ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compromise

K AA1 M P R AH0 M AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compromise-, *compromise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compromise(n) การประนีประนอม, Syn. give-and-take, accommodation
compromise(vi) ประนีประนอม
compromise(vt) ประนีประนอม
compromise with(phrv) ประนีประนอมกับ, See also: ทำสัญญากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compromiseการประนีประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compromise๑. ประนีประนอมยอมความ (ก. แพ่ง)๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compromise (Ethics)การประนีประนอม (จริยธรรม) [TU Subject Heading]
Compromise (Law)การประนีประนอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compromiseA watered down compromise resolution is better than none at all.
compromiseBoth sides had to compromise with each other.
compromiseCan we effect a compromise?
compromiseCompromise is abhorrent to me.
compromiseFinally my father compromised.
compromiseFinally, we found a point of compromise.
compromiseI compromised with her on the point.
compromiseI compromised with him on the matter.
compromiseI had to compromise on this point.
compromiseIn the end we reached a compromise.
compromiseIt is essential that some kind of compromise be reached between Pyongyang and Washington.
compromiseIt's against my rules to compromise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประนีประนอม(v) compromise, See also: come to terms with, reconcile, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม, Example: ประธานาธิบดีอิยิปต์พยายามประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอให้จัดตั้งกองกำลังของสันนิบาตอาหรับ, Thai Definition: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ลอมชอม(v) compromise, See also: come to terms, Syn. ประนีประนอม, ออมชอม, รอมชอม, Thai Definition: ปรองดองกัน
อะลุ้มอล่วย(v) compromise, See also: give in, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, Example: ในการที่จะติดต่อสมาคมกับผู้อื่น เราจำต้องรู้จักอะลุ้มอล่วย ไม่เอาแต่ใจเราฝ่ายเดียว, Thai Definition: ปรองดองกัน, ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน
อัชฌา(n) compromise, Thai Definition: ความรู้จักผ่อนปรน
ออมชอม(v) compromise, See also: make a concession, Syn. ประนีประนอม, รอมชอม, Example: แม้ว่ารัฐบาลไทยได้จัดระบบผูกขาดการค้าฝิ่นไว้ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ยังต้องออมชอมกับอิทธิพลเจ้าพ่อท้องถิ่นอยู่, Thai Definition: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
รอมชอม(v) compromise, See also: reach a compromise, come to an agreement, settle, reach an agreement, come to terms, make, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, ประนีประนอม, Ant. แตกแยก, Example: ในที่สุดทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ก็รอมชอมกันได้, Thai Definition: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
ยอมความ(v) compromise, See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate, Syn. ตกลงความ, ระงับข้อพิพาษ, Example: จำเลยตัดสินใจยอมความแล้ว, Thai Definition: ตกลงระงับคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวก่อนคดีถึงที่สุด, Notes: (กฎหมาย)
ประนีประนอม(v) compromise, See also: conciliate, reconcile, Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย, Example: คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร
ประนอม(v) make concessions, See also: compromise, concede to another's wishes, conciliate, be conciliated, come to terms, Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา, Example: ลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นจึงไม่มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
การประนีประนอม[kān pranīpranøm] (n) EN: compromise  FR: compromis [m]
ผ่อนหนักผ่อนเบา[phǿnnakphǿnbao] (v, exp) EN: be accomodating ; make concessions ; compromise
ผ่อนสั้นผ่อนยาว[phǿnsanphǿnyāo] (v) EN: be flexible ; compromise
ประนีประนอม[pranīpranøm] (v) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile  FR: transiger ; composer
ปรองดอง[prøngdøng] (v) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord  FR: concilier ; harmoniser
ระงับข้อพิพาษ[ra-ngap khøphiphāt] (v, exp) EN: compromise
รอมชอม[rømchøm] (v) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions  FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
ทำการประนีประนอม[tham kān pranīpranøm] (v, exp) EN: reach a compromise ; reach agreement  FR: parvenir à un compromis
ตกกระไดพลอยโจน[tok kradai phløi jōn] (v, exp) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPROMISE K AA1 M P R AH0 M AY2 Z
COMPROMISED K AA1 M P R AH0 M AY2 Z D
COMPROMISER K AA1 M P R AH0 M AY2 Z ER0
COMPROMISES K AA1 M P R AH0 M AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compromise (v) kˈɒmprəmaɪz (k o1 m p r @ m ai z)
compromised (v) kˈɒmprəmaɪzd (k o1 m p r @ m ai z d)
compromises (v) kˈɒmprəmaɪzɪz (k o1 m p r @ m ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妥协[tuǒ xié, ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ, / ] compromise, #8,666 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompromisslösung {f}compromise solution [Add to Longdo]
Kompromissvorschlag {m}compromise proposal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise [Add to Longdo]
交譲[こうじょう, koujou] (n) concession; compromise [Add to Longdo]
譲り合い;譲合(io)[ゆずりあい, yuzuriai] (n) compromises [Add to Longdo]
譲り合う[ゆずりあう, yuzuriau] (v5u,vt) to give and take; to make mutual concessions; to compromise [Add to Longdo]
譲歩[じょうほ, jouho] (n,vs,adj-no) concession; conciliation; compromise; (P) [Add to Longdo]
折り合い[おりあい, oriai] (n) mutual relations; compromise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compromise
   n 1: a middle way between two extremes [syn: {compromise}, {via
      media}]
   2: an accommodation in which both sides make concessions; "the
     newly elected congressmen rejected a compromise because they
     considered it `business as usual'"
   v 1: make a compromise; arrive at a compromise; "nobody will get
      everything he wants; we all must compromise"
   2: settle by concession
   3: expose or make liable to danger, suspicion, or disrepute;
     "The nuclear secrets of the state were compromised by the
     spy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top