ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computerize

K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computerize-, *computerize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computerize(vt) ทำด้วยคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ Manual ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
computerized(คัมพิว'เทอไรซดฺ) adj. ซึ่งใช้หรือคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computerize; computeriseทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerize; computeriseทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computerized numerical control (CNC)การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bad news is, although they now computerize their records, back when Buford ran the joint it was all paper files, so I'm out of luck there.ข่าวร้ายคือ ถึงตอนนี้พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล แต่ตอนที่บิวฟอร์ดเข้ามาทำงาน มันยังเป็นแค่กระดาษเอกสาร ซึ่งฉันหามันไม่ได้ Restoration (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPUTERIZE K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z
COMPUTERIZED K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
computerize (v) kˈəmpjˈuːtəraɪz (k @1 m p y uu1 t @ r ai z)
computerized (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzd (k @1 m p y uu1 t @ r ai z d)
computerizes (v) kˈəmpjˈuːtəraɪzɪz (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
コンピューター断層撮影法[コンピューターだんそうさつえいほう, konpyu-ta-dansousatsueihou] (n) (obsc) {comp} (See CT) computerized tomography; CT; computed tomography [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computerize
   v 1: provide with computers; "Our office is fully computerized
      now" [syn: {computerize}, {computerise}]
   2: store in a computer; "computerized dictionary" [syn:
     {computerize}, {computerise}]
   3: control a function, process, or creation by a computer; "They
     computerized the car industry"; "we live in a cybernated
     age"; "cybernate a factory" [syn: {cybernate}, {computerize},
     {computerise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top