ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conclusion

K AH0 N K L UW1 ZH AH0 N   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conclusion-, *conclusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conclusion[N] ส่วนสุดท้าย, Syn. finish, completion, summing-up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference

English-Thai: Nontri Dictionary
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conclusionข้อสรุป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusion๑. ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย๒. ข้อสรุป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusionข้อยุติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conclusion of factการสรุปตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusion of lawการสรุปตามข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conclusionการสรุป,สรุปปัญหา,การสรุปผล [การแพทย์]
conclusionการสรุปผลจากการทดลอง, คำตอบของปัญหา คำอธิบาย หรือความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำเสนอแก่สาธารณะ โดยต้องจัดทำข้อมูล และรูปแบบนำเสนอ เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในแนวคิด กระบวนการและผลของงานนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conclusion, Statisticalการสรุปเชิงสถิติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Conclusions (n )

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่ Rebecca (1940)
"There's no avoiding this conclusion.♪ ไม่มีทางเลี่ยงข้อสรุปนี้ ♪ Blazing Saddles (1974)
But you've all come to the same conclusions.แต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน Gandhi (1982)
Hey, Nanny was jumping to conclusionsอะไรนะ คุณยายเข้าใจผิดเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
- Is there a conclusion?- มีข้อสรุปหรือไม่ The Russia House (1990)
- Clive, there is a conclusion.- ไคลฟ์มีข้อสรุป The Russia House (1990)
But Eliot's right, we can't just jump to conclusions.แต่ อีเลียตพูดถูก เราไปไม่ถึงไหน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's a poor conclusion, is it not?เป็นบทสรุปที่แย่เอาการ ใช่ไหมเล่า Wuthering Heights (1992)
I haven't drawn any conclusion about what I've seen.รายงานของฉันมีความเป็นส่วนตัว และถูกต้อง Deep Throat (1993)
A free man at the start of a long journey whose conclusion is uncertain.คนฟรีที่เริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนาน มีข้อสรุปที่แน่นอน The Shawshank Redemption (1994)
No, no, no. You shouldn't jump to conclusions.ไม่ ๆ ๆ อย่าเพิ่งทึกทักไปเร็วนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Mother is just following a train of thought to a logical... yet absurd, conclusion.แม่เป็นเพียงการต่อไปนี้รถไฟของความคิดที่จะตรรกะ ... ยังไร้สาระข้อสรุป The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conclusionA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
conclusionBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
conclusionBy way of conclusion he said as follows.
conclusionDon't draw a hasty conclusion from what you see now.
conclusionDon't jump to conclusions.
conclusionFrom that conclusion the family could be divided into two groups.
conclusionHe also brought out one more dubious conclusion.
conclusionHe drew his conclusions based on that survey.
conclusionHis conclusion is based on these facts.
conclusionHow did you arrive at such a conclusion?
conclusionHow did you arrive at this conclusion?
conclusionI came to the conclusion that I had been deceived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทสรุป[N] conclusion, Syn. ผลสรุป, ข้อสรุป, Example: บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ
ผลสรุป[N] conclusion, Syn. ข้อสรุป, บทสรุป, Example: จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีผลสรุปออกมาแล้วว่าเขามีความผิดเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ป่าสาละวิน
ข้อสรุป[N] conclusion, See also: result, Syn. ผลสรุป, ข้อยุติ, ผล, ผลลัพธ์, บทสรุป, Example: ข้อสรุปที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปมาก, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ผลที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ข้อยุติ[N] conclusion, See also: resolution, settlement, Syn. ข้อสรุป, บทสรุป, Ant. ข้อโต้แย้ง, ข้อถกเถียง, Example: รัฐบาลพยายามหาข้อยุติที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ, Thai definition: ผลสรุปที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลสรุปที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
การลงความเห็น[N] conclusion, See also: coming to a conclusion, Example: การอนุมัติเงินงบประมาณต้องได้รับการลงความเห็นจากที่ประชุม
อวสาน[N] end, See also: conclusion, final stage, Syn. จบ, สิ้นสุด, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: องค์การนั้นจะพบจุดอวสานในไม่ช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage   FR: conclusion [f] ; fin [f]
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
จุดจบ[n. exp.] (jut jop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end   FR: point final [m] ; conclusion [f]
การลงความเห็น[n. exp.] (kān long khwām hen) EN: conclusion ; coming to a conclusion   FR: conclusion [f]
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longthāi) EN: postscript ; complimentary close   FR: conclusion [f]
ข้อสรุป[n.] (khøsarup) EN: conclusion ; summary   
ข้อสรุปที่ผิด[n. exp.] (khøsarup thī phit) EN: fallacy ; wrong conclusion   
ข้อยุติ[n.] (khøyuti) EN: conclusion ; final agreement   
ผลล่วงหน้า[n. exp.] (phon lūangnā) EN: foregone conclusion   FR: résultat attendu [m] ; résultat escompté [m]
ผลสรุป[n.] (phonsarup) EN: conclusion ; bottom line   FR: conclusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCLUSION    K AH0 N K L UW1 ZH AH0 N
CONCLUSIONS    K AH0 N K L UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conclusion    (n) kˈənklˈuːʒn (k @1 n k l uu1 zh n)
conclusions    (n) kˈənklˈuːʒnz (k @1 n k l uu1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结局[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, / ] conclusion; ending, #4,150 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückschluss {m}; Konklusion {f} | Rückschlüsse {pl} | den Rückschluss ziehen, dass ... | Rückschlüsse ziehen (aus)conclusion | conclusions | to conclude that...; to draw the conclusion that.. | to draw one's own conclusions (from) [Add to Longdo]
Schluss {m} | Schlüsse {pl} | Schlüsse ziehen | zu einem Schluss kommenconclusion | conclusions | to draw conclusions | to come to a conclusion [Add to Longdo]
Vertragsabschluss {m}conclusion of an agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
アウトロ[, autoro] (n) outro; conclusion (music) [Add to Longdo]
一人腹[ひとりばら, hitoribara] (n) taking for granted; rash conclusion [Add to Longdo]
延長線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument) [Add to Longdo]
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n,vs) jumping to hasty conclusions; conjecture [Add to Longdo]
完結[かんけつ, kanketsu] (n,vs) conclusion; completion; (P) [Add to Longdo]
完了[かんりょう, kanryou] (n,vs,adj-no) (1) (See 完了形,完了相) completion; conclusion; (n) (2) {ling} perfect (tense, form, aspect); (P) [Add to Longdo]
帰結[きけつ, kiketsu] (n,vs) consequence; result; conclusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結論[けつろん, ketsuron] conclusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conclusion
   n 1: a position or opinion or judgment reached after
      consideration; "a decision unfavorable to the opposition";
      "his conclusion took the evidence into account"; "satisfied
      with the panel's determination" [syn: {decision},
      {determination}, {conclusion}]
   2: an intuitive assumption; "jump to a conclusion"
   3: the temporal end; the concluding time; "the stopping point of
     each round was signaled by a bell"; "the market was up at the
     finish"; "they were playing better at the close of the
     season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis}, {finish},
     {last}, {conclusion}, {close}]
   4: event whose occurrence ends something; "his death marked the
     ending of an era"; "when these final episodes are broadcast
     it will be the finish of the show" [syn: {ending},
     {conclusion}, {finish}] [ant: {beginning}]
   5: the proposition arrived at by logical reasoning (such as the
     proposition that must follow from the major and minor
     premises of a syllogism) [syn: {conclusion}, {ratiocination}]
   6: the act of ending something; "the termination of the
     agreement" [syn: {termination}, {ending}, {conclusion}]
   7: a final settlement; "the conclusion of a business deal"; "the
     conclusion of the peace treaty"
   8: the last section of a communication; "in conclusion I want to
     say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]
   9: the act of making up your mind about something; "the burden
     of decision was his"; "he drew his conclusions quickly" [syn:
     {decision}, {determination}, {conclusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top