ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compile

K AH0 M P AY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compile-, *compile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compile(vt) แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
compile(vt) รวบรวม, Syn. collect, gather, amass
compiler(n) ผู้แปล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
compile(vt) รวบรวม,รวม,เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compileแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compiler diagnosticsข้อวินิจฉัยโดยตัวแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler-compilerคอมไพเลอร์-คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerผู้รวบรวม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compilerคอมไพเลอร์, คอมไพเลอร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerโปรแกรมแปลโปรแกรม [เศรษฐศาสตร์]
compilerโปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ตัวอย่างของโปรแกรมแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compiler (computer program)คอมไพเลอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Compilers (Computer programs)ตัวแปลชุดคำสั่ง (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compile a family-and-friends list. Closest relative first.ดูครอบครัว เพื่อนสนิทก่อน. National Treasure (2004)
Have Janis compile a list.ให้ Janis รวบรวมข้อมูลมา No More Good Days (2009)
You only have to compile evidence to prove your hunch, after all.เพียงแค่คุณต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ ลางสังหรณ์ของคุณหลังจากนั้น Episode #1.8 (2009)
We need to compile a list of Kelly's direct relatives, friends, co-workers, boyfriends, everyone.เราต้องรวบรวมรายชื่อของญาติสายตรงของเคลลี่ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนชาย... ทุกคน Reflection of Desire (2010)
Garcia, I need you to compile a list of people with I.Q.s of 160 or above in the region.การ์เซีย ผมอยากให้คุณรวบรวม รายชื่อของคนที่มีไอคิว 160หรือมากกว่า ในแถบนี้ True Genius (2012)
Well, while you're at it, why don't you compile a redundancy list for the Swinton merger?ดี ขณะที่คุณทำมัน ทำไมคุณไม่รวบรวม รายชื่อเพื่อการควบรวมสวินตันหละ? She Knows (2012)
Garcia, compile a list of guests for these retreats for the last year, please.การ์เซีย ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการชำระจิตใจ ของปีที่แล้วที Perennials (2012)
The only reason is to compile a list of people he considers evil.เหตุผลเดียวก็คือรวบรวมรายชื่อ คนที่เขาคิดว่าเป็นปีศาจ Magnificent Light (2012)
I'm going to have Garcia compile a list of artists with the letter "B" somewhere in their name.ผมจะให้การ์เซียเทียบรายชื่อศิลปิน ที่มีตัวอักษรบีอยู่ในชื่อ Magnum Opus (2013)
Garcia, I need you to compile a list of all of the boys who played football at the community centerการ์เซีย ผมอยากให้คุณรวบรวมรายชื่อ เด็กผู้ชายทุกคนที่เคยเล่นฟุตบอลให้ศูนย์ชุมชน Restoration (2013)
I've asked Garcia to compile a list of break-ins in the area and also a missing persons report.ผมขอให้การ์เซียรวบรวม รายชื่อการงัดบ้านในบริเวณนั้น รวมทั้งรายชื่อคนหาย The Inspiration (2013)
And NASA has used the data to compile a map tracking average temperatures around the world through time.และนาซาได้ใช้ข้อมูล ที่รวบรวมแผนที่ การติดตามอุณหภูมิเฉลี่ย ทั่วโลกผ่านช่วงเวลา The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compileHe compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.
compileI have tried to compile the ideas that you proposed prior to the meeting, so that we can use them as the base for the discussion.
compileJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
compileThe data hasn't been compiled yet.
compileWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมพายเลอร์(n) compiler, Syn. เครื่องแปล, ตัวแปล, Example: คอมไพล์เลอร์ ต้องแปลทุกคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง, Thai Definition: โปรแกรมพิเศษที่ใช้แปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูง ให้เป็นโปรแกรมภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมได้ในครั้งเดียว, โปรแกรมที่ใช้แปลภาษา ซึ่งดัดแปลงไปจากภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คอมไพล์(v) compile, See also: gather, collect, arrange, organize, Syn. รวบรวม, เรียบเรียง, Example: ถ้าหากคุณต้องการที่จะสามารถคอมไพล์โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่แล้วละก็ควรจะมี RAM เพิ่ม, Notes: (อังกฤษ)
รวบรวม(v) compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai Definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
ตัวแปลภาษา(n) compiler, See also: collector, editor, translator, interpreter, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ตัวแปลภาษา(n) compiler, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
ตัวแปลภาษา(n) compiler, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
รจิต(v) arrange, See also: compile, Syn. เรียบเรียง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รวมเล่ม(v) compile, See also: gather together, collect together, bind together, Example: สำนักพิมพ์รวมเล่มนิทานอีสปเพื่อนำออกจำหน่าย, Thai Definition: นำเนื้อหามารวมไว้ในเล่มเดียวกัน
เรียบเรียง(v) compile, See also: write, edit, compose, Syn. รจิต, แต่ง, Example: ในพ.ศ.2430 ม.ร.ว.เปียมาลากุลได้เรียบเรียงพระราชพงศาวดารย่อสำหรับนักเรียนขึ้น, Thai Definition: เขียนโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดทำ[jattham] (v) EN: make ; do ; create ; compile ; provide  FR: manier ; manoeuvrer
คอมไพล์[khømphāi] (v) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize  FR: compiler
คอมไพเลอร์ = คอมไพล์เลอร์[khømphailoē] (n) EN: compiler  FR: compilateur [m]
ผู้จัดทำ[phūjattham] (n) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler
แปลโปรแกรม[plaē prōkraēm] (v) EN: compile  FR: compiler
ประมวล[pramūan] (v) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize  FR: compiler ; codifier ; rassembler
เรียบเรียง[rīeprīeng] (v) EN: compile ; edit ; write ; compose  FR: composer ; écrire ; éditer
รวมเล่ม[rūam lem] (v, exp) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together  FR: compiler
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวม[rūaprūam] (adj) EN: compiled

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPILE K AH0 M P AY1 L
COMPILED K AH0 M P AY1 L D
COMPILER K AH0 M P AY1 L ER0
COMPILES K AH0 M P AY1 L Z
COMPILERS K AH0 M P AY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compile (v) kˈəmpˈaɪl (k @1 m p ai1 l)
compiled (v) kˈəmpˈaɪld (k @1 m p ai1 l d)
compiler (n) kˈəmpˈaɪlər (k @1 m p ai1 l @ r)
compiles (v) kˈəmpˈaɪlz (k @1 m p ai1 l z)
compilers (n) kˈəmpˈaɪləz (k @1 m p ai1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编写[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, / ] compile, #8,685 [Add to Longdo]
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, / ] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination, #18,734 [Add to Longdo]
编纂[biān zuǎn, ㄅㄧㄢ ㄗㄨㄢˇ, / ] compile, #26,647 [Add to Longdo]
编印[biān yìn, ㄅㄧㄢ ㄧㄣˋ, / ] compile and print; publish, #37,735 [Add to Longdo]
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, ] compile, #41,736 [Add to Longdo]
编译器[biān yì qì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] compiler, #89,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Compiler {m} [comp.] | Compiler {pl}compiler | compilers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェクトコンパイラ[efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ;コンパイラー[konpaira ; konpaira-] (n) {comp} compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) {comp} compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency [Add to Longdo]
コンパイラコンパイラ[konpairakonpaira] (n) {comp} compiler-compiler [Add to Longdo]
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language [Add to Longdo]
コンパイラ言語[コンパイラげんご, konpaira gengo] (n) {comp} compiler languages [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs) [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compile
   v 1: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
      man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot
      of data for her thesis"; "She rolled up a small fortune"
      [syn: {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up},
      {amass}, {compile}, {hoard}]
   2: put together out of existing material; "compile a list" [syn:
     {compose}, {compile}]
   3: use a computer program to translate source code written in a
     particular programming language into computer-readable
     machine code that can be executed

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top