ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commission

K AH0 M IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commission-, *commission*
English-Thai: Longdo Dictionary
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commission(n) ค่านายหน้า, See also: ค่าคอมมิชชั่น
commission(n) งานที่รับผิดชอบ, Syn. duty, work, abligation
commission(n) อำนาจที่จะทำ
commissioned(n) ซึ่งได้รับหน้าที่
commissionaire(n) ผู้ที่รับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
commissionership(คะมิช'เชินเนอชิพ) n. ตำแหน่ง (อำนาจหน้าที่) ของcommissioner
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
decommissionvt. ปลดออกจากประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
noncommissioned officern. นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
zoning commissionn. คณะกรรมการแบ่งเขต,คณะกรรมการวางผังเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
noncommissioned(adj) ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commission๑. คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ, คณะมนตรี๒. การเข้าประจำการ๓. การขึ้นระวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commissionค่าบำเหน็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
commission๑. ค่าป่วยการ, ค่าบำเหน็จ (ก. แพ่ง)๒. คณะกรรมการ, คณะข้าหลวง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commission agentตัวแทนค้าต่าง [ดู factor] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commission of inquiryคณะกรรมการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission planเทศบาลแบบคณะกรรมาธิการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission to examine witnessesคณะผู้เดินเผชิญสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commission, advisoryคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา, คณะกรรมการที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commission, Civil Service; Civil Service Commissionคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission, jointคณะกรรมาธิการร่วม (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Commissionค่านายหน้า [การบัญชี]
Commissionกระทำการ [การแพทย์]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นคณะกรรมาธิการหลัก ซึ่งรับผิดชอบในการเสาะหามาตรการในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งตรวจสอบและสอดส่องการดำเนินการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชนในประเทศต่าง ๆ ด้วย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 53 ประเทศ มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี คณะกรรมาธิการฯ โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ณ นครเจนีวา ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระ พ.ศ. 2544-2546 [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
Commission on Narcotic Drugsคณะกรรมาธิการยาเสพติด [การทูต]
Commission on Sustainable Developmentคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการฯ สำหรับวาระปี พ.ศ. 2548-2550) [การทูต]
Commission on the Status of Womenคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี [การทูต]
Commissioningการเริ่มดำเนินงาน, กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานนิวเคลียร์ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
commission agent(n) ตัวแทนค้าต่าง
commissionable(adj) [ท่องเที่ยว, โรงแรม] เป็นราคาที่มีค่าตอบแทน (commission) ให้แก่ผู้ให้บริการจองได้ เช่น บริษัทท่องเที่ยวที่ให้บริการจองห้องพักให้ลูกค้า
commissionerข้าหลวง
Commissioner of Oath(n, phrase) เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน, ผู้มีอำนาจจัดให้มีคำสาบาน
commissioning(n) การทดสอบการใช้งานของระบบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commissionAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
commissionArranging this money order cost $50 in bank fees and commissions.
commissionHe has received a commission as a naval officer.
commissionHow much is the commission?
commissionMy bicycle has gone out of commission.
commissionThe commission concluded that the answer was no.
commissionThe governor was surprised by the commission's response.
commissionThis register is out of commission.
commissionWe are in commission concerning the protection of children's rights.
commissionWe charge a commission of 3%.
commissionWe sell goods on commission.
commissionYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าต๋ง(n) commission, Syn. ค่าคอมมิชชั่น, Example: นายปล่อยให้คนสนิทหารายได้พิเศษจากค่าต๋ง เป็นคนกลางหาลูกค้าเงินกู้ให้ธนาคาร
คณะกรรมาธิการ(n) commission, Example: ประชาชนมองว่า คณะกรรมาธิการชุดนี้ไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาตัดสินเรื่องนี้, Count Unit: คณะ, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา
ค่าป่วยการ(n) compensation, See also: commission, brokerage, service charge, Example: คุณหักค่าป่วยการของคุณแล้วหรือ, Thai Definition: ค่าชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป
ค่านายหน้า(n) commission, See also: sales commission, brokerage, compensation, fee, Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, Example: เขาขอค่านายหน้า 5 เปอร์เซ็นต์ จากการติดต่อค้าขายที่ดิน
กรรมาธิการ(n) commissioner, See also: commission, Board of Commissioner, committee, Syn. กรรมการ, Example: คณะกรรมาธิการขนส่งมวลชนจะประชุมเพื่อเตรียมการเรื่องรถไฟฟ้า, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นตั้งเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการแบ่งออกเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการที่เลือกจากบรรดาสมาชิกของสภา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักหัวคิว[chak hūa khiū] (v, exp) EN: get a commission from
ฝากขาย[fāk-khāi] (v, exp) EN: sell on commission ; sell on consignment  FR: mettre en dépôt-vente
จ่า[jā] (n) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military  FR: sous-officier [m]
จัดทำขึ้นโดย[jattham kheun dōi] (v, exp) EN: commissioned by
กรรมาธิการ[kammāthikān] (n) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee  FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการ[kammāthikān] (n) EN: member of a commission ; commissioner  FR: membre d'une commission [m]
กรรมาธิการเฉพาะกิจ[kammāthikān chaphǿkit] (n, exp) EN: special commission  FR: กรรมาธิการเฉพาะกิจ
การฝากขาย[kān fāk-khāi] (n, exp) EN: consignment ; sale on commission
ค่าบำเหน็จ[khā bamnet] (n, exp) EN: commission
ข้าหลวงใหญ่[khālūang yai] (n, exp) EN: governor-general ; High Commissioner

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMISSION K AH0 M IH1 SH AH0 N
COMMISSIONS K AH0 M IH1 SH AH0 N Z
COMMISSION'S K AH0 M IH1 SH AH0 N Z
COMMISSIONED K AH0 M IH1 SH AH0 N D
COMMISSIONER K AH0 M IH1 SH AH0 N ER0
COMMISSIONERS K AH0 M IH1 SH AH0 N ER0 Z
COMMISSIONING K AH0 M IH1 SH AH0 N IH0 NG
COMMISSIONER'S K AH0 M IH1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commission (v) kˈəmˈɪʃən (k @1 m i1 sh @ n)
commissions (v) kˈəmˈɪʃənz (k @1 m i1 sh @ n z)
commissioned (v) kˈəmˈɪʃənd (k @1 m i1 sh @ n d)
commissioner (n) kˈəmˈɪʃənər (k @1 m i1 sh @ n @ r)
commissioners (n) kˈəmˈɪʃənəz (k @1 m i1 sh @ n @ z)
commissioning (v) kˈəmˈɪʃənɪŋ (k @1 m i1 sh @ n i ng)
commissionaire (n) kˈəmˌɪʃənˈɛəʳr (k @1 m i2 sh @ n e@1 r)
commissionaires (n) kˈəmˌɪʃənˈɛəʳz (k @1 m i2 sh @ n e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佣金[yòng jīn, ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] commission, #16,598 [Add to Longdo]
欧盟委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Commission of European Union, #17,840 [Add to Longdo]
[yòng, ㄩㄥˋ, / ] commission (for middleman); brokerage fee, #21,127 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftrag {m}; Vollmacht {f} | Aufträge {pl}; Kommissionen {pl}commission | commissions [Add to Longdo]
Flussgebietskommission {f}commission for river territories [Add to Longdo]
Kommission {f} | in Kommission; auf Provisionsgrundlagecommission | on a commission basis [Add to Longdo]
Provisionsvertreter {m}commission agent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
エスカップ[esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP [Add to Longdo]
コミッショナー[komisshona-] (n) commissioner; (P) [Add to Longdo]
コミッション(P);コンミッション[komisshon (P); konmisshon] (n) commission; (P) [Add to Longdo]
リベート[ribe-to] (n) (1) rebate; (2) commission; kickback; (P) [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) [Add to Longdo]
委員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P) [Add to Longdo]
委員会制度[いいんかいせいど, iinkaiseido] (n) committee system; commission system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US) [Add to Longdo]
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC) [Add to Longdo]
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commission
   n 1: a special group delegated to consider some matter; "a
      committee is a group that keeps minutes and loses hours" -
      Milton Berle [syn: {committee}, {commission}]
   2: a fee for services rendered based on a percentage of an
     amount received or collected or agreed to be paid (as
     distinguished from a salary); "he works on commission"
   3: the act of granting authority to undertake certain functions
     [syn: {commission}, {commissioning}]
   4: the state of being in good working order and ready for
     operation; "put the ships into commission"; "the motor was
     out of commission"
   5: a group of representatives or delegates [syn: {deputation},
     {commission}, {delegation}, {delegacy}, {mission}]
   6: a formal statement of a command or injunction to do
     something; "the judge's charge to the jury" [syn:
     {commission}, {charge}, {direction}]
   7: an official document issued by a government and conferring on
     the recipient the rank of an officer in the armed forces
     [syn: {commission}, {military commission}]
   8: the act of committing a crime [syn: {perpetration},
     {commission}, {committal}]
   9: a special assignment that is given to a person or group; "a
     confidential mission to London"; "his charge was deliver a
     message" [syn: {mission}, {charge}, {commission}]
   v 1: put into commission; equip for service; of ships
   2: place an order for
   3: charge with a task

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top