ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commendation

K AA2 M AH0 N D EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commendation-, *commendation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commendation(n) การยกย่อง, Syn. tribute, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation

English-Thai: Nontri Dictionary
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
หนังสือแนะนำ[nangseū naenam] (n, exp) EN: letter of introduction ; letter of recommendation
หนังสือรับรอง[nangseū raprøng] (n, exp) EN: certificate ; letter of recommendation  FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMENDATION K AA2 M AH0 N D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commendation (n) kˌɒmɛndˈɛɪʃən (k o2 m e n d ei1 sh @ n)
commendations (n) kˌɒmɛndˈɛɪʃənz (k o2 m e n d ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
リコメンデーション[rikomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
レコメンデーション[rekomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]
勧告案[かんこくあん, kankokuan] (n) recommendation [Add to Longdo]
感状[かんじょう, kanjou] (n) letter of commendation [Add to Longdo]
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commendation
   n 1: an official award (as for bravery or service) usually given
      as formal public statement [syn: {citation},
      {commendation}]
   2: a message expressing a favorable opinion; "words of approval
     seldom passed his lips" [syn: {approval}, {commendation}]
     [ant: {disapproval}]

Are you satisfied with the result?Discussions