ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commence

K AH0 M EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commence-, *commence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commence(vt) ตั้งต้น, See also: เริ่มต้น, ขึ้นต้น, Syn. begin, start
commence(vi) ตั้งต้น, See also: เริ่มต้น, ขึ้นต้น, Syn. begin, start
commence as(phrv) เริ่มทำงานเป็น, Syn. begin as, start as
commence on(phrv) จัดการกับ, See also: เริ่มทำงานกับ, Syn. begin on
commencement(n) การพบปะของผู้สำเร็จการศึกษา
commencement(n) การเริ่มต้น
commence with(phrv) เริ่ม (บางสิ่ง) ด้วยบางสิ่ง, Syn. begin with

English-Thai: Nontri Dictionary
commence(vi, vt) เริ่มต้น,ริเริ่ม
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commencement ceremoniesพิธีรับปริญญา [TU Subject Heading]
Commencement of the Functions of the Head of Diplomatic Missionการเริ่มต้นรับหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการ ทูต กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเดินทางไปถึงนครหลวงของประเทศผู้รับแล้ว ควรรีบแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบว่า ตนได้เดินทางมาถึงแล้วและขอนัดเยี่ยมคารวะ ตามปกติกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมพิธีการทูตจะดำเนินการตระเตรียมให้หัวหน้าคณะ ผู้แทนทางการทูตได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อไประหว่างนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะต้องไม่ไปพบเยี่ยมผู้ใดเป็นทางการ จนกว่าจะได้ยื่นสารตราตั้งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี หัวหน้าคณะผู้แทนอาจขอพบเป็นการภายในกับหัวหน้าของคณะทูตานุทูต (Dean หรือ Doyen of the Diplomatic Corps) ได้ เพื่อขอทราบพิธีการปฏิบัติในการเข้ายื่นสารตราตั้งต่อประมุขของประเทศผู้รับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนา ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า1. พึงถือได้ว่าหัวหน้าคณะผู้แทนได้เข้ารับภารกิจหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้งหรือเมื่อตนได้บอกกล่าวการมาถึงของตน พร้อมทั้งได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศของ รัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกันในแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป2. ลำดับของการยื่นสารตราตั้ง หรือสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง จะได้พิจารณากำหนดตามวันและเวลาของการมาถึงของหัวหน้าคณะผู้แทน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Countdown will commence momentarily. Standby.- จะเริ่มนับถอยหลังในไม่ช้า เตรียมพร้อม Toy Story (1995)
Now, let's commence with our usual torture.เอาล่ะ เริ่มจากการทรมานเบื้องต้นก่อนนะ Legally Blonde (2001)
Sanitation of Raccoon City to commence on my mark.กวาดล้างเมืองแรคคูนเมื่อได้ยินฉันสั่ง Resident Evil: Apocalypse (2004)
ULOG to commence on my mark.เริ่มต้นปฎิบัติการ ยูล๊อค... .... The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Commence operation: "Special Delivery"เริ่มปฎิบัตการ: "พัสดุส่งพิเศษ" The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Or did the pagans commence war against the Christians?หรือจะเป็นเพเกินเริ่มทำสงครามกับชาวคริสเตียน? The Da Vinci Code (2006)
Shall we commence fire?เริ่มยิงได้หรือยังครับ Letters from Iwo Jima (2006)
The men wish to commence firing.เราน่าจะเปิดฉากยิงได้แล้วนะครับ Letters from Iwo Jima (2006)
Commence firing!เริ่มยิงได้ Letters from Iwo Jima (2006)
Commence firing!เริ่มยิงได้ Letters from Iwo Jima (2006)
Commence the pouring!Commence the pouring! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I think I'm goin' to commence dedicating' myself twice daily.ผมว่าผมคงต้องเริ่มต้นอุทิศตัวเองวันละ 2 ครั้งแล้ว No Country for Old Men (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commenceDirect flights between New York and Tokyo commenced recently.
commenceThe conference will commence in due course.
commenceThe meeting will commence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าทำงาน(v) start work, See also: commence work, begin work, Syn. ทำงาน, Ant. เลิกงาน, Example: ที่ทำงานของผมกำหนดให้เข้าทำงาน 8.30 น., Thai Definition: เข้าปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงาน
ขึ้นต้น(v) begin, See also: commence, start, Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, เกริ่น, Ant. ลงท้าย, จบ, Example: เมื่อเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ เรามักจะขึ้นต้นจดหมายว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่, Thai Definition: ตั้งต้นเรื่องหรือเริ่มลงมือเขียนตอนต้นเรื่อง
การเปิดฉาก(n) beginning, See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening, Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น, Example: การให้มีการแปลจารึกหลักนี้ขึ้นถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากใหม่ของวิชาศิลาจารึก, Thai Definition: การเริ่มต้นทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
ฝนตกแล้ว[fontok laēo] (v, exp) EN: it's starting raining  FR: il commence à pleuvoir
หะแรก[haraēk] (x) EN: first  FR: au début ; au commencement
เข้างาน[khao ngān] (v, exp) EN: begin one's office hours ; clock in/on  FR: commencer le travail ; débuter le travail
ก่อ[kø] (v) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute  FR: commencer ; débuter ; instituer
ลงมือ[longmeū] (v) EN: start ; begin ; undertake ; commence  FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à
ไม่ผ่าน[mai phān] (v, exp) EN: repeat a year  FR: redoubler ; recommencer une année d'études ; doubler (Bel.)
ประเดิม[pradoēm] (v) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day  FR: initier ; commencer ; inaugurer
ริ[ri] (v) EN: begin ; start  FR: commencer ; essayer ; prendre l'initiative (de)
ริเริ่ม[riroēm] (v) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first  FR: initier ; entreprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMENCE K AH0 M EH1 N S
COMMENCED K AH0 M EH1 N S T
COMMENCES K AH0 M EH1 N S AH0 Z
COMMENCEMENT K AH0 M EH1 N S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commence (v) kˈəmˈɛns (k @1 m e1 n s)
commenced (v) kˈəmˈɛnst (k @1 m e1 n s t)
commences (v) kˈəmˈɛnsɪz (k @1 m e1 n s i z)
commencement (n) kˈəmˈɛnsmənt (k @1 m e1 n s m @ n t)
commencements (n) kˈəmˈɛnsmənts (k @1 m e1 n s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
開始[かいし, kaishi] (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) [Add to Longdo]
蓋開け;蓋明け[ふたあけ, futaake] (n) opening; beginning; commencement [Add to Longdo]
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container [Add to Longdo]
仕掛かり[しかかり, shikakari] (n) commencement [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) [Add to Longdo]
仕掛ける(P);仕かける[しかける, shikakeru] (v1,vt) to commence; to lay (mines); to set (traps); to wage (war); to challenge; (P) [Add to Longdo]
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P) [Add to Longdo]
始業[しぎょう, shigyou] (n,vs) start of work; commencement; opening; (P) [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commence
   v 1: take the first step or steps in carrying out an action; "We
      began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as
      soon as the sun rises!"; "The first tourists began to
      arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's
      get down to work now" [syn: {get down}, {begin}, {get},
      {start out}, {start}, {set about}, {set out}, {commence}]
      [ant: {end}, {terminate}]
   2: set in motion, cause to start; "The U.S. started a war in the
     Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new
     chapter in your life" [syn: {begin}, {lead off}, {start},
     {commence}] [ant: {end}, {terminate}]
   3: get off the ground; "Who started this company?"; "We embarked
     on an exciting enterprise"; "I start my day with a good
     breakfast"; "We began the new semester"; "The afternoon
     session begins at 4 PM"; "The blood shed started when the
     partisans launched a surprise attack" [syn: {start}, {start
     up}, {embark on}, {commence}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top