ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concede

K AH0 N S IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concede-, *concede*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concede(vt) ยอมรับว่าถูก, Syn. yield, acknowledge
concede to(phrv) ยอมรับว่าเป็นของ, See also: ยอมรับว่าเป็นสิทธิหรือชัยชนะของ, ยอมอ่อนข้อให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield, assent, Ant. deny

English-Thai: Nontri Dictionary
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concedeHe conceded that he committed a crime.
concedeHe conceded us the use of his yacht.
concedeThe accountant would not concede the mistake.
concedeWe concede your right to this property.
concedeWe must concede that we committed an error.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารภาพ(v) confess, See also: concede, profess, admit, Syn. รับสารภาพ, ยอมรับ, รับ, Ant. ปฏิเสธ, Example: ผู้ต้องหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยังซัดทอดถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้, Thai Definition: ยอมรับผิดตามความเป็นจริง, ยอมรับว่าได้กระทำความผิด
ต่อให้(v) concede, See also: give handicap, give an advantage, give a head start, Syn. อ่อนข้อให้, Example: เขาต่อให้คู่ต่อสู้ของเขาสองคะแนน
ต่อ(v) concede, See also: surrender, allow, Example: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร, Thai Definition: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนอ่อน[ōn-øn] (v) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield  FR: transiger ; concéder
สารภาพ[sāraphāp] (v) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty  FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพผิด[sāraphāp phit] (v, exp) EN: confess ; disclose ; concede ; admit
ยกนิ้ว[yok niū] (v, exp) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent
ยอม[yøm] (v) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit  FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอมให้[yømhai] (v, exp) EN: yield ; agree to let ; agree to allow ; allow ; allocate ; let  FR: concéder ; accorder

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEDE K AH0 N S IY1 D
CONCEDED K AH0 N S IY1 D IH0 D
CONCEDES K AH0 N S IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concede (v) kˈənsˈiːd (k @1 n s ii1 d)
conceded (v) kˈənsˈiːdɪd (k @1 n s ii1 d i d)
concedes (v) kˈənsˈiːdz (k @1 n s ii1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我を折る[がをおる, gawooru] (exp,v5r) to concede a point; to yield; to give in [Add to Longdo]
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P) [Add to Longdo]
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concede
   v 1: admit (to a wrongdoing); "She confessed that she had taken
      the money" [syn: {concede}, {profess}, {confess}]
   2: be willing to concede; "I grant you this much" [syn:
     {concede}, {yield}, {grant}]
   3: give over; surrender or relinquish to the physical control of
     another [syn: {concede}, {yield}, {cede}, {grant}]
   4: acknowledge defeat; "The candidate conceded after enough
     votes had come in to show that he would lose"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top