ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commitment

K AH0 M IH1 T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commitment-, *commitment*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
commitment(n) พันธสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commitment(n) ความรับผิดชอบ, Syn. responsibility, engagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal, delive

English-Thai: Nontri Dictionary
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitmentข้อผูกมัด, การผูกมัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Commitment (Psychology)ความยึดมั่น (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commitmentI've got another commitment this evening.
commitmentWe've already had a family commitment.
commitmentYou've got to carry out your commitment at all costs.
commitmentYou want commitment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธะ(n) commitment, See also: strings, obligation, duty, Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ, Example: รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของไอเอ็มเอฟ
ข้อผูกพัน(n) commitment, See also: obligation, pledge, Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ, สัญญาผูกมัด, Example: ข้อผูกพันเรื่องการส่งออกข้าวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง, Count Unit: ข้อ, ประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิบัติ[kān patibat] (n) EN: practice ; performance ; commitment  FR: pratique [f] ; procédé [m]
ข้อผูกมัด[khøphūkmat] (n) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation  FR: obligation [f]
ข้อผูกพัน[khøphūkphan] (n) EN: commitment ; obligation ; pledge  FR: obligation [f] ; engagement [m]
พันธะ[phantha] (n) EN: obligation ; commitment ; condition ; duty   FR: devoir [m] ; obligation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMITMENT K AH0 M IH1 T M AH0 N T
COMMITMENTS K AH0 M IH1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commitment (n) kˈəmˈɪtmənt (k @1 m i1 t m @ n t)
commitments (n) kˈəmˈɪtmənts (k @1 m i1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマン[anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
コミットメント[komittomento] (n) commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) {comp} commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[toranzakushonkomittomento] (n) {comp} transaction commitment; commitment [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
建て;建[たて, tate] (n,n-suf,n-pref) contract; commitment [Add to Longdo]
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P) [Add to Longdo]
公約[こうやく, kouyaku] (n,vs,adj-no) public commitment or promise; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commitment
   n 1: the trait of sincere and steadfast fixity of purpose; "a
      man of energy and commitment" [syn: {committedness},
      {commitment}]
   2: the act of binding yourself (intellectually or emotionally)
     to a course of action; "his long commitment to public
     service"; "they felt no loyalty to a losing team" [syn:
     {commitment}, {allegiance}, {loyalty}, {dedication}]
   3: an engagement by contract involving financial obligation;
     "his business commitments took him to London"
   4: a message that makes a pledge [syn: {commitment},
     {dedication}]
   5: the official act of consigning a person to confinement (as in
     a prison or mental hospital) [syn: {commitment}, {committal},
     {consignment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top