deja Vu (2006)
CIA and NCTC concur it is the target, based on reliable intel from the Brits.หน่วยข่าวกรอง กับหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เห็นตรงกันว่าเป็นเขา ยืนยันว่าเป็นเขา Eagle Eye (2008)
I concur with captain rex,ข้าเห็นด้วยกับกัปตันเร็กซ์ Clone Cadets (2010)
Anyone concur with Ken?มีใครเห็นด้วยกับเคนไหม? Toy Story 3 (2010)
I'm afraid I have to concur with my advisor, wisdom Hallyne.ข้าเกรงว่าข้าจะต้องปรึกษา กับที่ปรึกษาข้าดู นักปราชญ์เฮย์ลีน The Ghost of Harrenhal (2012)
Weapons, this is the X.O. I concur with the captain.อาวุธ นี่คือต้นเรือ ผมยึนยัน คำสั่งกับปตัน Captain (2012)
I concur with Dr. Heidi's diagnosis.ฉันเห็นด้วยกับการวินิจฉัยของหมอไฮย์ดี้ Curriculum Unavailable (2012)
Daniel and I wouldn't concur with that.แดเนียลกับฉัน จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น Meet the New Boss (2012)
I've taken the opportunity over this past week to observe your Brick in the classroom, and I concur that he shows some reluctance in engaging with his peers.ผมใช้โอกาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสังเกตบริคลูกคุณในชั้นเรียน และผมเห็นว่า เขาแสดงความไม่เต็มใจ Bunny Therapy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concurEverything concurred to make him happy.
concurI concurred in giving up my vacation for my family.
concurI concurred with them in giving him the prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เออออ(v) agree, See also: concur, accord, accede, Syn. เอออวย, เออออห่อหมก, เห็นด้วย, Ant. คัดค้าน, Example: แม้ความคิดของหล่อนจะฟังดูล้ำหน้าไปมาก แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังเออออตามใจ, Thai Definition: เห็นด้วย, พลอยเห็นตามไปด้วย
ระคนกัน(adv) simultaneously, See also: concurrently, Syn. ปน, ผสม, Example: เขานึกถึงความหลังที่มีทั้งสุข ทุกข์ ดีใจ และเสียใจระคนกันไป, Thai Definition: ปน หรือผสมให้เข้ากัน คละกัน เป็นกลุ่ม เป็นพวก
ควบกัน(adv) concurrently, See also: together, at the same time, Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน, Example: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ, Thai Definition: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน
ความตกลง(n) agreement, See also: concurrence, accord, Syn. การตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อม[phrøm] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile  FR: en même temps
ผู้แข่งขัน[phū khaengkhan] (n) EN: contestant ; player ; competitor  FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[phū ruam khaengkhan] (n, exp) EN: competitor ; contestant ; challenger  FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ระคนกัน[rakhon kan] (adv) EN: simultaneously ; concurrently
รับ[rap] (v) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with  FR: accepter ; admettre
ตกลง[toklong] (v) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept  FR: être d'accord
ต้องกัน[tǿng kan] (v) EN: agree ; be concurrent
ต้องกัน[tǿng kan] (adv) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently
ยกมือ[yokmeū] (v) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up
ยอมรับ[yømrap] (v) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce  FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCUR K AH0 N K ER1
CONCURS K AH0 N K ER1 Z
CONCURRED K AH0 N K ER1 D
CONCURRENT K AH0 N K ER1 AH0 N T
CONCURRING K AH0 N K ER1 IH0 NG
CONCURRENCE K AH0 N K ER1 AH0 N S
CONCURRENTLY K AH0 N K ER1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concur (v) kˈənkˈɜːʳr (k @1 n k @@1 r)
concurs (v) kˈənkˈɜːʳz (k @1 n k @@1 z)
concurred (v) kˈənkˈɜːʳd (k @1 n k @@1 d)
concurrent (j) kˈənkˈʌrənt (k @1 n k uh1 r @ n t)
concurring (v) kˈənkˈɜːʳrɪŋ (k @1 n k @@1 r i ng)
concurrence (n) kˈənkˈʌrəns (k @1 n k uh1 r @ n s)
concurrences (n) kˈənkˈʌrənsɪz (k @1 n k uh1 r @ n s i z)
concurrently (a) kˈənkˈʌrəntliː (k @1 n k uh1 r @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンカレント[konkarento] (n) concurrent [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[konkarentoakusesu] (n) {comp} concurrent access [Add to Longdo]
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently [Add to Longdo]
掛け持つ[かけもつ, kakemotsu] (v5t) (See 掛持ち,兼任・2) to hold two or more positions concurrently [Add to Longdo]
軌を一にする[きをいつにする, kiwoitsunisuru] (exp,vs-i) to concur; to be the same (thought, opinion, etc.); to have the same way of doing [Add to Longdo]
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes [Add to Longdo]
倶発[ぐはつ, guhatsu] (n,vs) concurrence [Add to Longdo]
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects [Add to Longdo]
兼職[けんしょく, kenshoku] (n,vs) pluralism; plurality; concurrent post [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] concurrent [Add to Longdo]
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concur
   v 1: be in accord; be in agreement; "We agreed on the terms of
      the settlement"; "I can't agree with you!"; "I hold with
      those who say life is sacred"; "Both philosophers concord
      on this point" [syn: {agree}, {hold}, {concur}, {concord}]
      [ant: {differ}, {disagree}, {dissent}, {take issue}]
   2: happen simultaneously; "The two events coincided" [syn:
     {concur}, {coincide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top