ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

composed

K AH0 M P OW1 Z D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -composed-, *composed*, compos, compose
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
composed(adj) สงบ, Syn. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm, cool
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -

English-Thai: Nontri Dictionary
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composedAnimals have bodies largely composed of fluid.
composedA team is composed of eleven players.
composedBronze is composed of copper and tin.
composedHe composed a resignation immediately.
composedHe composed three poems in a month.
composedI composed the music for her.
composedOne of the committees is composed of eight members.
composedShe composed herself before speaking.
composedSociety is composed of individuals.
composedThe club is composed of ten women.
composedThe committee is composed chiefly of professors.
composedThe committee is composed of five students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาตุรงค์(adj) composed of four parts, See also: four parts, four sections, Syn. จาตุรงค, Thai Definition: มีองค์ 4, มีส่วน 4, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เละ[le] (x) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy  FR: détrempé ; blet ; ramolli
ลิลิต[lilit] (n) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เปื่อยเน่า[peūay nao] (v, exp) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid
ประกอบ[prakøp] (v) EN: be composed ; consist of ; comprise ; made up of  FR: être composé de ; être constitué de ; être formé de
ประกอบด้วย[prakøp dūay] (v) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature  FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en
ประกอบด้วย[prakøp dūay] (adj) EN: made of ; consisting of ; comprising ; composed of  FR: composé de
สมถะ[samatha] (adj) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble  FR: content de son sort ; bien dans sa tête
สำรวม[samrūam] (adj) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained  FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOSED K AH0 M P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composed (v) kˈəmpˈouzd (k @1 m p ou1 z d)
composedly (a) kˈəmpˈouzɪdliː (k @1 m p ou1 z i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post, #1,476 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] composed; rise; to begin, #24,551 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] composed, contented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
閑々;閑閑[かんかん, kankan] (adv) (See 優々閑々) quietly; self-composed [Add to Longdo]
詰め碁[つめご, tsumego] (n) composed go problem [Add to Longdo]
詰め将棋;詰将棋[つめしょうぎ, tsumeshougi] (n) chess problem; composed shogi problem [Add to Longdo]
九品浄土[くほんじょうど, kuhonjoudo] (n) (obsc) (See 極楽浄土) Amitabha's Pure Land (composed of nine levels) [Add to Longdo]
自若[じじゃく, jijaku] (adj-na,adj-t) self-possessed; composed [Add to Longdo]
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look [Add to Longdo]
従容[しょうよう, shouyou] (adj-t,adv-to) calm; composed; tranquil [Add to Longdo]
重厚[じゅうこう(P);ちょうこう, juukou (P); choukou] (adj-na) profound; deep; grave; solid; dignified; stately; solemn; massive; composed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 composed
   adj 1: serenely self-possessed and free from agitation
       especially in times of stress; "the performer seemed
       completely composed as she stepped onto the stage"; "I
       felt calm and more composed than I had in a long time"
       [ant: {discomposed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top