ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conceive

K AH0 N S IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceive-, *conceive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceive(vt) เข้าใจ, Syn. apprehend, understand
conceive(vt) คิด, Syn. consider, think
conceive(vi) ตั้งครรภ์, Syn. become pregnant
conceive(vt) ตั้งครรภ์
conceive as(phrv) คิดว่าเป็น, See also: นึกว่าเป็น
conceive of(phrv) มีความคิดเกี่ยวกับ, See also: นึกถึง, เกิดขึ้นในใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start, originate
misconceive(มิสคะซิฟว) vt.,vi. เข้าใจผิด
preconceive(พรีเคินซีฟว') vt. คิดไว้ก่อน,ไตร่ตรองไว้ก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด,เข้าใจผิด
preconceive(vt) คิดล่วงหน้า,ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceiveตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceiveHe conceived a deep hatred for them.
conceiveI cannot conceive why she has done such a thing.
conceiveI can't conceive how I could have made such a mistake.
conceiveI can't conceive of her deceiving me.
conceiveI can't conceive of living without him.
conceiveI conceived of the plan while I was smoking.
conceiveNo one conceived his words to be important.
conceiveShe is happy to have conceived a baby by him.
conceiveThe ancients conceived of the world as flat.
conceiveThey conceived a plan to surprise the enemy.
conceiveWe cannot conceive science without a hypothesis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดในใจ(v) imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai Definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
คิด(v) think, See also: conceive, imagine, Syn. นึก, Example: เขาคิดแบบแปลนบ้านไว้อย่างสวยหรู, Thai Definition: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ตั้งท้อง(v) conceive, See also: be pregnant, be in pregnancy, be in the family way, Syn. ตั้งครรภ์, มีบุตร, มีท้อง, ท้อง, Ant. แท้ง, Example: เธอตั้งท้องโดยการทำกิ๊ฟ
ตั้งครรภ์(v) pregnant, See also: conceive, Syn. มีครรภ์, ตั้งท้อง, มีท้อง, Ant. แท้ง, Example: หล่อนตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: มีลูกในท้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: give birth to ; bear ; conceive  FR: produire ; fournir
คิด[khit] (v) EN: consider ; conceive ; suppose  FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire
คิดฝัน[khit fan] (v, exp) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive  FR: rêver ; imaginer
เกิด[koēt] (v) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive  FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
นึกในใจ[neuk nai jai] (v, exp) EN: imagine ; picture in mind ; conceive in the mind
รังเกียจ[rangkīet] (v) EN: conceive a dislike ; hate   FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEIVE K AH0 N S IY1 V
CONCEIVED K AH0 N S IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceive (v) kˈənsˈiːv (k @1 n s ii1 v)
conceived (v) kˈənsˈiːvd (k @1 n s ii1 v d)
conceives (v) kˈənsˈiːvz (k @1 n s ii1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
构想[gòu xiǎng, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] conceive, #13,155 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
既成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion [Add to Longdo]
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
子供を妊む[こどもをはらむ, kodomowoharamu] (exp,v5m) to conceive; to become pregnant [Add to Longdo]
子作り[こづくり, kodukuri] (n) (1) having children; (2) attempting to conceive [Add to Longdo]
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months) [Add to Longdo]
宿す[やどす, yadosu] (v5s,vt) (1) to keep (guest); (2) to conceive; (3) to carry (virus); (4) to entrust; (P) [Add to Longdo]
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions [Add to Longdo]
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceive
   v 1: have the idea for; "He conceived of a robot that would help
      paralyzed patients"; "This library was well conceived"
      [syn: {gestate}, {conceive}, {conceptualize},
      {conceptualise}]
   2: judge or regard; look upon; judge; "I think he is very
     smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is
     her boyfriend"; "The racist conceives such people to be
     inferior" [syn: {think}, {believe}, {consider}, {conceive}]
   3: become pregnant; undergo conception; "She cannot conceive";
     "My daughter was conceived in Christmas Day"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top