ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conclude

K AH0 N K L UW1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conclude-, *conclude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conclude(vi) จบ, See also: สรุป
conclude(vt) ตัดสินใจ, Syn. determine, decide
conclude(vt) ทำให้จบ, See also: สรุป, Syn. finish up, end, close

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish, infer, deduce

English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi, vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concludeCease-fire talks concluded without progress Thursday.
concludeHaving discussed the new project for three hours, we conclude that Andrew's plan was the best.
concludeI concluded his judgement was right.
concludeIn 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.
concludeI thought that meeting would never conclude.
concludeOur engineers compared this information with similar products being sold in Japan and concluded that they might compete very well.
concludeThe commission concluded that the answer was no.
concludeThe concert concluded with the National Anthem.
concludeThe judge concluded that the prisoner was guilty.
concludeThe judge concluded that the prisoner was innocent.
concludeThe play concludes with the hero's death.
concludeThe story concluded abruptly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรุปผล(v) conclude, See also: sum up
ปิดท้าย(v) conclude, See also: end, terminate, finish, wind up, cease, complete, Syn. จบท้าย, Example: ผู้เขียนปิดท้ายบทความด้วยคำของไซคอฟสกี้คีตกวีของโลกผู้เป็นกวีในดวงใจของผู้เขียน
ลงความเห็น(v) conclude, See also: judge, Syn. สรุป, Example: เพราะไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหล่อนกระทำผิด อัยการสูงสุดจึงลงความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
เอาเป็นว่า(v) conclude, Syn. ตกลงว่า, สรุปว่า, Example: เรื่องบุหรี่นี้ เอาเป็นว่าไม่สูบได้ก็ดี แต่ใครอยากจะสูบก็ตัวใครตัวมัน เอางั้นก็แล้วกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดทำข้อตกลง[jattham khøtoklong] (v, exp) EN: conclude an agreement
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
เลิก[loēk] (v) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded  FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever
ลงเอย[long-oēi] (v) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up  FR: conclure ; terminer
ลงท้าย[longthāi] (v) EN: end up ; end ; finish ; conclude  FR: terminer ; conclure
ปิดท้าย[pitthāi] (v) EN: conclude ; end  FR: conclure ; clôturer
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure
รวมความว่า[rūam khwām] (v, exp) EN: summarize ; sum up ; conclude
สรุป[sarup] (v) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude  FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
สรุปความ[sarupkhwām] (v) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude  FR: résumer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCLUDE K AH0 N K L UW1 D
CONCLUDED K AH0 N K L UW1 D AH0 D
CONCLUDED K AH0 N K L UW1 D IH0 D
CONCLUDES K AH0 N K L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conclude (v) kˈənklˈuːd (k @1 n k l uu1 d)
concluded (v) kˈənklˈuːdɪd (k @1 n k l uu1 d i d)
concludes (v) kˈənklˈuːdz (k @1 n k l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) [Add to Longdo]
結論づける;結論付ける[けつろんづける, ketsurondukeru] (v1) to reason; to sum up; to conclude [Add to Longdo]
語を結ぶ[ごをむすぶ, gowomusubu] (exp,v5b) to conclude one's speech [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P) [Add to Longdo]
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b,vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with [Add to Longdo]
推す[おす, osu] (v5s,vt) to infer; to conclude; to support; (P) [Add to Longdo]
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P) [Add to Longdo]
断じる[だんじる, danjiru] (v1) to draw the conclusion that ...; to conclude [Add to Longdo]
舞い納める[まいおさめる, maiosameru] (v1,vt) to conclude a dance; to dance the last dance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conclude
   v 1: decide by reasoning; draw or come to a conclusion; "We
      reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house"
      [syn: {reason}, {reason out}, {conclude}]
   2: bring to a close; "The committee concluded the meeting"
   3: reach a conclusion after a discussion or deliberation [syn:
     {conclude}, {resolve}]
   4: come to a close; "The concert closed with a nocturne by
     Chopin" [syn: {conclude}, {close}]
   5: reach agreement on; "They concluded an economic agreement";
     "We concluded a cease-fire"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top