ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfortable

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfortable-, *comfortable*
English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortable(adj) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
comfortable(adj) สะดวกสบาย, See also: สบาย, Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient, Ant. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable(adj) อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortableBut it looked comfortable.
comfortableGrandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.
comfortableHe lay down in a comfortable position.
comfortableHe lived a rich and comfortable life in the country.
comfortableHere's a comfortable chair you can sit in.
comfortableHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
comfortableI am quite comfortable in this room.
comfortableI feel comfortable in her company.
comfortableI feel comfortable in his company.
comfortableI feel like I'm just getting comfortable with my homemaking chores.
comfortableI feel more comfortable behind the wheel.
comfortableI found the bed quite comfortable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข(adj) comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai Definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
มีกินมีใช้(adj) comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai Definition: มีพอใช้จ่าย
มีกินมีใช้(adj) comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai Definition: มีพอใช้จ่าย
ความสบายใจ(n) comfortableness, See also: consolation, solace, relief, Ant. ความกลุ้มใจ, Example: พิธีกรรมในศาสนามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบูรณ์พูนสุข[børibūn phūn suk] (adj) EN: comfortable
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
ไม่สะดวก[mai sadūak] (adj) EN: inconvenient   FR: incomfortable
งอม[ngøm] (v) EN: suffer ; be very uncomfortable
สบาย[sabāi] (v) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy  FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบาย[sabāi] (adj) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy  FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สบายจริง ๆ[sabāi jing-jing] (adj) EN: comfortable
สะดวก[sadūak] (v) EN: be convenient ; be comfortable

CMU English Pronouncing Dictionary
COMFORTABLE K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfortable (j) kˈʌmftəbl (k uh1 m f t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well, #3,555 [Add to Longdo]
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, ] comfortable; happy, #20,170 [Add to Longdo]
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, ] comfortable; at ease, #22,468 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütlichkeit {f}comfortable ambience [Add to Longdo]
Wohlbehagen {n}comfortable feeling [Add to Longdo]
bequem; behaglich; tröstlich {adj} | bequemer | am bequemstencomfortable | more comfortable | most comfortable [Add to Longdo]
komfortabel {adj} | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable [Add to Longdo]
komfortable Suchmöglichkeitencomfortable search capabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
じとじと[jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ほんわかした;ほんわかとした[honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable [Add to Longdo]
ゆったり[yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfortable
   adj 1: providing or experiencing physical well-being or relief
       (`comfy' is informal); "comfortable clothes";
       "comfortable suburban houses"; "made himself comfortable
       in an armchair"; "the antihistamine made her feel more
       comfortable"; "are you comfortable?"; "feeling comfy
       now?" [syn: {comfortable}, {comfy}] [ant:
       {uncomfortable}]
   2: free from stress or conducive to mental ease; having or
     affording peace of mind; "was settled in a comfortable job,
     one for which he was well prepared"; "the comfortable thought
     that nothing could go wrong"; "was comfortable in his
     religious beliefs"; "she's a comfortable person to be with";
     "she felt comfortable with her fiance's parents" [ant:
     {uncomfortable}]
   3: more than adequate; "the home team had a comfortable lead"
   4: sufficient to provide comfort; "a comfortable salary"
   5: in fortunate circumstances financially; moderately rich;
     "they were comfortable or even wealthy by some standards";
     "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-
     situated financially"; "well-to-do members of the community"
     [syn: {comfortable}, {easy}, {prosperous}, {well-fixed},
     {well-heeled}, {well-off}, {well-situated}, {well-to-do}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top