ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commissar

K AA1 M AH0 S AA2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commissar-, *commissar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commissary(n) ร้านขายอาหาร (โดยเฉพาะในฐานทัพ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ
commissary(คอม'มิเซอรี) n. ร้านขายอาหารและเสบียง,ที่จ่ายเสบียง,รองหัวหน้า,commissar,รองอธิบดีตำรวจ,รองนายกเทศมนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
commissariat(n) กองพลาธิการ,กองเสบียง,กองเกียกกาย
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commissary๑. ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่ง๒. เกียกกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Commissar has ordered that all soldiers found looting are to be executed.คำสั่งผู้การ ทหารที่ขโมยของชาวบ้าน ต้องถูกยิงเป้า Hannibal Rising (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานีตำรวจ[sathānī tamrūat] (n, exp) EN: police station  FR: poste de police [m] ; commissariat de police [m] ; hôtel de police [m] ; bureau de police [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMISSAR K AA1 M AH0 S AA2 R
COMMISSARS K AA1 M IH0 S AA0 Z
COMMISSARY K AA1 M AH0 S EH2 R IY0
COMMISSARIES K AA1 M AH0 S EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commissar (n) kˈɒmɪsaːr (k o1 m i s aa r)
commissars (n) kˈɒmɪsaːz (k o1 m i s aa z)
commissary (n) kˈɒmɪsəriː (k o1 m i s @ r ii)
commissariat (n) kˌɒmɪsˈɛəʳrɪəʳt (k o2 m i s e@1 r i@ t)
commissaries (n) kˈɒmɪsərɪz (k o1 m i s @ r i z)
commissariats (n) kˌɒmɪsˈɛəʳrɪəʳts (k o2 m i s e@1 r i@ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
簿记管理员[bù jì guǎn lǐ yuán, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 簿 / 簿] commissarian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人民委員[じんみんいいん, jinmin'iin] (n) (early Soviet era) People's Commissar [Add to Longdo]
兵站部[へいたんぶ, heitanbu] (n) commissariat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commissar
   n 1: an official of the Communist Party who was assigned to
      teach party principles to a military unit [syn:
      {commissar}, {political commissar}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top