ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commonplace

K AA1 M AH0 N P L EY2 S   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commonplace-, *commonplace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commonplace[ADJ] ที่เกิดขึ้นทุกวัน, Syn. usual, common
commonplace[ADJ] น่าเบื่อ, Syn. dull
commonplace[N] สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ, See also: สิ่งที่เห็นได้ทั่วไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary

English-Thai: Nontri Dictionary
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commonplace bookสมุดข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา 12 Angry Men (1957)
Do not be fooled by its commonplace appearance.อย่าเพิ่งดูแคลนลักษณะดาดๆของมัน Aladdin (1992)
- But on this most auspicious of nights permit me then, in lieu of the more commonplace sobriquet to suggest the character of this dramatis persona.- ว่าแต่... คืนนี้น่ะช่างดีจริงๆ ...ผมขอกล่าวถึงชื่อ ที่เกินกว่าฉายาปกติทั่วไป... V for Vendetta (2005)
Is this conduct commonplace in the natural history of Hampshire? Your ignorance is understandable since you lack... What shall we call it?นี่เป็นประวัติศาสตร์ ของแฮมเชียร์จริงๆ เหรอ ที่คุณไม่รู้ก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกนะ เขาเรียกว่าอะไรนะ Becoming Jane (2007)
Be-headings and mutilations are commonplace...การฆาตัดคอหรือแขนขา มีเหนอยูทัวไป... Rambo (2008)
It was commonplace back in the old days.มันก็เป็นธรรมดาในสมัยนั้นแหละจ่ะ Summer Wars (2009)
Plugging some crote -- it's called commonplace.ยิงพวกโครท -- มันเรียกว่า เรื่องธรรมดา The End (2009)
Could be anything. Most commonplace of objects.เป็นได้ทุกอย่าง ส่วนมากเป็นวัตถุธรรมดา Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Well... it's preferable to being commonplace.มันน่าจะดีกว่าแต่งตัวแบบธรรมดา เดิมๆ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Right now she might be puzzling and amazing to me, but if I keep seeing her, that woman will at some point become a commonplace woman to me.ตอนนี้เธออาจจะทำให้ฉันงงงวยและประหลาดใจ ถ้าฉันไปพบเธอตลอด ผู้หญิงคนนั้น ก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดาสำหรับฉัน Episode #1.10 (2010)
It doesn't look good when you address people as commonplace.มันดูไม่ดีนักที่คุณจะพูดจากับคนอื่นแบบกันเองอย่างนี้ Episode #1.11 (2010)
Its most commonplace use, however, is in the creation of other chemicals.ที่ใช้กันบ่อย คือใช้สังเคราะห์เคมีภัณท์อื่นๆ Sense Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commonplaceFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
commonplaceIn my grandmother's lifetime, both telephones and computers have become commonplace.
commonplaceSpace travel will be commonplace some time in the future.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่าเบื่อ[n.] (khwām nābeūa) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness   FR: ennui [m]
น่าเบื่อ[X] (nābeūa) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace   FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMONPLACE    K AA1 M AH0 N P L EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commonplace    (n) kˈɒmənplɛɪs (k o1 m @ n p l ei s)
commonplaces    (n) kˈɒmənplɛɪsɪz (k o1 m @ n p l ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平凡[píng fán, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, ] commonplace, #6,937 [Add to Longdo]
兵家常事[bīng jiā cháng shì, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄕˋ, ] commonplace in military operations (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
何の変哲も無い;何の変哲もない[なんのへんてつもない, nannohentetsumonai] (adj-i) ordinary; plain; commonplace [Add to Longdo]
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
決まりきった;極り切った;決まり切った;決り切った[きまりきった, kimarikitta] (adj-f) fixed; obvious; commonplace [Add to Longdo]
常識的[じょうしきてき, joushikiteki] (adj-na) ordinary; sensible; commonplace; (P) [Add to Longdo]
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
茶飯事[さはんじ, sahanji] (n) commonly occurring thing; commonplace event; bread and butter item [Add to Longdo]
平々凡々;平平凡凡[へいへいぼんぼん(uK), heiheibonbon (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very ordinary; mediocre; all-too-common; quite commonplace [Add to Longdo]
平俗[へいぞく, heizoku] (n,adj-na) (1) commonplace; ordinary; trite; (2) informal and easy to understand (of writing, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commonplace
   adj 1: completely ordinary and unremarkable; "air travel has now
       become commonplace"; "commonplace everyday activities"
   2: not challenging; dull and lacking excitement; "an unglamorous
     job greasing engines" [syn: {commonplace}, {humdrum},
     {prosaic}, {unglamorous}, {unglamourous}]
   3: repeated too often; overfamiliar through overuse; "bromidic
     sermons"; "his remarks were trite and commonplace";
     "hackneyed phrases"; "a stock answer"; "repeating threadbare
     jokes"; "parroting some timeworn axiom"; "the trite metaphor
     `hard as nails'" [syn: {banal}, {commonplace}, {hackneyed},
     {old-hat}, {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
     {tired}, {trite}, {well-worn}]
   n 1: a trite or obvious remark [syn: {platitude}, {cliche},
      {banality}, {commonplace}, {bromide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top