ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concession

K AH0 N S EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concession-, *concession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concession(n) การยอมให้, Syn. yielding, granting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding, compromise, admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
concessionary(คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้,เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน,ผู้รับสัมปทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concessionสัมปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessionสัมปทาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concession of public serviceสัมปทานบริการสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concession of public serviceสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessionaireผู้รับสัมปทาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concessions, extra statutoryการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Concessionสัมปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Concessionsสัมปทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concessionJapan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.
concessionPlease let us know your conditions for making the concession.
concessionWe believe that you will be able to make a price concession.
concessionWe solved the problem by mutual concessions.
concessionWe would appreciate it if you grant us this concession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมปทาน(n) concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai Definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
เจ้าภาษี(n) concessionaire, See also: tax farmer, holder of a government monopoly, Syn. นายอากร, Example: เจ้าภาษีหรือนายอากรส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวจีน, Thai Definition: ผู้ผูกขาดตัดตอนจากรัฐบาลไปเรียกเก็บภาษีบางอย่างจากราษฎร, Notes: (โบราณ)
ประทานบัตร(n) patent permit, See also: concession, Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต, Example: บริษัทได้ยื่นเรื่องของประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
เขตอนุรักษ์ป่าไม้(n) concession area
ผู้รับสัมปทาน(n) concessionaire, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[kān amnūay khwām sadūak thāng kānkhā] (n, exp) EN: trade facilitation ; trade concessions  FR: facilitation du commerce [f]
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
ผ่อนหนักผ่อนเบา[phǿnnakphǿnbao] (v, exp) EN: be accomodating ; make concessions ; compromise
ผ่อนปรน[phǿnpron] (v) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; be lenient  FR: faire des concessions
ผู้รับสัมปทาน[phūrapsampathān] (n) EN: concessionaire ; licensee  FR: concessionnaire [m]
รอมชอม[rømchøm] (v) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions  FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
สัมปทาน[sampathān] (n) EN: concession ; franchise ; monopoly  FR: concession [f] ; licence [f] ; franchise [f] ; monopole [m]
สิทธิประโยชน์[sitthi prayōt] (n, exp) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative  FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCESSION K AH0 N S EH1 SH AH0 N
CONCESSIONS K AH0 N S EH1 SH AH0 N Z
CONCESSIONAL K AH0 N S EH1 SH AH0 N AH0 L
CONCESSIONARY K AH0 N S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0
CONCESSIONAIRE K AH0 N S EH2 SH AH0 N EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concession (n) kˈənsˈɛʃən (k @1 n s e1 sh @ n)
concessions (n) kˈənsˈɛʃənz (k @1 n s e1 sh @ n z)
concessionaire (n) kˈənsˌɛʃənˈɛəʳr (k @1 n s e2 sh @ n e@1 r)
concessionaires (n) kˈənsˌɛʃənˈɛəʳz (k @1 n s e2 sh @ n e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租借地[zū jiè dì, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, ] concession (territory), #136,113 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergwerkskonzession {f}concession of a mine [Add to Longdo]
Konzession {f}; Zugeständnis {n} | Konzessionen {pl}; Zugeständnisse {pl}concession | concessions [Add to Longdo]
Snacktheke {f}; Erfrischungsbar {f}concession stand [Add to Longdo]
Zugeständnis {n} | Zugeständnisse {pl}concession | concessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
コンセ[konse] (n,adj-f) (1) (abbr) (See コンセッショナリー) concessionary; (2) (abbr) (See コンセッション) concession [Add to Longdo]
コンセショナリーチェーン[konseshonari-chie-n] (n) concessionary chain [Add to Longdo]
コンセッショナリー;コンセショナリー[konsesshonari-; konseshonari-] (n,adj-f) concessionary [Add to Longdo]
コンセッション[konsesshon] (n,adj-f) concession [Add to Longdo]
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
交譲[こうじょう, koujou] (n) concession; compromise [Add to Longdo]
採油権[さいゆけん, saiyuken] (n) oil concession; drilling rights [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concession
   n 1: a contract granting the right to operate a subsidiary
      business; "he got the beer concession at the ball park"
      [syn: {concession}, {grant}]
   2: the act of conceding or yielding [syn: {concession},
     {conceding}, {yielding}]
   3: a point conceded or yielded; "they won all the concessions
     they asked for"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top