ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

companion

K AH0 M P AE1 N Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -companion-, *companion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
companion(n) เพื่อน, Syn. friend, mate, comrade
companion(n) เพื่อนเดินทาง
companionable(adj) ที่เป็นเพื่อนได้ดี, Syn. sociable, friendly
companionship(n) ความเป็นเพื่อน, Syn. company, camaraderie, fellowship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง
companion wayn. บันไดในตัวเรือ
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable, friendly, affable, Ant. reserved, distant

English-Thai: Nontri Dictionary
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
companionเพื่อน, เพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
companion cellเซลล์ประกบ [พืชดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
companionate marriageการสมรสฐานเพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
companion cellคอมพาเนียนเซลล์, เซลล์พวกหนึ่งของเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ชิดด้านข้างของซีฟทิวบ์เมมเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I apologize for depriving you of your companion in this abrupt way.ผมต้องขออภัยที่พรากเอาเพื่อนของคุณ มาแบบกะทันหันอย่างนี้ Rebecca (1940)
I'm not much of a companion to you, am I?ผมไม่ใช่เพื่อนคู่คิดที่ดีนักใช่มั้ย Rebecca (1940)
"I didn't either, " her male companion answered.ฉันไม่ได้ทั้งสหายชายของเธอ ตอบ The Old Man and the Sea (1958)
I have orders to return with you and your companion to the ashram.ผมได้รับคำสั่งให้ไปส่งคุณ และผู้ติดตามที่อาศรม Gandhi (1982)
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
May my canine companion enter also?ให้สุนัขของผมเข้าไปด้วยได้มั้ยครับ Bicentennial Man (1999)
Her companion died in May.คนรู้ใจเธอตายเดือนพฤษภา Mona Lisa Smile (2003)
Your missionary companion told him that that Christian person... you were nothing more than a bet he made.เพื่อนลูกเล่าให้แม่ฟังว่า เค้าพนันกัน เรื่องพรหมจรรย์ของลูก Latter Days (2003)
Prince Hapi would be honored to have Phileas Fogg and his travelling companions at his banquet.เจ้าชายฮาปี้ขอเชิญฟิเลียส ฟ็อกก์ และผู้ติดตามไปร่วมงานเลี้ยงขอรับ Around the World in 80 Days (2004)
Thank you for giving her to us, her family and friends, to know and to love as a companion on our earthly pilgrimage....พระองค์มอบเธอมาให้พวกเรา ครอบครัว และเพื่อน เพื่อรู้จัก และรักใคร่เช่นสหาย บนโลกเล็กๆใบนี้ White Noise (2005)
They've been my constant companions these twenty years.เพราะมันเป็นเพื่อนกับผมมา ยี่สิบกว่าปีแล้ว Pride & Prejudice (2005)
I singled you out as the companion of my future life.ผมจองคุณไว้ เป็นคู่ชีวิตในอนาคตของผม Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
companionBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
companionCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
companionEnvy is the companion of honour.
companionHe and his companion asked me to come along with them.
companionHe fell among bad companions.
companionHe found a good companion in his dog.
companionHe has been a good companion to me.
companionHe is not much of a companion for his wife.
companionHe is the governor's longtime companion.
companionHe matched his gait to his companion's.
companionHe wanted female companionship.
companionHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องทางเดิน(n) companionway
เพื่อน(n) friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนร่วมทาง(n) fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องทางเดิน[chǿngthāngdoēn] (n) EN: companionway  FR: escalier [m]
คู่ซี้[khūsī] (n) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion  FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
มิตร[mit] (n) EN: friend ; companion ; fellow  FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [f]
เป็นเพื่อน[pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion  FR: accompagner ; tenir compagnie
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนเดินทาง[pheūoen doēnthāng] (n, exp) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion  FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนเล่น[pheūoen len] (n, exp) EN: playmate ; companion at play ; friend  FR: camarade de jeux [m] ; compagnon de jeu [m]
เพื่อนร่วมทาง[pheūoen rūam thāng] (n, exp) EN: fellow traveler ; companion  FR: compagnon de voyage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPANION K AH0 M P AE1 N Y AH0 N
COMPANIONS K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z
COMPANIONWAY K AH0 M P AE1 N Y AH0 N W EY2
COMPANIONSHIP K AH0 M P AE1 N Y AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companion (n) kˈəmpˈænɪəʳn (k @1 m p a1 n i@ n)
companions (n) kˈəmpˈænɪəʳnz (k @1 m p a1 n i@ n z)
companionway (n) kˈəmpˈænɪəʳnwɛɪ (k @1 m p a1 n i@ n w ei)
companionable (j) kˈəmpˈænɪəʳnəbl (k @1 m p a1 n i@ n @ b l)
companionship (n) kˈəmpˈænɪəʳnʃɪp (k @1 m p a1 n i@ n sh i p)
companionways (n) kˈəmpˈænɪəʳnwɛɪz (k @1 m p a1 n i@ n w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow, #8,837 [Add to Longdo]
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] companion; mate; partner, #9,416 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] companion, #21,421 [Add to Longdo]
伴星[bàn xīng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄥ, ] companion (star) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] TH: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน  EN: companion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussflansch {m} [techn.]companion flange [Add to Longdo]
Begleiter {m}; Begleiterin {f}; Gefährte {m}; Gefährtin {f} | Begleiter {pl}; Gefährten {pl}companion | companions [Add to Longdo]
Pendant {n} (zu)companion piece (to) [Add to Longdo]
Ritter {m}; Angehöriger des Ritterordens [hist.]companion of the order of knighthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
コンパニオン[konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
コンパニオンアニマル[konpanion'animaru] (n) (See コンパニオンプラント,ペット・1) companion animal; pet [Add to Longdo]
コンパニオンプランツ;コンパニオン・プランツ[konpanionpurantsu ; konpanion . purantsu] (n) companion plant [Add to Longdo]
コンパニオンプラント[konpanionpuranto] (n) companion plant [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
悪友[あくゆう, akuyuu] (n,adj-no) bad companion [Add to Longdo]
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
飲み仲間;飲仲間[のみなかま, nominakama] (n) drinking companion [Add to Longdo]
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 companion
   n 1: a friend who is frequently in the company of another;
      "drinking companions"; "comrades in arms" [syn:
      {companion}, {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   2: a traveler who accompanies you [syn: {companion}, {fellow
     traveler}, {fellow traveller}]
   3: one paid to accompany or assist or live with another
   v 1: be a companion to somebody [syn: {company}, {companion},
      {accompany}, {keep company}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top