ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

communist

K AA1 M Y AH0 N AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communist-, *communist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communist(n) สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communist countriesกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communist revisionismลัทธิแก้ [TU Subject Heading]
Communist strategyยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communistsคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. My father hated liberals. He took the communist line mainly.ที่พ่อของฉันเกลียดเสรีนิยม เขาเอาสายคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ The Russia House (1990)
Is it true that communists can help soldiers to desert?จริงเหรอที่คอมมิวนิสต์นั่น ช่วยพาหนีทัพได้? Wild Reeds (1994)
- You are. Drinking coffee in Communist headquarters, like a perfect commie.นายไง การดื่มกาแฟ ในฐานทัพคอมมิวนิสต์ Wild Reeds (1994)
Or have you ever been a member of the Communist party?คุณมีหรือเคยเป็นสมาชิก ของพรรคคอมมิวนิสต์? Contact (1997)
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army.กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน Seven Years in Tibet (1997)
The rumor is that the Communists have taken over... the whole of North and Central China.มีข่าวลือว่าคอมมิวนิสต์ เข้ายึดครอง จีนตอนเหนือและตอนกลางไว้หมดแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
Have the Communists won?คอมมิวนิสต์ชนะรึเปล่า Seven Years in Tibet (1997)
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน Seven Years in Tibet (1997)
... oratIeast a Communist sympathizer.... หรืออย่างน้อยก็เป็น เป็นพวกคลั่งลัทธิคอมมิวนิส The Story of Us (1999)
Didn't she join the Communist Party?เธอเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เหรอ Malèna (2000)
Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.เช่นเดียวกับศาสนจักร ระบอบกษัตริย์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในบางยุคและบางสถานที่ The Corporation (2003)
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8 The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communistA person with communist leanings.
communistI hope you'll never turn Communist.
communistOpposition leaders say it's possible the Communists could end up in a small minority.
communistThe communist gave in to his tough opponent at last.
communistThe communist got his dependable supporter at last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมมิวนิสต์(n) communist, Example: วันนั้นผมฆ่าคอมมิวนิสต์ได้หลายคนอย่างสมใจอยาก, Thai Definition: ผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์(adj) communist, Example: สันติภาพในตะวันออกกลางนั้นดำเนินควบคู่มากับปัญหาสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์มาช้านานแล้ว, Thai Definition: เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมมิวนิสต์[khømmiūnit = khømmiūnis] (n) EN: communist  FR: communiste [m]
คอมมิวนิสต์[khømmiūnit = khømmiūnis] (adj) EN: communist  FR: communiste
เผด็จการคอมมิวนิสต์[phadetkān khømmiūnit = phadetkān khømmiūnis] (n, exp) EN: Communist dictator
พรรคคอมมิวนิสต์[phak khømmiūnit = phak khømmiūnis] (n, exp) FR: parti communiste [m]
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)[Phak Khømmiūnit Haeng Prathēt Thai (Phø.Khø.Thø.)] (org) EN: Communist Party of Thailand (CPT)
ประเทศคอมมิวนิสต์[prathēt khømmiūnit = prathēt khømmiūnis] (n, exp) EN: Communist country  FR: pays communiste [m]
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์[sangkhomniyom khømmiūnit] (n, exp) EN: Communist Socialism

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNIST K AA1 M Y AH0 N AH0 S T
COMMUNISTS K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNIST'S K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNISTS' K AA1 M Y UW0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communist (n) kˈɒmjunɪst (k o1 m y u n i s t)
communists (n) kˈɒmjunɪsts (k o1 m y u n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]
共产党人[gòng chǎn dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, / ] Communist party members, #18,198 [Add to Longdo]
共产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Communist international (Comintern), #40,448 [Add to Longdo]
共产党部队[gòng chǎn dǎng bù duì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] communist forces, #352,380 [Add to Longdo]
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
共产[gòng chǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] communist [Add to Longdo]
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
古巴共产党[Gǔ bā Gòng chǎn dǎng, ㄍㄨˇ ㄅㄚ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of Cuba [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunist {m} | Kommunisten {pl}communist | communists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クメールルージュ[kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization) [Add to Longdo]
ココム[kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コミュニスト[komyunisuto] (n) communist [Add to Longdo]
コミンフォルム[kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
シンパ[shinpa] (n) (abbr) (See シンパサイザー) (Communist, union, etc.) sympathizer; sympathiser; (P) [Add to Longdo]
ソビエト共産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union [Add to Longdo]
ベトコン[betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ロシア共産党[ロシアきょうさんとう, roshia kyousantou] (n) Russian Communist Party [Add to Longdo]
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
共産[きょうさん, kyousan] (n) (1) communism; (2) (abbr) (See 共産党) Communist Party; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 communist
   adj 1: relating to or marked by communism; "Communist Party";
       "communist governments"; "communistic propaganda" [syn:
       {communist}, {communistic}]
   n 1: a member of the communist party
   2: a socialist who advocates communism [syn: {communist},
     {commie}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top