ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commodious

K AH0 M OW1 D IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commodious-, *commodious*, commodiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commodious(adj) กว้างขวาง, Syn. roomy, spacious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMODIOUS K AH0 M OW1 D IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commodious (j) kˈəmˈoudɪəʳs (k @1 m ou1 d i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commodious
   adj 1: large and roomy (`convenient' is archaic in this sense);
       "a commodious harbor"; "a commodious building suitable
       for conventions" [syn: {commodious}, {convenient}] [ant:
       {incommodious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top