ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compliance

K AH0 M P L AY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compliance-, *compliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compliance(n) การยอมทำตาม, Syn. compliancy, yielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Compliance auditการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด [การบัญชี]
Compliance unitหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก, Example: ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดตั้ง Compliance Unit ขึ้นในบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือจรรยาบรรณในทางวิชาชีพ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า หลักการนี้นับเป็นแนวทางในการให้สมาชิกได้มีการกำกับดูแลตนเอง [ตลาดทุน]
Compliance, Totalการผ่อนตามของปอดและทรวงอกการผ่อนตาม,ความยอมตาม,ความยืดหยุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complianceWe are building your house in compliance with your wishes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเชื่อฟัง[kān cheūafang] (n) EN: compliance ; obedience

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLIANCE K AH0 M P L AY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compliance (n) kˈəmplˈaɪəns (k @1 m p l ai1 @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachweisprüfung {f}compliance test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with [Add to Longdo]
コンプライアンス[konpuraiansu] (n) compliance [Add to Longdo]
違法性阻却事由[いほうせいそきゃくじゆう, ihouseisokyakujiyuu] (n) justifiable cause for noncompliance with the law [Add to Longdo]
允可[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance [Add to Longdo]
応諾[おうだく, oudaku] (n,vs) consent; compliance [Add to Longdo]
技術基準適合[ぎじゅつきじゅんてきごう, gijutsukijuntekigou] (n) (See 技適) technical standards compliance [Add to Longdo]
技適[ぎてき, giteki] (n) (abbr) (See 技術基準適合) technical standards compliance [Add to Longdo]
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P) [Add to Longdo]
合致[がっち, gacchi] (n,vs) agreement; concurrence; conformance; compliance; (P) [Add to Longdo]
査察[ささつ, sasatsu] (n,vs) inspection (for compliance); investigation (tax, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compliance
   n 1: acting according to certain accepted standards; "their
      financial statements are in conformity with generally
      accepted accounting practices" [syn: {conformity},
      {conformation}, {compliance}, {abidance}] [ant:
      {disobedience}, {noncompliance}, {nonconformance},
      {nonconformity}]
   2: a disposition or tendency to yield to the will of others
     [syn: {complaisance}, {compliance}, {compliancy},
     {obligingness}, {deference}]
   3: the act of submitting; usually surrendering power to another
     [syn: {submission}, {compliance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top