ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conception

K AH0 N S EH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conception-, *conception*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conception(n) การเข้าใจ, Syn. apprehension, comprehension
conception(n) การเริ่มต้น
conception(n) ความคิด, See also: กรอบความคิด, Syn. idea, notion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation, idea, view
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน,ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน,อคติ., Syn. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conception๑. การเริ่มตั้งท้อง๒. แนวคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptionการเริ่มตั้งครรภ์, การปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conceptionปฏิสนธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conception delayช่วงก่อนตั้งครรภ์ครั้งแรก [ดู first pregnancy interval] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conception rateอัตราตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptionปฎิสนธิ [การแพทย์]
Conception Controlการคุมกำเนิด [การแพทย์]
Conception Productsสิ่งปฏิสนธิ [การแพทย์]
Conception Rate, Cumulativeอัตราสะสมของการปฏิสนธิ [การแพทย์]
Conception Variablesปัจจัยที่ยังผลต่อการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Conception, Mechanism ofกลไกของการปฏิสนธิ [การแพทย์]
Conceptional Rateอัตราการตั้งครรภ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป The Truman Show (1998)
Who's conception of themselves the sense of value is just how many created wants can I satisfy?โดยแต่ละคนมีภาพของตัวเอง มีค่านิยมว่า ฉันสามารถตอบสนองความต้องการเทียมได้มากแค่ไหน? The Corporation (2003)
♪ It's immaculate conceptionมันเป็นการปฏิสนธิที่บริสุทธิ์ Christmas Help (2012)
Beyond conception his unmeasured strength.นอกเหนือจากความคิดของเขา ไม่สามารถวัดความแข็งแรง In the Heart of the Sea (2015)
You have no conception of how reckless... you have been.เจ้านึกไม่ออกหรอกว่าเจ้าทำเรื่องเสี่ยง... ร้ายแรงขนาดไหน Alice Through the Looking Glass (2016)
Dante defined our modern conception of hell.ดันเตให้คำนิยามนรก ที่เป็นแนวคิดของเราในปัจจุบัน Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิจฉาทิฐิ[mitchāthithi] (n) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception  FR: hérésie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEPTION K AH0 N S EH1 P SH AH0 N
CONCEPTIONS K AH0 N S EH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conception (n) kˈənsˈɛpʃən (k @1 n s e1 p sh @ n)
conceptions (n) kˈənsˈɛpʃənz (k @1 n s e1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想像力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] conception; imagination, #26,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idee {f}; Gedanke {m} | Ideen {pl}conception | conceptions [Add to Longdo]
Menschenbild {n}conception of man; idea of man [Add to Longdo]
Empfängnis {f}; Konzeption {f} [med.] | Empfängnisse {pl} | die Unbefleckte Empfängnis [relig.]conception | conceptions | the Immaculate Conception [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンセプション[konsepushon] (n) conception [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
懐胎[かいたい, kaitai] (n,vs) conception; becoming pregnant; pregnancy [Add to Longdo]
懐妊[かいにん, kainin] (n,vs) pregnancy; conception [Add to Longdo]
環太平洋構想[かんたいへいようこうそう, kantaiheiyoukousou] (n) the Pacific Rim conception [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
危険日[きけんび, kikenbi] (n) (See 安全日) dangerous day (one on which conception is likely to occur) [Add to Longdo]
構想[こうそう, kousou] (n,vs) plan; plot; idea; conception; (P) [Add to Longdo]
構想力[こうそうりょく, kousouryoku] (n) power of conception; conceptual ability [Add to Longdo]
作意[さくい, sakui] (n) idea; design; motif; conception; intention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conception
   n 1: an abstract or general idea inferred or derived from
      specific instances [syn: {concept}, {conception},
      {construct}] [ant: {misconception}]
   2: the act of becoming pregnant; fertilization of an ovum by a
     spermatozoon
   3: the event that occurred at the beginning of something; "from
     its creation the plan was doomed to failure" [syn:
     {creation}, {conception}]
   4: the creation of something in the mind [syn: {invention},
     {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top