ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complaint

K AH0 M P L EY1 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complaint-, *complaint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complaint(n) ข้อที่ไม่พอใจ, Syn. grievance
complaint(n) ความไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complaintกลอนรำพัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaint, chiefอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complaint; symptomอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Criminal procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Complaints againstการร้องทุกข์ต่อ [TU Subject Heading]
Complaints, Bodilyอาการทางร่างกาย [การแพทย์]
Complaints, Somaticอาการทางร่างกายต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complaint procedure(n, jargon) กระบวนการร้องเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complaintAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
complaintAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
complaintAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
complaintAs far as I'm concerned, I have no complaint.
complaintDo you have any complaint about it?
complaintHe made little of my complaints.
complaintHe muttered complaints against the school.
complaintHer constant complaints frustrated him deeply.
complaintHe turned a deal ear to their complaints.
complaintHis constant complaints aroused my rage.
complaintI am sick of listening to her complaints.
complaintI am sick of your complaint.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้องเรียน(n) complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai Definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
การบ่นว่า(n) grumble, See also: complaint, grouse, murmur, Syn. การบ่น, การว่า, การว่ากล่าว, การพร่ำว่า, Ant. การชมเชย, Example: การบ่นว่าของผู้ใหญ่ถือเป็นมงคลที่ดีกับตัวเรา เพราะมันคือคำสั่งสอนที่ดี
การร้องเรียน(n) complaint, See also: petition, appeal, Syn. การร้องทุกข์, Example: การร้องเรียนของเขาไม่ได้รับการตอบสนอง
เสียงสวด(n) complaint, See also: moan, moaning, complaining, Syn. เสียงด่า, Example: เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านเพราะรู้ว่าต้องกลับไปฟังเสียงสวดของแม่อีกหลายชั่วโมง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายร้องเรียน[jotmāi røngrīen] (n, exp) EN: complaint letter
การร้องเรียน[kān røngrīen] (n) EN: complaint
การต่อว่า[kān tøwā] (n) EN: complaint
การต่อว่าของลูกค้า[kān tøwā khøng lūkkhā] (n, exp) EN: customer complaints
การต่อว่าของนักลงทุน[kān tøwā khøng naklongthun] (n, exp) EN: investor complaints
การต่อว่าย่างรุนแรง[kān tøwā yāng runraēng] (n, exp) EN: strong complaint
การต่อว่าอย่างสุภาพ[kān tøwā yāng suphāp] (n, exp) EN: mild complaint
คำกล่าวหา[kham klāohā] (n) EN: charge ; accusation ; complaint  FR: charge [f] ; accusation [f]
คำร้อง[khamrøng] (n) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion  FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องเรียน[kham røngrīen] (n, exp) EN: complaint ; case ; suit

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLAINT K AH0 M P L EY1 N T
COMPLAINTS K AH0 M P L EY1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complaint (n) kˈəmplˈɛɪnt (k @1 m p l ei1 n t)
complaints (n) kˈəmplˈɛɪnts (k @1 m p l ei1 n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue, #3,465 [Add to Longdo]
怨言[yuàn yán, ㄩㄢˋ ㄧㄢˊ, ] complaint, #19,771 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwerde {f}; Klage {f} | Beschwerden {pl}; Klagen {pl} | eine Beschwerde vorbringen | ohne Beschwerdencomplaint | complaints | to make a complaint | uncomplaining [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]
泣き言[なきごと, nakigoto] (n) complaint [Add to Longdo]
苦情[くじょう, kujou] (n) complaint; troubles; objection; grievance; (P) [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complaint
   n 1: an often persistent bodily disorder or disease; a cause for
      complaining [syn: {ailment}, {complaint}, {ill}]
   2: (formerly) a loud cry (or repeated cries) of pain or rage or
     sorrow
   3: an expression of grievance or resentment
   4: (civil law) the first pleading of the plaintiff setting out
     the facts on which the claim for relief is based
   5: (criminal law) a pleading describing some wrong or offense;
     "he was arrested on a charge of larceny" [syn: {charge},
     {complaint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top