ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

company

K AH1 M P AH0 N IY0   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -company-, *company*
English-Thai: Longdo Dictionary
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
company[N] กลุ่มคน, Syn. throng, band, gathering
company[N] แขกผู้มาเยี่ยม, Syn. visitor, guest
company[N] ความเป็นเพื่อน, Syn. fellowship, associates, club
company bull[SL] นักสืบเอกชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
stock companyn. บริษัทหุ้นส่วน,คณะละครประจำโรง
trust companyn. บริษัททรัสต์ (มีหน้าที่จัดการมรดกของผู้เยาว์ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าหรือบางที่ประกอบธุรกิจการธนาคารด้วย)

English-Thai: Nontri Dictionary
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
company๑. บริษัท๒. กองร้อย (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company unionสหภาพแรงงานเฉพาะบริษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company unionสหภาพแรงงานเฉพาะบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
company, limitedบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
company, privateบริษัทเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company, publicบริษัทมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company, registration ofการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Company Policyนโยบายของบริษัท [การแพทย์]
Company Policy and Administrationนโยบายของบริษัท [การแพทย์]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I asked you to come out with me because I wanted your company.ผมขอให้คุณมาด้วย ก็เพราะอยากให้คุณมาเป็นเพื่อน Rebecca (1940)
The Beck and Call Company.เบ็คและโทร บริษัท 12 Angry Men (1957)
Which company?หน่วยไหน? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Company B ready!หน่วยบีพร้อมครับ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Company, double-quick march!ทหาร... เดินเร็ว The Little Prince (1974)
Die like a hero, boy. That's the way to live. Company, halt!ตายเยี่ยงวีรบุรุษ นั่นและวิถีชีวิต ทหาร หยุด The Little Prince (1974)
Company, on your stomachs!ตูม ตูม ปัง ปัง ทหาร หมอบลง The Little Prince (1974)
Bring up the cannon! - Company, on your...เอาปืนใหญ่มา ทหาร ตรง... The Little Prince (1974)
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I put this question to the companyฉันใส่คำถามนี้ให้บริษัท Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She will be company for those already listed hereเธอจะบริษัทสำหรับ those already ที่แสดงรายการที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Look, our company has certain policies, which--บ.เรามีกฎเกณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
companyA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
companyA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
companyAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
companyA company based in Paris.
companyA company of tourists visited our town.
companyA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
companyA contract with that company is worth next to nothing.
companyAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
companyAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
companyA high degree of specialization is required in that company.
companyAll of the rules must be in line with company policy.
companyA man is known by the company he keeps. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ.[N] company, See also: co., Syn. บริษัท
บริษัทจำกัด[N] company limited, See also: co., ltd.
พนักงานส่งเอกสาร[N] company messenger
มิตรสหาย[N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนฝูง[N] friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
ฝักฝ่าย[N] group, See also: company, party, school, faction, section, side, Syn. กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
กงสี[N] firm, See also: company, family, gathering, Syn. บริษัท, หุ้นส่วน, กองกลาง, Example: กฎของที่นี่คือจะขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้ต้องเก็บไปรวมไว้ในกงสี, Thai definition: ของกลาง, กองกลางที่ใช้รวมกันสำหรับคนหมู่หนึ่งๆ (จ.ว่าบริษัททำการค้า, กิจการที่จัดเป็นสาธารณะ)
กองร้อย[N] company (of soldiers), See also: troop, Example: ทหารกองร้อยมีกำหนดรายงานตัวถึงสิ้นเดือนนี้, Count unit: กอง
คลุกคลี[V] associate, See also: company, consort with, contact, get in touch with, make friends with, Syn. คบค้า, คบหาสมาคม, Example: พวกนักศึกษาค่ายอาสามาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเป็นแรมเดือน, Thai definition: เข้าคบหาอย่างใกล้ชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทเดินเรือ[n. exp.] (børisat doēnreūa) EN: shipping company   
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkkachon) EN: private company   
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทจดทะเบียน[n. exp.] (børisat jotthabīen) EN: listed company   
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทของรัฐบาล[n. exp.] (børisat khøng ratthabān) EN: state-owned company   
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPANY    K AH1 M P AH0 N IY0
COMPANY'S    K AH1 M P AH0 N IY0 Z
COMPANYWIDE    K AH1 M P AH0 N IY0 W AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
company    (n) kˈʌmpəniː (k uh1 m p @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise, #91 [Add to Longdo]
厂商[chǎng shāng, ㄔㄤˇ ㄕㄤ, / ] company; firm, #2,979 [Add to Longdo]
[sī, , ] company; control; surname Si, #4,092 [Add to Longdo]
连队[lián duì, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] company (of troops), #12,862 [Add to Longdo]
公司会议[gōng sī huì yì, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] company meeting [Add to Longdo]
公司理财[gōng sī lǐ cái, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] company finance; corporate finance [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
Begleitung {f}; Begleiten {n} | Begleitungen {pl} | in Begleitung einer Frau; mit einer Fraucompany | companies | in female company; with a woman [Add to Longdo]
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance [Add to Longdo]
Betriebsorganisation {f}company organisation [Add to Longdo]
Betriebsvorschriften {pl}company regulations [Add to Longdo]
Betriebszeitung {f}company newspaper [Add to Longdo]
Firmenname {m}company name [Add to Longdo]
Geschäftsleitung {f}company management [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company [Add to Longdo]
Gesellschaftsrecht {n}company law; corporate law [Add to Longdo]
Kompanie {f} [mil.] | Kompanien {pl}company | companies [Add to Longdo]
Kompaniechef {m}; Kompanieführer {m} [mil.]company commander [Add to Longdo]
Mitarbeiterzeitung {f}; Firmenzeitung {f}company magazine; house journal [Add to Longdo]
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table [Add to Longdo]
Unternehmen {n} | Unternehmen {pl} | angegliedertes Unternehmencompany | companies | affiliated company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
なえ;なえに;なへに;なべに[, nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
アカムパニ;アカンパニ[, akamupani ; akanpani] (vs) accompany [Add to Longdo]
アコンパニ[, akonpani] (vs) accompany [Add to Longdo]
アジアプレス[, ajiapuresu] (n) Asia Press (company) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company) [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]
長距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
長距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 company
   n 1: an institution created to conduct business; "he only
      invests in large well-established companies"; "he started
      the company in his garage"
   2: small military unit; usually two or three platoons
   3: the state of being with someone; "he missed their company";
     "he enjoyed the society of his friends" [syn: {company},
     {companionship}, {fellowship}, {society}]
   4: organization of performers and associated personnel
     (especially theatrical); "the traveling company all stayed at
     the same hotel" [syn: {company}, {troupe}]
   5: a social or business visitor; "the room was a mess because he
     hadn't expected company" [syn: {caller}, {company}]
   6: a social gathering of guests or companions; "the house was
     filled with company when I arrived"
   7: a band of people associated temporarily in some activity;
     "they organized a party to search for food"; "the company of
     cooks walked into the kitchen" [syn: {party}, {company}]
   8: crew of a ship including the officers; the whole force or
     personnel of a ship [syn: {ship's company}, {company}]
   9: a unit of firefighters including their equipment; "a hook-
     and-ladder company"
   v 1: be a companion to somebody [syn: {company}, {companion},
      {accompany}, {keep company}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top