ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commonly

K AA1 M AH0 N L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commonly-, *commonly*, common
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commonly(n) อย่างธรรมดา, Syn. ordinarily, generally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commonlyadv. โดยทั่วไป,ตามธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commonlyThe launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an exploration of space.
commonlyWomen commonly live longer than men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร่อ(adv) much, See also: commonly, normally, widely, Syn. มาก, Example: ในช่วง 14 ต.ค. 2516-6 ต.ค. 2519 มักมีการใช้ศัพท์แสงในเชิงการเมืองกันเกร่อทีเดียว, Thai Definition: ที่พบเห็นได้ทั่วไป
เรียบๆ(adv) commonly, See also: ordinarily, Syn. เรียบ, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด แต่งตัวเรียบๆ, Thai Definition: เป็นไปตามธรรมดาสามัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adv) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always  FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
ตามธรรมดา[tām thammadā] (adv) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly  FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMONLY K AA1 M AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commonly (a) kˈɒmənliː (k o1 m @ n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] commonly seen; common; to see sth frequently, #4,007 [Add to Longdo]
俗称[sú chēng, ㄙㄨˊ ㄔㄥ, / ] commonly referred to as; common term, #13,205 [Add to Longdo]
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, / ] commonly used phrase; idiom; colloqial usage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces) [Add to Longdo]
印刷標準字体[いんさつひょうじゅんじたい, insatsuhyoujunjitai] (n) (See 常用漢字) standard printed form (of kanji); any of 1,022 non-joyo kanji commonly used in print [Add to Longdo]
簡易慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print [Add to Longdo]
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc. [Add to Longdo]
御っ母さん[おっかさん, okkasan] (n) (uk) (See おかあさん) mother (term commonly used until the end of the Meiji period); mom; mum; mama [Add to Longdo]
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad [Add to Longdo]
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]
社会通念[しゃかいつうねん, shakaitsuunen] (n) idea commonly (generally) accepted in the world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commonly
   adv 1: under normal conditions; "usually she was late" [syn:
       {normally}, {usually}, {unremarkably}, {commonly},
       {ordinarily}] [ant: {outstandingly}, {remarkably},
       {unco}, {unusually}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top