ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

communion

K AH0 M Y UW1 N Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communion-, *communion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communion(n) การมีส่วนร่วม, Syn. sharing, participation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse, fellowship, asociation, afinity
communion tablen. โต๊ะพิธีศีลมหาสนิท
holy communionพิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist

English-Thai: Nontri Dictionary
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was at his flower shop arranging a bouquet for a communion party.เขาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของเขา กำลังจัดดอกไม้ให้งานประชาคม . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Remember when you got drunk off the Communion wine at church?จำได้ไหม ตอนที่คุณเมาจากการกินไวน์ในพิธีศีลมหาสนิทในโบสถ์ Death Has a Shadow (1999)
You just know this is what Holy Communion is symbolic of.แล้วคนที่ไหนมันไร้มณทิน คนที่ไม่ปี้คนตายไง Burning House of Love (2008)
Using a kind of communion called bliss,โอเค V (2009)
It marks the first rea communion between the Hummel and the Hudson clans.จุดเริ่มของการรวมครอบครัว ฮัมเมล และ ฮัดสัน Home (2010)
A communion dress.ชุดเข้าพิธีล้างบาป Pilot (2010)
Yeah, I mean, he had the candles, the dress, the communion thing, but that's it.ใช่ ผมหมายถึง เขามีเทียนพิธี กับ ชุดที่ใช้ในพิธี พิธีล้างบาป อะไรเทือกนั้น Pilot (2010)
They are just as misguided as the humans who think that their Communion wafer's the literal body of Christ.พวกเขาแค่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด เช่นเดียวกับมนุษย์ ที่คิดว่า ขนมปังที่ใช้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ แท้จริงแล้ว เป็นส่วนนึงในร่างกายของพระเยซู Let's Boot and Rally (2012)
Someone's been drinking the communion wine.มีคนแอบดื่มไวน์ทำพิธีไปค่ะ Nor'easter (2012)
And somehow there was a carafe of communion wine left in my office.และก็ไม่รู้ว่ามีขวด ไวน์ทำพิธีมาอยู่ในห้องทำงานดิฉันได้อย่างไร I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
This communion that you're seeking, it may not be what you think.การมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ที่คุณกำลังค้นหา อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไว้ Zero Day (2013)
A nighttime communion of sorts.เหมือนเปิดอกกันยามค่ำ I, Witness (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNION K AH0 M Y UW1 N Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communion (n) kˈəmjˈuːnɪəʳn (k @1 m y uu1 n i@ n)
communions (n) kˈəmjˈuːnɪəʳnz (k @1 m y uu1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
会派[かいは, kaiha] (n) faction; denomination; communion [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
聖餐[せいさん;せいざん, seisan ; seizan] (n) Holy Communion; Lord's Supper; Eucharist [Add to Longdo]
聖餐式[せいさんしき, seisanshiki] (n) Holy Communion; the Eucharist; the Lord's Supper [Add to Longdo]
聖体[せいたい, seitai] (n) (1) the emperor's person; (2) the body of Christ; the Host; the Eucharist; Holy Communion [Add to Longdo]
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion [Add to Longdo]
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
分餐[ぶんさん, bunsan] (n,vs) distribution (the emblems in Communion) [Add to Longdo]
霊的交感[れいてきこうかん, reitekikoukan] (n) spiritual sympathy; spiritual communion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Communion
   n 1: the act of participating in the celebration of the
      Eucharist; "the governor took Communion with the rest of
      the congregation" [syn: {Communion}, {Holy Communion},
      {sacramental manduction}, {manduction}]
   2: sharing thoughts and feelings [syn: {communion}, {sharing}]
   3: (Christianity) a group of Christians with a common religious
     faith who practice the same rites

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top