ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conciliated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conciliated-, *conciliated*, conciliat, conciliate
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conciliated (v) kˈənsˈɪlɪɛɪtɪd (k @1 n s i1 l i ei t i d)
conciliate (v) kˈənsˈɪlɪɛɪt (k @1 n s i1 l i ei t)
conciliates (v) kˈənsˈɪlɪɛɪts (k @1 n s i1 l i ei t s)
conciliating (v) kˈənsˈɪlɪɛɪtɪŋ (k @1 n s i1 l i ei t i ng)
conciliation (n) kˈənsˌɪlɪˈɛɪʃən (k @1 n s i2 l i ei1 sh @ n)
conciliatory (j) kˈənsˈɪlɪəʳtəriː (k @1 n s i1 l i@ t @ r ii)
reconciliation (n) rˌɛkənsˌɪlɪˈɛɪʃən (r e2 k @ n s i2 l i ei1 sh @ n)
reconciliations (n) rˌɛkənsˌɪlɪˈɛɪʃənz (r e2 k @ n s i2 l i ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conciliate(vt) ทำให้เป็นมิตร, Syn. pacify, make friendly
conciliatory(adj) มีแนวโน้มที่เป็นมิตร, Syn. friendly
reconciliation(n) การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ยให้, Syn. conciliation, reconcilement, rapprochement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease, placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory, compromising, conciliative
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
reconciliatory(เรคเคินซิล'ลิอะทอรี) adj. เกี่ยวกับการประนีประนอม,เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconciliationการปรองดอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconciliationการปรองดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conciliationการประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conciliationการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reconciliationความสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
Conciliationการไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการของการส่งเรื่องกรณีพิพาทไปให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง แล้วเสนอรายงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะในอันที่จะระงับกรณีพิพาทนั้น อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนี้ไม่มีผลบังคับแก่คู่พิพาทแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยในการตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) [การทูต]
conciliation (การประนอม)(mediation การไกล่เกลี่ย) [การทูต]
national reconciliationการปรองดองแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการสร้างสันติภาพ และเอกภาพภายในชาติ โดยให้กลุ่มต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกันได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการดังกล่าว [การทูต]
reconciliationการปรองดองและลดความเป็นศัตรูต่อกัน [การทูต]
Bank reconciliationงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conciliatHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
conciliatThey scorned our attempts at reconciliation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนดี(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ง้องอน(v) reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้อ, งอนง้อ, ขอคืนดี, Ant. โกรธ, ไม่สนใจ, Example: นพพรสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมกลับไปง้องอนหล่อนเด็ดขาด, Thai Definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
งอนง้อ(v) reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้องอน, ขอคืนดี, ขอดีด้วย, Ant. โกรธ, Example: ถ้าหล่อนโกรธก็ไปงอนง้อเสียสิ เดี๋ยวก็ใจอ่อนยอมคืนดีเองแหล่ะ, Thai Definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
ยอมความ(v) compromise, See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate, Syn. ตกลงความ, ระงับข้อพิพาษ, Example: จำเลยตัดสินใจยอมความแล้ว, Thai Definition: ตกลงระงับคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวก่อนคดีถึงที่สุด, Notes: (กฎหมาย)
ประนีประนอม(v) compromise, See also: conciliate, reconcile, Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย, Example: คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร
ประนอม(v) make concessions, See also: compromise, concede to another's wishes, conciliate, be conciliated, come to terms, Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา, Example: ลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นจึงไม่มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกัน
การกลืน(n) harmonization, See also: reconciliation, Syn. การกลมกลืน, Example: การกลืนวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมไทย เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากสำหรับคนไทย
ไกล่เกลี่ย(v) reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai Definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน
ของ้อ(v) ask for forgiveness, See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile, Syn. งอนง้อ, ง้อ, Example: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย, Thai Definition: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ
คืนดีกัน(v) reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
การปรองดอง[kān prøngdøng] (n) EN: reconciliation
คืนดี[kheūndī] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[ngø-ngøn] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate
ประสานรอยร้าว[prasān røirāo] (v, exp) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony
ยอมความ[yømkhwām] (v) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCILIATOR K AH0 N S IH1 L IY0 EY2 T ER0
CONCILIATION K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N
CONCILIATORY K AH0 N S IH1 L IY2 AH0 T AO2 R IY0
CONCILIATORY K AH0 N S IH1 L Y AH0 T AO2 R IY0
CONCILIATOR'S K AH0 N S IH1 L IY0 EY2 T ER0 Z
RECONCILIATION R EH2 K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N
RECONCILIATIONS R EH2 K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和解[hé jiě, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ, ] conciliatory; become reconciled, #11,333 [Add to Longdo]
劝解[quàn jiě, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] conciliation; mediation; to mollify; to propitiate; to reconcile, #34,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besänftigung {f}; Beschwichtigung {f}conciliation [Add to Longdo]
Interessenausgleich {m}reconciliation of interests [Add to Longdo]
Kontoabstimmung {f}account reconciliation [Add to Longdo]
Schlichtung {f}conciliation [Add to Longdo]
Sühnetermin {m}conciliation hearing [Add to Longdo]
Vergleichsordnung {f}rules of conciliation [Add to Longdo]
Versöhnung {f}conciliation [Add to Longdo]
Versöhnung {f}; Schlichtung {f}reconciliation [Add to Longdo]
ausgesöhntconciliated [Add to Longdo]
beschwichtigen | beschwichtigend | beschwichtigt | beschwichtigt | beschwichtigteto conciliate | conciliating | conciliated | conciliates | conciliated [Add to Longdo]
vermitteln | vermittelnd | vermitteltto conciliate | conciliating | conciliates [Add to Longdo]
versöhnendconciliative [Add to Longdo]
versöhnendreconciliatory [Add to Longdo]
versöhnend {adv}conciliatorily [Add to Longdo]
versöhnlich {adv}conciliatorily [Add to Longdo]
versöhnlichconciliatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P) [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise [Add to Longdo]
互譲的[ごじょうてき, gojouteki] (adj-na) conciliatory [Add to Longdo]
講和(P);媾和[こうわ, kouwa] (n,vs) reconciliation; peace; (P) [Add to Longdo]
手打ち[てうち, teuchi] (n) (1) making noodles by hand; (2) striking a deal; coming to an agreement; reconciliation; (3) killing with bare hands [Add to Longdo]
手打ち式[てうちしき, teuchishiki] (n) hand-clapping ceremony (of reconciliation) [Add to Longdo]
譲歩[じょうほ, jouho] (n,vs,adj-no) concession; conciliation; compromise; (P) [Add to Longdo]
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] (n,vs,adj-no) arbitration; conciliation; mediation; (P) [Add to Longdo]
復縁[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.) [Add to Longdo]
融和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs,adj-no) harmony; reconciliation; (P) [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
融和路線[ゆうわろせん, yuuwarosen] (n) policy of reconciliation [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n,vs,adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) [Add to Longdo]
和睦[わぼく, waboku] (n,vs) reconciliation; peace; rapprochement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top