ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concerning

K AH0 N S ER1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concerning-, *concerning*, concern
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concerning(prep) เกี่ยวกับ, Syn. about, in regard to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concerning(คันเซิร์น'นิง) prep. เกี่ยวกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
concerning(pre) เกี่ยวกับ,ในเรื่อง,เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concerningAre you aware of anything concerning his past life?
concerningConcerning the characteristics of respiratory function in swimmers.
concerningFor that reason Coco was, to me, 'an older sister I can play with' and I thought of her only as one member of the family not as someone I should question my father concerning her identity.
concerningHe came as a witness to testify concerning that light.
concerningHis words gave rise to doubts concerning his true intentions.
concerningIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
concerningI know nothing concerning the lost letter.
concerningJohn testifies concerning him.
concerningNo speculation has taken place concerning the motives.
concerningThe existing law concerning car accidents requires amending.
concerningThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
concerningWe are in commission concerning the protection of children's rights.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับ[kīokap] (x) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to  FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
เรื่อง[reūang] (x) EN: about ; concerning  FR: au sujet de ; concernant ; à propos de ; sur
ว่าด้วย[wādūay] (x) EN: concerning ; regarding ; about ; on  FR: concernant ; relatif à

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERNING K AH0 N S ER1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concerning (v) kˈənsˈɜːʳnɪŋ (k @1 n s @@1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ, ] concerning foreigners or foreign affairs, #15,998 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hierzu; zu diesem Punktconcerning this [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
に就いて;に就て;に付いて[について, nitsuite] (exp) (uk) concerning; along; under; per [Add to Longdo]
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes) [Add to Longdo]
ダイオキシン法施行規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P) [Add to Longdo]
結果的[けっかてき, kekkateki] (adj-na) concerning the result (as opposed to the means used to achieve this result or the original goal) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top