ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concealment

K AH0 N S IY1 L M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concealment-, *concealment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concealment(n) การปกปิด, See also: การซ่อน, การเก็บเป็นความลับ, Syn. hiding, secretion, covering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding, hide-out

English-Thai: Nontri Dictionary
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealment of birthการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all about concealment the art of concealment .มันต้องใช้การซ่อนพราง ซึ่งมันเป็นศิลปะการซ่อนพราง The Lovely Bones (2009)
Check out her concealment technique.ดูเทคนิคการอำพรางของเธอเสียก่อน On the Fence (2011)
She has this intricate concealment technique.เธอมีเทคนิคการอำพรางที่เนี๊ยบมาก On the Fence (2011)
But for some, the art of concealment comes at too great a cost.แต่บางอย่าง ศิลปะการปกปิด กลายเป็นประสบการณ์ราคาแพง Watch While I Revise the World (2011)
If it's just a concealment then it wouldn't hinder our business, right?ถ้ามันเป็นแค่การบังหน้า ก็จะไม่ขัดขวางธุรกิจของเราใช่มั้ย? Codename: Jackal (2012)
We're gonna be moving up the back side of this Mountain here, which is gonna offer great concealment from the village.พวกเราจะได้รับการขยับขึ้น ด้านหลัง ของภูเขานี้ที่นี่ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ จะ การปกปิดที่ดีจากหมู่บ้าน Lone Survivor (2013)
Might be a concealment or an expression of remorse.กองหินอาจเป็นได้ทั้งซ่อนศพ และการแสดงความรู้สึกผิดของฆาตกร In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concealmentThe concealment of facts by a witness is a criminal offense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดำมืด(n) secret, See also: concealment, hiddenness, Syn. ความลึกลับ
การซ่อน(n) hiding, See also: concealment, concealing, covering, Ant. การเปิด, การเผย

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEALMENT K AH0 N S IY1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concealment (n) kˈənsˈiːlmənt (k @1 n s ii1 l m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠匿[いんとく, intoku] (n,vs) concealment; (P) [Add to Longdo]
隠伏[いんぷく, inpuku] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P) [Add to Longdo]
蔵匿[ぞうとく, zoutoku] (n,vs) (obsc) concealment; shelter; harboring; harbouring [Add to Longdo]
秘匿[ひとく, hitoku] (n,vs) hiding; concealment [Add to Longdo]
包みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly [Add to Longdo]
包み隠し[つつみかくし, tsutsumikakushi] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
韜晦[とうかい, toukai] (n,vs) hidden (talents, etc.); self-concealment; self-effacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concealment
   n 1: the condition of being concealed or hidden [syn: {privacy},
      {privateness}, {secrecy}, {concealment}]
   2: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
     screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness";
     "the brush provided a covert for game"; "the simplest
     concealment is to match perfectly the color of the
     background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}]
   3: the activity of keeping something secret [syn: {concealment},
     {concealing}, {hiding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top